a2 Thes. 3.1. Fil. 3.1.
b5.12. 2 Thes. 2.1.
d2.11. 4.18 & 5.11 & 5.14. 2 Thes. 3.12. 1 Tim. 2.1. 2 Tim. 4.2. Tit. 1.9; 2.6,15. Heb. 3.13; 10.25. 1 Pet. 5.12. Juda 1.3.
fFil. 4.9. Kol. 2.6. 1 Kor. 11.2.
g2.12. Efe. 4.1.
h2.15. Roma 8.8. 1 Kor. 7.32.
i4.10. 3.12.
jFil. 4.9. Kol. 2.6. 1 Kor. 11.2.
k5.18. Roma 12.2. Efe. 6.6. Kol. 4.12. Heb. 10.36. 1 Pet. 2.15; 3.17; 4.2,19. 1 Joha. 2.17. Roma 2.18. Efe. 5.17.
l4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.
m1 Kor. 6.18. & Efe. 5.3.
nLuka 21.19.
o1 Pet. 3.7. 2 Kor. 4.7.
p4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.
qRoma 1.24.
rKol. 3.5.
sKol. 3.5.
tEfe. 4.17,18.
uHlab. 79.6. 2 Thes. 1.8. 1 Kor. 15.34. Hlu. 2.10.
w1 Kor. 6.8.
x2 Thes. 1.8.
y1 Tim. 5.21. 2 Tim. 2.14; 4.1. Heb. 2.6. Luka 16.28.
zRoma 1.7.
aa2.3. Gal. 5.19.
ab1 Pet. 1.14,15. Levi 11.44.
ac4.4,7. Roma 6.19,22. Heb. 12.14.
adLuka 10.16.
af1 Joha. 3.24; 4.13. 1 Kor. 2.10; 7.40.
agHeb. 13.1.
ah5.1.
ai5.1.
ajJoha. 13.34.
ak1.7.
alSeb. 16.12.
am4.1. 3.12.
an2 Kor. 5.9.
aoZaga 17.14. 2 Thes. 3.12.
ap2 Thes. 3.11. 1 Pet. 4.15.
aqJoha. 16.32.
ar2.9. Efe. 4.28.
as5.22. Roma 13.13. So 2 Kor. 8.21. Kol. 4.5. 1 Pet. 2.12.
at5.22. Roma 13.13. So 2 Kor. 8.21. Kol. 4.5. 1 Pet. 2.12.
au1 Kor. 14.40.
avMark. 4.11.
aw1 Kor. 10.1.
ax4.14,15. Mat. 27.52.
ayLevi 19.28. Dute. 14.1,2. 2 Sam. 12.20.
azEfe. 2.12.
ba1 Kor. 15.13. 2 Kor. 4.14. Isam. 1.18.
bb4.14,15. Mat. 27.52.
bc3.13. 1 Kor. 15.18.
bd1 Kho. 13.17.
be4.17. 1 Kor. 15.51.
bf2.19.
bgSeb. 10.42.
bh4.14,15. Mat. 27.52.
biMat. 16.27.
bj1.10. 2 Thes. 1.7.
bkJuda 1.9.
bl1 Kor. 15.52.
bm1 Kor. 15.23. Luka 14.14.
bn4.15.
bo2 Kor. 12.2.
bpSeb. 1.9. Isam. 11.12.
bqJoha. 12.26.
br3.2,7; 5.11. 2 Thes. 2.17. Kol. 2.2.

1 Thessalonians 4

UPawuli ubalaya ngokuhamba kwabo

Okunye-ke a , bazalwane, siyalincenga b,
 siyalincenga: kumbe,  siyalicela.
silikhuthaza d,
 silikhuthaza: kumbe,  silincenga.
eNkosini uJesu, njengalokhu lakwemukela f  kithi ukuthi kulifanele njani ukuhamba g  lokumthokozisa uNkulunkulu h , ukuze lengezelele kukho kakhulu i .
Ngoba liyazi ukuthi milayo bani j  esalinika yona ngeNkosi uJesu.

Ngoba le yintando kaNkulunkulu k , ukungcweliswa l  kwenu, ukuthi lizithinte ekuphingeni m ; ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina n  esakhe isitsha o  ekungcweliseni p  lekuhlonipheni q , kungeyisikho enkanukweni r  yesifiso s , njengabezizwe t  lazo ezingamaziyo uNkulunkulu u . Kakungabi khona oweqayo aqile
 aqile: kumbe,  acindezele, kumbe,  ehlule.
umfowabo w  endabeni; ngoba iNkosi ingumphindiseli x  ngazo zonke lezizinto, njengoba lathi salitshela ngaphambili safakaza y .
Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga z  emanyaleni aa , kodwa ebungcweleni ab, ac . Ngakho lowo odelelayo ad , kadeleli
 ukudelela: kumbe,  ukwala.
muntu, kodwa uNkulunkulu owasinika futhi uMoya wakhe oyiNgcwele af .

Kodwa mayelana lothando lobuzalwane ag  kalidingi ukuthi ngilibhalele ah ; ngoba lina uqobo lifundisiwe nguNkulunkulu ai  ukuthi lithandane aj ; 10 ngoba lani lenza lokhu kubo bonke abazalwane ak  abaseMakedoniya al  lonke. Kodwa siyalikhuthaza, bazalwane, ukuthi lengeze kakhulu am , 11 njalo likhuthalele an  ukuba lokuthula ao  lokwenza ap  okwenu aq , lokusebenza ngezenu izandla ar , njengoba salilaya; 12  as ukuze lihambe ngokuhlonitshwa at, au  ngabangaphandle av , lingasweli lutho.

Ukuvuka kwabafileyo

13 Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazi aw , bazalwane, ngalabo abaleleyo ax , ukuze lingadabuki, njengabanye ay  labo abangelathemba az . 14 Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ba , ngokunjalo-ke labo abalele kuJesu bb, bc , uNkulunkulu uyabaletha kanye laye. 15 Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi leNkosi bd , ukuthi thina esiphilayo be  esitshiywe kuze kube sekufikeni kweNkosi bf , isibili kasiyikubaqalela bg  labo asebelele bh ; 16 ngoba iNkosi uqobo bi  izakwehla ivela ezulwini bj  ngesimemezelo sokulawula, ngelizwi lengilosi eyinduna bk , langokukhala kophondo lukaNkulunkulu bl , labafileyo kuKristu bazavuka kuqala bm ; 17 kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo bn , sizahluthunelwa bo  kanye labo emayezini bp  siyehlangabeza iNkosi emoyeni; ngokunjalo besesihlala leNkosi njalonjalo bq . 18 Ngakho duduzanani br  ngalamazwi.

Copyright information for Ndebele