aJoha. 16.13.
bMat. 24.23. Juda 1.4. 1 Kor. 11.19; 2 Thes. 2.3,9.
c2 Tim. 3.1. 2 Pet. 3.3. 1 Joha. 2.18. Juda 1.18.
dLuka 8.13.
e1 Joha. 4.6. Mat. 7.15; 24.11. 2 Pet. 2.1. Isam. 16.13,14.
fRoma 16.18. 2 Pet. 2.3. 2 Thes. 2.11.
gMat. 23.28. Luka 12.1.
hEfe. 4.19.
iDan. 11.37. Kol. 2.20. 1 Kor. 7.28,36,38. Heb. 13.4.
j1 Kor. 14.34. Dute. 4.12.
kRoma 14.3,6,17. 1 Kor. 8.8. Kol. 2.16.
l4.4. Dute. 8.10. Roma 14.6.
m2 Pet. 2.21.
nGen. 1.31. Seb. 10.15.
o4.4. Dute. 8.10. Roma 14.6.
pGen. 1.31. Seb. 10.15.
q2.1.
r2 Tim. 3.14,15. 1 Pet. 2.2.
s4.13.
t2 Tim. 3.10.
u5.11. Seb. 25.11. 2 Tim. 2.23. Tit. 3.10.
v1.4. 2 Tim. 2.16,23. Tit. 3.9.
wHeb. 5.14.
x2.10.
yKol. 2.23.
aa6.6.
ab2.10.
acHlab. 37.4,9,10; 84.11; 85.12; 112.2,3; 145.19. Zaga 19.23; 22.4; 28.10. Mat. 6.33. Mark. 10.30. 1 Pet. 3.9.
ad1.15.
ae1 Kor. 4.12. 2 Kor. 6.5; 11.23. 2 Thes. 3.8.
af6.17. 5.5.
ag3.15.
ah2.4. Joha. 4.42. 1 Joha. 4.14. Luka 1.47. Hlab. 36.6; 106.21.
ai5.7; 6.2.
aj1 Kor. 16.11. Tit. 2.15.
ak2. Tim. 2.22.
alTit. 2.7. 1 Kor. 4.16.
am1 Kor. 10.6.
anGal. 1.13.
ao1.14.
ap1.14.
aq5.2.
arSeb. 13.15. 2 Tim. 4.2.
as1.10. 4.16. 4.6. 5.17; 6.1. 2 Tim. 3.10,16. Tit. 2.7,10. & Roma 12.7.
at2 Tim. 1.6. 1 Thes. 5.19.
au1.18.
av5.22. 2 Tim. 1.6. Seb. 6.6.
aw5.17. Seb. 20.17.
axFil. 1.12,25.
azSeb. 20.28.
ba1.10. 4.16. 4.6. 5.17; 6.1. 2 Tim. 3.10,16. Tit. 2.7,10. & Roma 12.7.
bbHez. 33.9.
bcRoma 11.14.

1 Timothy 4

UPawuli uxwayisa uTimothi ngabafundisi bamanga

UMoya-ke a  utsho ngokucacileyo b  ukuthi ngezikhathi zokucina c  abanye bazahlehlela emuva ekholweni d , balalele omoya abaduhisayo e  lemfundiso zamadimoni, ekuzenziseni kwabaqambimanga f, g , betshiswe kwezabo izazela ngensimbi etshisayo h , besalela ukuthathana i , bezila j  ukudla uNkulunkulu akudalileyo k  ekwemukelweni lokubonga ngabakholwayo l  labazi iqiniso m ; ngoba sonke isidalwa sikaNkulunkulu sihle n , kakulahlwa lutho, uba lwemukelwa kanye lokubonga o ; ngoba luyangcweliswa ngelizwi likaNkulunkulu p  langomkhuleko q .

Uba ubeluleka lezizinto abazalwane uzakuba yisikhonzi esihle sikaJesu Kristu, wondliwe emazwini okholo r , lawemfundiso enhle s  oyilandelayo ngokunanzelela t . Kodwa wale inganekwane ezimbi lezezalukazi u, v . Uzejwayeze w  ukukhonza uNkulunkulu x ; ngoba ukwejwayeza umzimba kulokusiza okuncinyane y,
 okuncinyane: kumbe,  okwesikhatshana.
; kodwa aa  ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke ab , kulesithembiso sempilo ac  yalamuhla lezayo.
Lithembekile ilizwi njalo lifanele konke ukwemukelwa ad . 10 Ngoba ngalokho lathi siyasebenza nzima futhi siyathukwa ae  ngoba sithembele af  kuNkulunkulu ophilayo ag  onguMsindisi wabo bonke abantu ah , ikakhulu wabakholwayo.

UTimothi welulekwa ngokuhamba langokufundisa

11 Laya ngalezizinto ufundise ai . 12 Kungabi lamuntu aj  odelela ubutsha bakho ak , kodwa woba al  yisibonelo kwabakholwayo am  elizwini, ekuhambeni an , ethandweni ao , emoyeni, ekholweni ap , ekuhlambulukeni aq . 13 Ngize ngifike, nanzelela ekubaleni, ekulayeni ar , ekufundiseni as . 14 Ungadeleli isiphiwo esikuwe at , owasiphiwa ngesiprofetho au  kanye lokubekwa av  izandla zobudala aw . 15 Nakana ngalezizinto, ube kulezizinto, ukuze ukuqhubeka kwakho ax  kubonakale phakathi kwabo bonke
 phakathi kwabo bonke: kumbe,  ezintweni zonke.
.
16 Zinanzelele wena az  lemfundiso ba . Hlala kulezizinto; ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wena bb  kanye lalabo abakuzwayo bc .

Copyright information for Ndebele