a3.5.
b1 Kor. 9.12. 2 Kor. 2.13.
cSeb. 17.15,16. Seb. 16.1.
dSeb. 17.15,16. Seb. 16.1.
eRoma 16.21. 1 Kor. 16.10. 2 Kor. 1.19. Fil. 2.19.
fHeb. 13.23.
gRoma 16.21. 1 Kor. 16.10. 2 Kor. 1.19. Fil. 2.19.
h2 Kor. 8.23.
iRoma 16.25.
jKol. 2.2.
kSeb. 9.16; 14.22. 1 Kor. 4.9. 1 Pet. 4.12.
lSeb. 9.16; 14.22. 1 Kor. 4.9. 1 Pet. 4.12.
m2.14.
n3.5.
oMat. 4.3.
p1 Kor. 7.5. 2 Kor. 11.3.
qFil. 2.16. Gal. 4.11. Gal. 2.2.
r1.1. Seb. 18.1,5. 2 Kor. 7.6,9.
s1.3.
t1 Kor. 11.2.
uFil. 1.8.
vFil. 1.8.
w2 Kor. 1.4.
xKol. 2.2.
y1 Kor. 7.26.
zRoma 7.9.
aaFil. 4.1.
ab1.2.
ac2.9. 2 Tim. 1.3. Seb. 26.7.
ad2.9. 2 Tim. 1.3. Seb. 26.7.
ae2.17.
af2 Kor. 13.9,11.
ag3.13.
ahLuka 1.79.
ai4.1,10.
aj4.9. 2 Pet. 1.7.
ak5.15. Gal. 6.10.
alJak. 5.8. Roma 16.25. Hlab. 31.24. 1 Kor. 1.8. 2 Thes. 2.17; 3.3.
am5.23. Luka 1.6. Fil. 1.10.
an3.13.
ao2.19.
ap4.14. Zek. 14.5. Juda 1.14.

1 Thessalonians 3

UPawuli wathuma uTimothi kubo

Kwathi-ke singaselakubekezela a, b , sathi kuhle ukuthi sitshiywe sodwa eAtene c , sasesithuma uTimothi d, e  umzalwane wethu f  lesikhonzi sikaNkulunkulu lesisebenzi g, h  kanye lathi evangelini likaKristu, ukuze aliqinise i  lokuthi alikhuthaze ngokholo lwenu j , ukuze kunganyikinywa lamunye kulezizinhlupheko; ngoba liyazi lina ukuthi simiselwe lokhu k . Ngoba lathi siselani, salitshela ngaphambili ukuthi sesizahlupheka l , njengoba futhi kwenzeka m , lani liyakwazi. Ngenxa yalokhu futhi ngingaselakubekezela n , ngathumela ukuthi ngazi ukholo lwenu, hlezi mhlawumbe umlingi o  ulilingile p , lokuthi umtshikatshika wethu ube yize q .

UPawuli uyathokoza, uyabakhulekela

Kodwa khathesi uTimothi r  usefikile kithi evela kini, usibikele indaba ezinhle zokholo s  lothando lwenu, lokuthi lihlala lilomkhumbulo omuhle t  ngathi, lifisa kakhulu u  ukusibona, njengoba-ke lathi lina v ; ngenxa yalokhu saduduzeka w, x , bazalwane, ngani, kukho konke ukuhlupheka losizi lwethu y  ngokholo lwenu; ngoba khathesi siyaphila z , uba lina limi liqinile aa  eNkosini. Ngoba sibongobani ab  esingenanisa kuNkulunkulu ngani, ngentokozo yonke esithokoza ngayo ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu? 10 Ebusuku lemini ac  siyakhuleka kakhulu ad  sidlulisa amalawulo ukuze sibone ubuso benu ae , siphelelise-ke af  okusileleyo kokholo lwenu.

11 Njalo kungathi uNkulunkulu uqobo loBaba wethu ag , leNkosi yethu uJesu Kristu angaqondisa indlela yethu kini ah ; 12 njalo kungathi iNkosi ingalandisa ai  njalo ilenze lengezeleleke ethandweni aj  omunye komunye lakubo bonke ak , njengoba sinjalo lathi kini, 13 ukuze iqinise inhliziyo zenu al  zingasoleki am  ebungcweleni, phambi kukaNkulunkulu loBaba wethu an , ekufikeni ao  kweNkosi yethu uJesu Kristu kanye labangcwele bakhe bonke ap .

Copyright information for Ndebele