a1.15.
bSeb. 1.20.
c3.4. Tit. 1.6,8.
dSeb. 20.28.
e5.7, 6.14.
f3.12. 5.9.
g3.11. Tit. 2.2.
h2.9. Tit. 1.8; 2.2,5. 2 Tim. 1.7. Tit. 2.6,12.
i5.10. Tit. 1.8. 1 Pet. 4.9. Jobe 31.32.
j2 Tim. 2.24.
k3.8. Levi 10.9. & Efe. 5.18.
l3.8. 1 Pet. 5.2.
mTit. 3.2. Fil. 4.5.
nTit. 3.2. 2 Tim. 2.24.
oHeb. 13.5.
p3.12. Tit. 1.6.
q3.12. Tit.1.6.
r3.8,11. 2.2. Tit. 2.7. Fil. 4.8. Tit. 2.2.
s3.15. 1 Kor. 10.32.
t6.4.
uIsa. 14.12. 2 Pet. 2.4. Juda 1.6,9.
vSeb. 6.3.
wMark. 4.11.
x6.9. 2 Tim. 2.26.
y3.12. Fil. 1.1.
z3.11. Fil. 4.8. Tit. 2.2.
aa5.23. 3.3. Tit. 2.3.
ab5.23. 3.3. Tit. 2.3.
ac1.19. 3.16.
ad2 Tim. 1.3.
ae5.22.
afTit. 1.6,7. 1 Kor. 1.8. Kol. 1.22.
ag3.8.
ah2 Tim. 3.3. Tit. 2.3.
ai3.2.
aj3.2.
ak3.4.
alMat. 25.21. Luka 16.10.
amSeb. 20.28.
anSeb. 4.29.
aoHeb. 3.6. Efe. 2.21,22. 2 Tim. 2.20.
ap3.5.
aq4.10; 6.17. Hlab. 42.2.
arZaga 9.1.
as2.7.
at1.19. 3.16.
au2.10.
avJoha. 1.14. 1 Joha. 4.2,3.
awMat. 3.16. Joha. 1.32,33; 15.26; 16.8,10. Roma 1.4. 1 Pet. 3.18. 1 Joha. 5.6. Jer. 23.6; 33.16. 1 Kor. 1.30.
ax1 Kor. 15.5-8. Mat. 28.2. Mark. 16.5. Luka 2.13; 24.4. Joha. 20.12.
ayGal. 2.2.
az2.7. Efe. 3.5,6,8. Kol. 1.27.
baKol. 1.6,23. 2 Thes. 1.10.
bbSeb. 1.2. 1 Pet. 3.22.
bcLuka 9.31.

1 Timothy 3

Mayelana labaphathi bebandla

Lithembekile ilizwi a  elithi: Uba umuntu efisa isikhundla sombonisi b , ufisa umsebenzi omuhle; ngakho kumele ukuthi umbonisi c, d  abe ngongasolekiyo e , indoda yomfazi munye f , ozithintayo g , oqondileyo h , oziphatha ngokufaneleyo, ophatha kuhle izihambi i , olelisu lokufundisa j ; angabi yisidakwa k , angabi ngothanda ukulwa, anganxwaneli inzuzo embi l , kodwa abe mnene m , angabi ngothanda ukuxabana n , angabi ngothanda imali o ; ephatha kuhle owakhe umuzi p , elabantwana abalalela q  ngenhlonipho yonke r , ngoba uba umuntu engakwazi ukuphatha owakhe umuzi, angaligcina njani ibandla likaNkulunkulu? s  Kangabi ngosanda ukukholwa, hlezi ngokukhukhunyezwa t  awele ekulahlweni kukaSathane u . Kumele futhi ukuthi abe lobufakazi obuhle v  kwabangaphandle w , hlezi awele ekuthukweni lemjibileni kaSathane x .

Ngokunjalo abadikoni y  bahlonipheke z , bangabi ndimimbili aa , abangananzi iwayini elinengi ab , abangafisi inzuzo embi, babambe imfihlo yokholo ac  esazeleni esimhlophe ad . 10 Laba-ke kabaqale bahlolwe ae , okulandelayo kabakhonze uba bengasoleki af . 11 Ngokunjalo omkabo babe ngabahloniphekayo ag , abanganyeyiyo ah , abazithintayo, bethembekile ezintweni zonke ai . 12 Abadikoni kababe ngamadoda amfazi munye aj , aphatha kuhle abantwana leyawo imizi ak . 13 Ngoba abakhonze kuhle al  bazizuzela isimilo esihle am , lesibindi esikhulu an  ekholweni olukuKristu Jesu.

14 Lezizinto ngikubhalela zona, ngithemba ukuza kuwe masinyane; 15 kodwa uba ngibambeka, ukuze wazi ukuthi kufanele uziphathe njani endlini kaNkulunkulu ao , elibandla ap  likaNkulunkulu ophilayo aq , insika ar  lesisekelo seqiniso as . 16 Kuyavunywa-ke ukuthi yinkulu imfihlo at  yokukhonza uNkulunkulu au : UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni av , wathiwa ulungile kuMoya aw , wabonwa zingilosi ax , watshunyayelwa ay  ezizweni az , wakholeka emhlabeni ba , wenyuselwa bb  ebukhosini bc .

Copyright information for Ndebele