a1 Thes. 4.1.
bEfe. 6.18. Jak. 5.16.
cFil. 4.6.
dEfe. 6.18. Jak. 5.16.
eFil. 4.6.
f4.5.
gFil. 4.6.
hEzra 6.10.
iTit. 3.1. Roma 13.1.
kEsta 13.2.
l3.4.
m5.4. Roma 12.2.
nLuka 1.47.
o4.10. Hez. 18.23. Joha. 3.16,17. Tit. 2.11.
p2 Tim. 3.7. Joha. 17.3. 2 Tim. 2.25.
qRoma 3.30.
rGal. 3.19,20. Heb. 8.6; 9.15; 12.24. Seb. 4.12. Roma 8.34.
sRoma 1.3.
tMat. 20.28. Efe. 1.7. Kol. 1.14. Tit. 2.14.
u6.15. Tit. 1.3. Roma 5.6. Efe. 1.10. Gal. 4.4. Efe. 3.5.
v1 Kor. 9.1.
wRoma 9.1.
xSeb. 9.15; 13.2.
y3.15.
zMal. 1.11. Joha. 4.21.
aaHlab. 119.48. Isa. 1.15.
abHlab. 24.4.
acJak. 1.6.
ad1 Pet. 3.3. Isa. 3.18-22. Tit. 2.3.
ae3.2. 2.15. Tit. 2.4,5.
afIsam. 21.21.
agSeb. 20.33.
ah1 Pet. 3.4.
ai2.2. 3.16; 4.7,8; 6.3,6,11. 2 Pet. 1.3.
aj5.10. Seb. 9.36.
ak2 Thes. 3.12.
alGen. 3.16. 1 Kor. 14.34.
am2 Thes. 3.12.
anGen. 1.27; 2.8.
aoGen. 2.18,22. 1 Kor. 11.8,9.
apGen. 3.6. 2 Kor. 11.3.
aqGal. 4.4.
ar3.2. 2.15. Tit. 2.4,5.

1 Timothy 2

Imithetho yenkonzo yebandla

Ngakho kuqala kukho konke ngikhuthaza a  ukuthi ukunxusa b, c , imikhuleko d, e , ukulabhela f , ukubonga g  kwenzelwe abantu bonke; amakhosi h , labo bonke abayiziphathamandla i,
 abayiziphathamandla: kumbe,  abasendaweni ephezulu.
, ukuze sichithe impilo elokuthula lepholileyo k  kukho konke ukukhonza uNkulunkulu langenhlonipho l ;
ngoba lokhu kuhle m  kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethu n , ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe o  njalo beze elwazini lweqiniso p . Ngoba munye uNkulunkulu q , njalo munye umlamuli r  phakathi kukaNkulunkulu labantu, umuntu uKristu Jesu s , owazinikela yena ukuba lihlawulo labo bonke t , ubufakazi ngezikhathi ezifaneleyo u , mina engamiselwa khona ukuba ngumtshumayeli lomphostoli v  (ngikhuluma iqiniso kuKristu, kangiqambi manga w ) umfundisi wabezizwe x  ekholweni leqinisweni y .

Ngakho ngifisa ukuthi amadoda akhuleke kuyo yonke indawo z , ephakamisa aa  izandla ezingcwele ab , engelalaka lokuxabana ac . Ngokunjalo labesifazana bazicecise ngezigqoko ezifaneleyo ad , lenhlonipho lokuqonda ae , kungabi ngenwele ezelukiweyo, kumbe igolide, kumbe amapharele* af , kumbe izembatho ezidulayo ag , 10 kodwa ah , okufanele abesifazana abathi bakhonza uNkulunkulu ai , ngemisebenzi emihle aj . 11 Owesifazana kafunde ngokuthula ak  ekuzithobeni konke al . 12 Kodwa kangivumeli owesifazana ukuthi afundise, kumbe abe lamandla phezu kowesilisa, kodwa abe ekuthuleni am . 13 Ngoba uAdamu wabunjwa kuqala an , emva kwalokho uEva ao ; 14 futhi uAdamu kakhohliswanga, kodwa owesifazana ap  esekhohlisiwe waba sesiphambekweni, 15 kodwa uzasindiswa ngokuzala abantwana aq , uba behlala ekholweni lethandweni lebungcweleni kanye lokuqonda ar .

Copyright information for Ndebele