a1.2. 2 Thes. 1.1,2.
bSeb. 15.34.
c3.6. Seb. 16.1.
dSeb. 17.1.
eRoma 1.7.
f3.9. Roma 1.8,9. & Efe. 5.20.
gFil. 1.3.
h2.13; 5.17. Roma 1.9.
i2 Thes. 1.11. Jak. 2.17,22.
j3.6. Joha. 6.29. Gal. 5.6. 2 Thes. 1.3. Filim. 1.5. Tit. 3.8. 1 Tim. 1.14. Fil. 1.6.
kHeb. 6.10.
l3.6. Joha. 6.29. Gal. 5.6. 2 Thes. 1.3. Filim. 1.5. Tit. 3.8. 1 Tim. 1.14. Fil. 1.6.
m2 Thes. 3.5. Roma 2.7.
nKol. 2.2.
oKol. 3.12.
pKol. 3.12.
q1 Kor. 2.4.
r1 Kor. 2.4.
s2 Kor. 6.6.
t1 Kor. 2.4.
uKol. 2.2. Heb. 2.3.
v2.10. 2 Thes. 3.7.
w2.14. 1 Kor. 4.16. 2 Thes. 3.7,9.
xSeb. 17.5-10.
ySeb. 5.41. Heb. 10.34.
zSeb. 13.52.
aaSeb. 13.52.
ab4.10. 1 Kor. 10.6.
acSeb. 19.21.
adSeb. 19.21.
aeRoma 10.18.
afSeb. 19.21.
agSeb. 19.21.
ahRoma 1.8. 16.19. 2 Thes. 1.4.
ai2.1. Seb. 13.24.
ajSeb. 15.19.
ak1 Kor. 12.2. & Gal. 4.8.
alSeb. 14.15. Hlab. 42.2.
am1 Joha. 5.20.
an1 Kor. 1.7. Roma 2.7.
ao2 Thes. 1.10. Mat. 16.27.
ap4.16.
aqSeb. 2.24.
arKol. 1.13.
as5.9. Mat. 3.7.

1 Thessalonians 1

UPawuli uyababingelela. Uyabonga ngokholo lwabo

UPawuli a  loSilivanu b  loTimothi c , kubandla labeThesalonika d  kuNkulunkulu uBaba, leNkosi uJesu Kristu: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu, leNkosi uJesu Kristu e .

Sibonga f  uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngani lonke, siliphatha emikhulekweni yethu g , sikhumbula ngokungaphezi h  isenzo senu i  sokholo j , lomsebenzi onzima k  wothando l , lokuqina kwethemba m  eNkosini yethu uJesu Kristu, phambi kukaNkulunkulu loBaba wethu n ; sisazi, bazalwane abathandiweyo o  nguNkulunkulu, ukukhethwa kwenu p ; ngoba ivangeli lethu kalifikanga kini ngelizwi q  kuphela, kodwa langamandla r , langoMoya oNgcwele s, t , langokuqiniswa okukhulu u , njengoba lisazi v  ukuthi sasinjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Lani laba ngabalingisi w  bethu labeNkosi, selilemukele ilizwi ekuhluphekeni okukhulu x  lilentokozo y, z  kaMoya oNgcwele aa , laze laba yizibonelo ab  kubo bonke abakholwayo eMakedoniya ac  leAkaya ad . Ngoba kini kwezwakala ae  ilizwi leNkosi, kungeyisikho eMakedoniya af  leAkaya ag  kuphela, kodwa ukholo lwenu kuNkulunkulu lwaphumela lakuyo yonke indawo ah , okokuthi kwakungasadingeki ukuthi sikhulume ulutho. Ngoba bona uqobo lwabo balandisa ngathi ukuthi saba lokungena ai  okunjani kini, lokuthi laphendukela aj  njani kuNkulunkulu livela ezithombeni ak , ukuthi likhonze uNkulunkulu ophilayo al  loweqiniso am , 10 lilindele an  iNdodana yakhe ao  ivela emazulwini ap , ayivusa kwabafileyo aq , uJesu osihlangula ar  elakeni oluzayo as .

Copyright information for Ndebele