aRoma 16.26. Tit. 1.3. Gal. 1.1.
bLuka 1.47. 2 Tim. 1.9.
cKol. 1.27. Hlab. 71.5.
dSeb. 16.1.
e1.18. 1 Kor. 4.17.
fTit. 1.4. Fil. 4.3.
gRoma 1.7.
h2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 2 Joha. 1.3. Juda 1.2. Gal. 6.16.
i2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 2 Joha. 1.3. Juda 1.2. Gal. 6.16.
jTit. 1.5.
kSeb. 18.19.
lFil. 2.24.
mSeb. 16.12.
n6.3. Gal. 1.6,7.
o6.20. 4.7. 2 Tim. 4.4. Tit. 1.14. 2 Pet. 1.16.
pTit. 3.9.
qTit. 3.9.
r6.4. 2 Tim. 2.23.
sRoma 14.19.
tRoma 13.10. Mat. 22.40.
u2 Tim. 2.22. 1 Pet. 1.22.
v1.19. Seb. 23.1. 1 Pet. 3.16,21.
w3.9. Tit. 1.9.
xRoma 12.9.
z5.15. 2 Tim. 4.4.
aa6.5. Tit. 1.10.
abJak. 3.1.
acLuka 5.17.
ad6.4. Kol. 2.18.
aeTit. 3.8.
afRoma 7.16.
agGal. 3.19; 5.23. Roma 4.15.
ahTit. 1.6,10.
ai1 Pet. 4.18. Juda 1.15.
aj1 Pet. 4.18. Juda 1.15.
ak2 Tim. 3.2.
alHeb. 12.16.
am1 Kor. 6.9. & Heb. 13.4.
an1 Kor. 6.9. & Heb. 13.4.
aoLevi 18.22.
apEks. 21.16. Isam. 18.13.
aqJoha. 8.44. Isam. 21.8,27; 22.15.
arMat. 5.33.
as4.13. 6.3. 2 Tim. 4.3. Tit. 1.9; 2.1. 2 Tim. 1.13. Tit. 1.13; 2.2,8.
at2 Kor. 4.4.
au6.15. Roma 2.16.
av6.15. Roma 2.16.
awFil. 4.13.
ax1 Kor. 4.2.
ay2 Kor. 3.6.
az2 Tim. 3.2.
baSeb. 8.3.
bbRoma 1.30.
bc1.16. 1 Kor. 7.25.
bdLuka 23.34. Joha. 9.39,41; 15.22; 16.3. Seb. 3.17; 13.27; 17.30; 26.9. Jak. 4.17. Mat. 12.32. Luka 12.48.
beRoma 5.20; 6.1. 1 Kor. 15.10.
bf2.15; 4.12; 6.11. 2 Tim. 1.13; 2.22; 3.10. Tit. 2.2. 1 Thes. 1.3. Luka 7.47,50.
bg2.15; 4.12; 6.11. 2 Tim. 1.13; 2.22; 3.10. Tit. 2.2. 1 Thes. 1.3. Luka 7.47,50.
bh3.1; 4.9. 2 Tim. 2.11. Tit. 3.8. Tit. 1.9.
bi4.9.
bjMat. 9.13. Mark. 2.17. Roma 5.8. 1 Joha. 3.5. Mat. 18.11. & Roma 4.25.
bkEfe. 3.8.
bl1.13.
bm2 Tim 1.13.
bn6.16. Hlab. 10.16.
bo6.16.
bpRoma 1.23.
bq6.16.
brKol. 1.15. Heb. 11.27. Joha. 1.18.
bsRoma 16.27. Juda 1.25.
bt6.16.
buIsam. 4.9.
bv1 Lan. 29.11. Roma 11.36.
bw6.13. 2 Tim. 2.2.
bx1.2.
by4.14. 2 Tim. 1.6.
bz6.12. 1 Kor. 9.7. 2 Kor. 10.4. 2 Tim. 2.3,4.
ca3.9. Tit. 1.9.
cb1.5.
cc6.9.
cd2 Tim. 2.17.
ceMark. 15.21. Seb. 19.33. 2 Tim. 4.14.
cf1 Kor. 5.5.
cgSeb. 13.45.

