a1.9.
bSeb. 14.5.
cSeb. 16.22.
dSeb. 4.29. 2 Tim. 1.12.
eSeb. 17.2,3.
fKol. 2.1.
gSeb. 13.15.
h2 Kor. 6.8.
i4.7. Gal. 5.19.
j2.5. 2 Kor. 4.2; 11.13. 2 Kor. 2.17.
k1 Tim. 1.12.
lGal. 2.7. Tit. 1.3.
mGal. 1.10.
nRoma 8.27.
oGal. 1.10.
pJoha. 15.22.
q2 Kor. 7.2. Seb. 20.33.
r3.10. Roma 1.9.
sJoha. 5.41,44; 12.43.
t1 Kor. 9.4,6,12,18. 2 Thes. 3.9.
u2.9. 2 Kor. 11.9.
w1 Kor. 9.1.
x2 Tim. 2.24.
y2.11. Isa. 49.23. Gal. 4.19.
z2 Kor. 12.15. & Fil. 2.17.
aa2 Kor. 11.27. 2 Thes. 3.8.
ab4.11. 2 Thes. 3.8. Seb. 18.3.
ac3.10. Mark. 5.5. 1 Tim. 5.5. 2 Tim. 1.3. Mark. 4.27. Luka 2.37. Seb. 20.31; 26.7. 2 Thes. 3.8. Lilo 2.18. & Isam. 4.8.
ad2.6. 2 Kor. 11.9; 12.13,14. 2 Thes. 3.8.
ae1.5.
af2.5.
ag1.5.
ahLuka 1.75.
aiLuka 1.75.
aj5.23. 3.13.
ak5.14.
al2.7,17. 1 Kor. 4.14.
am4.1. Efe. 4.1.
an5.24. 2 Thes. 2.14. 1 Pet. 5.10. Roma 8.28,30; 2 Pet. 1.3.
aoKol. 1.13.
ap1.3.
aqHeb. 4.2. Roma 10.17.
arGal. 4.14.
as1.6.
atGal. 1.22. 1 Kor. 11.16.
au3.4. Seb. 17.5. 2 Thes. 1.4,5.
avHeb. 10.32-34.
awSeb. 2.23; 3.15; 5.30; 7.52.
axMat. 5.12. Mat. 21.35. Seb. 7.52.
az4.1. Roma 8.8.
baEsta 3.8.
bbSeb. 13.45,50; 14.4,19; 17.5,13; 18.12; 19.33; 22.21,22.
bcGen. 15.16. Mat. 23.32.
bd5.9.
beMat. 12.28.
bf2.7,11.
bg2 Kor. 7.8.
bh1 Kor. 5.3. Kol. 2.5.
bi3.10.
bj1 Kor. 5.5.
bkRoma 15.22. Roma 1.13.
blFil. 4.1.
bmFil. 4.1.
bn2 Thes. 1.4.
bo3.13; 4.15; 5.23. Mat. 24.3,27,37,39. 1 Kor. 15.23. 2 Thes. 2.1,8. Jak. 5.7,8. 1 Joha. 2.28. 2 Pet. 1.16; 3.4,12,14.

1 Thessalonians 2

UPawuli ubakhumbuza ngomsebenzi wakhe phakathi kwabo

Ngoba liyazi lina, bazalwane, ukungena a  kwethu kini, ukuthi kakubanga yize; kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubi b , njengoba lisazi, eFiliphi c , saba lesibindi d  kuNkulunkulu wethu sokukhuluma kini e  ivangeli likaNkulunkulu phakathi kokulwa okukhulu f . Ngoba inkuthazo g  yethu yayingayisiyo yokuduha h  njalo ingaveli ekungcoleni i , njalo ingengobugqili j ; kodwa njengoba sivunywe nguNkulunkulu k  ukuthi siphathiswe ivangeli l , sikhuluma ngokunjalo, kungenjengokuthokozisa abantu m , kodwa uNkulunkulu ohlola inhliziyo zethu n . Ngoba kasizange size ngamazwi ayengayo o , njengoba lisazi, futhi kungeyisikho ngokufihla p  ubuhwaba q ; uNkulunkulu ungumfakazi r ; singadingi udumo ebantwini s , futhi olungaveli kini njalo kwabanye, loba sasingaba t  ngumthwalo u,
 sasingaba ngumthwalo: kumbe,  sasingasebenzisa igunya.
njengabaphostoli bakaKristu w ,
kodwa saba mnene x  phakathi kwenu njengomdlezane y  esondla abakhe abantwana. Njengoba besilithanda kangaka, sathokoza ukulinika kungeyisilo ivangeli likaNkulunkulu kuphela, kodwa lemiphefumulo yethu uqobo z , ngoba laselingabathandekayo kithi. Ngoba liyakhumbula, bazalwane, ukutshikatshika lokulwisa kwethu aa ; ngoba ubusuku lemini sisebenza ab, ac  ukuze singabi ngumthwalo ad  lakomunye wenu, silitshumayeza ivangeli likaNkulunkulu. 10 Lina lingabafakazi ae , loNkulunkulu af , ukuthi sasingcwele njani ag, ah  njalo silungile ai  futhi singasoleki aj  kini elikholwayo; 11 njengoba-ke lisazi ukuthi ngulowo lalowo wenu, njengoyise kwabakhe abantwana, salikhuthaza njani saliduduza ak, al  safakaza 12 ukuthi lihambe am  ngokufanele uNkulunkulu olibizela an  embusweni lebukhosini bakhe ao .

UPawuli ulandisa ngenhlupheko zabo

13 Ngenxa yalokhu njalo thina kasiyekeli ap  ukumbonga uNkulunkulu, ukuthi selemukele ilizwi likaNkulunkulu elalizwa kithi aq , lemukela kungeyisilo ilizwi labantu ar , kodwa linjengeqiniso ilizwi likaNkulunkulu, osebenza lakini elikholwayo. 14 Ngoba lina, bazalwane, laba ngabalingiseli as  bamabandla kaNkulunkulu at  aseJudiya kuKristu Jesu; ngoba lani lahlupheka au  lezizinto kwabesizwe sakini uqobo, njengoba lawo kumaJuda av , 15 abulala leNkosi uJesu aw  labaprofethi bawo uqobo ax , asizingela
 asizingela: kumbe,  asixotshela phandle.
lathi, kawamthokozisi uNkulunkulu az , amelana labantu bonke ba ,
16 esivimbela bb  ukutshumayeza abezizwe ukuze basindiswe, ukuze agcwalise izono zawo njalonjalo bc ; kodwa ulaka bd  selwehlele phezu kwawo be  kuze kube sekupheleni.

Uthando lukaPawuli kwabeThesalonika

17 Kodwa thina, bazalwane, lokhu sehlukaniswe lani bf  okwesikhatshana bg , ngobuso bh , kungeyisikho ngenhliziyo, sazama kakhulukazi ukuthi sibone bi  ubuso benu ngokulangatha okukhulu. 18 Ngakho besifisa ukufika kini, ikakhulu mina Pawuli, lakanye lokuphinda, kodwa uSathane bj  wasivimbela bk ; 19 ngoba liyini ithemba lethu, kumbe intokozo bl , kumbe umqhele bm  wokuzincoma bn ? Angithi yini futhi, phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu ekufikeni kwayo? bo  20 Ngoba lina liludumo lentokozo yethu.

Copyright information for Ndebele