aSeb. 1.7.
b4.9.
cLuka 17.24.
dMat. 24.43. 2 Thes. 2.2.
eLuka 12.20.
fLuka 21.34. Jobe 15.21. Hlab. 35.8. .
g2 Thes. 1.9.
hIsa. 13.8.
iRoma 13.12,13. 1 Joha. 2.8.
jLuka 17.24.
kMat. 24.43. 2 Thes. 2.2.
lLuka 16.8.
mSeb. 26.18.
n5.10. Mat. 25.5. Roma 13.11.
o5.10. Mat. 24.42.
p5.8. 2 Tim. 4.5. 1 Pet. 1.13; 4.7; 5.8. 1 Kor. 15.34.
q5.10. Mat. 25.5. Roma 13.11.
rLuka 21.34. Roma 13.13. Efe. 5.14.
sJoha. 2.10.
tSeb. 2.15. 2 Pet. 2.13.
uLuka 16.8.
v5.8. 2 Tim. 4.5. 1 Pet. 1.13; 4.7; 5.8. 1 Kor. 15.34.
wIsa. 59.17. Efe. 6.14,16,17.
xJoha. 15.16. 1 Pet. 2.8.
y2.16. 1.10.Roma 5.9; 9.22.
z2 Thes. 2.14. Heb. 10.39. Efe. 1.14.
aaRoma 14.9.
ab5.10. Mat. 24.42.
ac5.10. Roma 13.11. Mat. 25.5.
ad4.18.
aeSeb. 9.31. Roma 14.19.
af1 Kor. 16.18. 1 Kor. 16.16.
ag1 Tim. 5.17.
ah5.14. 2 Thes. 3.15.
aiMark. 9.50.
ak5.14. 2 Thes. 3.15.
al2.11. Heb. 12.12.
amSeb. 20.35. Roma 15.1.
an1 Kor. 13.4. Gal. 5.22.
aoLevi 19.18. Mat. 5.39. Zaga 17.13.
apGal. 6.10.
aq3.12.
arRoma 12.12.
asFil. 3.1.
atRoma 12.12.
auLuka 18.1.
av1.3.
awEfe. 5.20. Kol. 4.2.
ax4.3.
ayEfe. 4.30. 1 Tim. 4.14. 2 Tim. 1.6. 1 Kor. 14.30.
az1 Kor. 14.1,39. 1 Kor. 11.4.
ba1 Joha. 4.1. Efe. 5.10. Jobe 34.4. Tshu. 1.17. 1 Kor. 2.11,15.
bb4.12. Fil. 4.8.
bcRoma 15.33.
bd3.13.
beJobe 12.10. Luka 1.46,47. Heb. 4.12. 1 Kor. 6.20.
bfJobe 12.10. Luka 1.46,47. Heb. 4.12. 1 Kor. 6.20.
bg1 Tim. 6.14. 1 Kor. 1.8.
bh2.10.
bi2.19.
bjDute. 7.9.
bk2.12.
bl2 Thes. 3.1. Heb. 13.18.
bmRoma 16.16.
bnKol. 4.16.
boRoma 16.20,24.

1 Thessalonians 5

Ukufika kweNkosi

Kodwa ngezikhathi langemizuzu a , bazalwane, kalisweli ukuthi libhalelwe b , ngoba lina uqobo liyazi kuhle kakhulu ukuthi usuku lweNkosi c  luzafika ngokunjalo njengesela ebusuku d ; ngoba nxa besithi e : Ukuthula lokuhlala kuhle, khona ukubhujiswa okujumayo f, g  kuzabehlela, njengomhelo kowesifazana okhulelweyo h , njalo kabasoze baphunyuke. Kodwa lina, bazalwane, kalikho emnyameni i , ukuze lolosuku j  luliphuthume njengesela k ; lina lonke lingabantwana bokukhanya labantwana bemini l ; kasisibo abobusuku loba abobumnyama m ; ngakho-ke asingalali n  njengabanye labo, kodwa asilinde o  siqonde p . Ngoba abalalayo balala ebusuku q ; labadakwayo r  badakwa s  ebusuku t . Kodwa thina esingabemini u , asiqonde v , sifake isivikelo sesifuba sokholo lothando w , lethemba losindiso libe likhowa, ngoba uNkulunkulu kasimiselanga x  ulaka y , kodwa ukuzuza usindiso z  ngeNkosi yethu uJesu Kristu, 10 owasifelayo aa , ukuze loba siphapheme ab  loba silele ac , siphile kanye laye. 11 Ngakho khuthazanani ad , lakhane ae , njengoba lani likwenza.

UPawuli ubalaya ngokuphathana kwabo

12 Kodwa siyalincenga, bazalwane, ukuthi libazi labo abasebenza nzima phakathi kwenu af , labaliphathayo eNkosini ag , labalelulekayo ah , 13 njalo libahlonipha kakhulu okwedlula amalawulo ethandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula ai . 14 Kodwa siyalikhuthaza
 siyalikhuthaza: kumbe,  siyalincenga.
, bazalwane, lulekani abangelamthetho ak , liduduze abadanileyo al , lisekele ababuthakathaka am , libekezelele bonke an .
15 Qaphelani ukuthi kungabi khona ophindisela omunye okubi ngokubi ao ; kodwa dingisisani ngesikhathi sonke okuhle ap  lomunye komunye lakibo bonke aq . 16 Thokozani njalonjalo ar, as ; 17 khulekani at, au  lingaphezi av ; 18 bongani kukho konke aw ; ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani ax . 19 Lingamcitshi uMoya ay ; 20 lingadeleli iziprofetho az ; 21 hlolisisani konke ba ; libambelele kokuhle; 22 dedani kukho konke ukubonakala kobubi bb .

Isicino

23 Kungathi uNkulunkulu wokuthula uqobo bc  alenze libe ngcwele ngokupheleleyo bd ; njalo kungathi umoya be  wenu wonke lomphefumulo lomzimba bf  kungalondolozwa bg  kungasoleki bh  ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu bi . 24 Uthembekile bj  yena olibizayo bk ; laye ozakwenza lokhu.

25 Bazalwane, sikhulekeleni bl .

26 Bingelelani abazalwane bonke ngokwanga okungcwele bm . 27 Ngiyalifungisa ngeNkosi, ukuthi lincwadi ifundwe kubo bonke abazalwane abangcwele bn .

28 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani bo . Ameni.

Copyright information for Ndebele