1 Timothy 1

Isibingelelo

UPawuli, umphostoli kaJesu Kristu njengokomlayo a  kaNkulunkulu uMsindisi wethu b , loweNkosi uJesu Kristu ithemba lethu c , kuTimothi d  umntanami weqiniso ekholweni e, f : Umusa g , isihawu h , ukuthula i  okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu loJesu Kristu iNkosi yethu.

UPawuli uxwayisa uTimothi ngokufundisa okungamanga

Njengoba ngakukhuthaza j  ukuthi uhlale eEfesu k , ngisiya l  eMakedoniya m , ukuze ulaye abathile ukuthi bangafundisi imfundiso eyehlukileyo n , futhi bangananzeleli izinganekwane o  lendaba zosendo olokuzalana p  ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana q, r  kulokwakha kukaNkulunkulu okusekholweni s . Kodwa isiphetho somlayo luthando t  oluvela enhliziyweni emhlophe u  lakusazela esihle v  lekholweni w  olungelakuzenzisa x ; kulokhu abathile abaduhe
 abaduhe: kumbe,  abangaqondanga kukho.
kukho baphambukela z  ekukhulumeni okuyize aa ,
befuna ab  ukuthi babe ngabafundisi bomlayo ac , bengaqedisisi ad  lezinto abazitshoyo, kumbe langezinto abaziqinisayo ae . Kodwa siyazi ukuthi umlayo ulungile af , uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, esazi lokhu, ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyo ag , kodwa abangelamlayo labangalaleliyo ah , abeyisa uNkulunkulu ai  labayizoni aj , abangangcwele ak  labangakholwayo al , ababulala oyise lababulala onina, ababulala abantu, 10 izifebe am , abesilisa abalalanayo an, ao , abathumba abantu ap , abaqambimanga aq , abephula izifungo ar , njalo nxa kukhona okunye okuphambene lemfundiso ephilileyo as , 11 njengokwevangeli lenkazimulo at  kaNkulunkulu obusisiweyo au , engaphathiswa lona av .

UPawuli ubonga uNkulunkulu owamhawukelayo

12 Ngiyambonga-ke owanginika amandla aw , uKristu Jesu iNkosi yethu, ukuthi wangibona ngithembekile ax , wangimisa enkonzweni ay , 13 owayekade engumhlambazi az  lomzingeli ba  lomthuki bb ; kodwa ngahawukelwa bc , ngoba ngangikwenza ngokungazi ekungakholweni bd ; 14 kodwa umusa weNkosi be  yethu wengezelelwa kakhulu kanye lokholo bf  lothando olukuKristu Jesu bg . 15 Lithembekile lelilizwi bh  njalo lifanele ukwemukelwa konke bi , ukuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusindisa izoni bj , engiyinduna yazo mina bk ; 16 kodwa ngenxa yalokhu ngahawukelwa bl , ukuze kimi engiyinduna uJesu Kristu abonakalise konke ukubekezela, ngibe yisibonelo bm  kwabazakholwa kuye empilweni ephakade. 17 Kuyo-ke iNkosi eyisimakade bn , engabhubhiyo bo, bp , engelakubonwa bq, br , uNkulunkulu yedwa ohlakaniphileyo bs , kakube udumo bt, bu  lobukhosi kuze kube nini lanininini bv . Ameni.

18 Lumlayo ngiwunika wena bw , mntanami Timothi bx , njengeziprofetho by  ezenzakala kuqala ngawe, ukuze ngazo ulwe ukulwa okuhle bz , 19 ubamba ukholo ca  lesazela esihle cb , abanye abasininayo, bachithekelwa ngumkhumbi cc  mayelana lokholo; 20 okukubo uHimeneyo cd  loAleksandro ce , engibanikele kuSathane cf , ukuze bafunde ukuthi bangahlambazi cg .

Copyright information for Ndebele