aLevi 19.32.
b5.17,19.
c4.12.
d5.5,16.
eHlu. 12.14.
fMat. 15.4-6. Mark. 7.10-13. Efe. 6.1,2. Gen. 45.9-11.
g2.3.
h5.5,16.
i4.10; 6.17. 1 Pet. 3.5.
jLuka 2.37. 1 Kor. 7.32.
k1 Thes. 2.9.
lIsam. 3.1.
m4.11; 6.2.
n3.2.
oSeb. 4.23; 24.23. Isa. 58.7.
qGal. 6.10.
rIsam. 2.13. 2 Tim. 3.5. Tit. 1.16. 2 Pet. 2.1. 1 Joha. 2.22,23. Juda 1.4. Isam. 3.8. Mat. 10.33.
s1 Kor. 6.6; 10.27; 14.22-24. 2 Kor. 6.14,15.
u3.2.Luka 2.36.
vSeb. 6.3.
w3.2.Seb. 16.15.
xHlu. 19.21. Luka 7.38,44. Joha. 13.5,14. Gen. 18.4.
y5.16.
z6.18.
aa2.10.
ab4.7.
acIsam. 18.3,7,9.
adMark. 7.9.
aeZaga 7.12.
af3 Joha. 1.10.
ag2 Thes. 3.11.
ah1 Kor. 7.9.
aiTit. 2.5.
aj6.1.
akRoma 7.8. Tit. 2.8.
al1.6.
am1 Kor. 5.5.
an5.10.
ao5.10.
ap5.3,5.
aq4.14. 5.19. Tit. 1.5. Seb. 11.30.
arRoma 12.8. 1 Thes. 5.12.
asRoma 15.27. 1 Kor. 9.10,11,14. Gal. 6.6. 1 Thes. 5.13.
atDute. 21.17.
auSeb. 28.10. Fil. 2.29.
av4.13. & Roma 12.7.
awJak. 2.23.
axDute. 25.4. 1 Kor. 9.9. Levi 19.13.
ayMat. 10.10. Luka 10.7.
az4.14. 5.19. Tit. 1.5. Seb. 11.30.
bbDute. 19.15.
bcEfe. 5.11. 2 Tim. 4.2. Tit. 1.13; 2.15.
bdGal. 2.14.
beDute. 13.11.
bf1 Thes. 4.6.
bg6.13. 2 Tim. 2.14; 4.1. Roma 9.1.
bh2 Kor. 5.16.
bi4.14. Seb. 6.6. 2 Tim. 1.6.
bj3.10.
bk2 Joha. 1.11.
blJak. 1.27. Hlab. 50.18.
bm3.3,8.
bnHlab. 104.15.
bo5.20,22.
bp5.25. Gal. 5.19.
bqTit. 3.11.
br5.25. Gal. 5.19.
bsZaga 10.9. Hlab. 37.6. Mat. 5.15,16.

1 Timothy 5

Ungamkhalimeli a  omdala, kodwa meluleke njengoyihlo b ; abatsha njengabafowenu; abesifazana abadala njengonyoko; abesifazana abatsha njengabodadewenu, ekuhlambulukeni konke c .

UTimothi welulekwa ngokuphatha abafelokazi ebandleni

Hlonipha abafelokazi abangabafelokazi isibili d . Kodwa uba umfelokazi othile elabantwana loba abazukulu e , kabafunde kuqala ukuhlonipha f  indlu yakwabo, kabenanise umkhondo kubazali; ngoba lokhu kuhle g  kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu. Lowo-ke ongumfelokazi isibili h  osele yedwa uthembele kuNkulunkulu i , uhlala ekunxuseni lemikhulekweni j  ebusuku lemini k . Kanti lowo ozinikela ekuzithokoziseni, ufile ephila l . Laya-ke ngalezizinto m , ukuze bangasoleki n . Kodwa uba umuntu engondli abakibo o , ikakhulu abendlu
 abendlu: kumbe,  izihlobo.
yakhe q , uluphikile ukholo r , futhi mubi kulongakholwayo s .

Kabalwa
 kabalwa: kumbe,  kakhethwa.
umfelokazi ongengaphansi kweminyaka engamatshumi ayisithupha, umfazi owake wenda endodeni kanye u ,
10 onconywa ngemisebenzi emihle v , uba ondle abantwana, uba engenise izihambi w , uba egezise inyawo zabangcwele x , uba esize abahluphekayo y , uba ekhuthalele z  wonke umsebenzi omuhle aa . 11 Kodwa abafelokazi abatsha ubale ab ; ngoba nxa sebelenkanuko ezimelana loKristu ac , bafuna ukwenda; 12 balokulahlwa, ngoba bachithile ad  ukholo lwabo lokuqala. 13 Futhi ngesikhathi esifananayo-ke bafunda ukuvilapha bezula lezindlu ae , futhi bengavilaphi kuphela, kodwa babuye bahlebe af  bengena kokungeyisikho okwabo ag , bekhuluma okungafanelanga. 14 Ngakho ngifisa ukuthi abafelokazi abatsha bende ah , bazale abantwana, baphathe umuzi wabo ai , banganiki aj  isitha lathuba lokuthuka ak . 15 Ngoba lakhathesi abanye sebephambuke al  balandela uSathane am . 16 Uba okholwayo owesilisa kumbe okholwayo owesifazana elabafelokazi, kabasize an , njalo ibandla lingathwaliswa nzima, ukuze lisize ao  abangabafelokazi isibili ap .

Mayelana labadala bebandla

17 Abadala aq  abaphatha kuhle ar  bafanele as  ukuhlonitshwa ngokuphindiweyo at, au , ikakhulu labo abasebenza nzima elizwini lekufundiseni av ; 18 ngoba umbhalo uthi aw : Ungayifaki isayeke inkabi ebhulayo ax ; futhi uthi: Isisebenzi sifanele iholo laso ay . 19 Ungalemukeli icala elimelana lomdala az , ngaphandle phambi
 phambi: kumbe,  ngaphansi.
kwabafakazi ababili kumbe abathathu bb .
20 Abonayo basole bc  phambi kwabo bonke bd , ukuze abanye labo babe lokwesaba be . 21 Ngiyakulayisisa bf, bg  phambi kukaNkulunkulu leNkosi uJesu Kristu lengilosi ezikhethiweyo, ukuze uzigcine lezizinto ngokungaqumi okungakathoniswa, ungenzi lutho ngokubandlulula bh . 22 Ungaphangisi ukubeka izandla bi  phezu komuntu bj , futhi ungahlanganyeli ezonweni zabanye bk ; uzigcine wena umsulwa bl .

23 Ungabe usanatha amanzi wodwa, kodwa sebenzisa iwayini elilutshwana bm , ngenxa yesisu sakho lemikhuhlane yakho futhifuthi bn . 24 Izono bo  zabanye abantu zisobala bp , zibaqalela ukuya ekugwetshweni bq ; kanti ezabanye ziyalandela. 25 Ngokunjalo lemisebenzi emihle isobala br ; laleyo eyehlukileyo ingeke ifihlakale bs .

Copyright information for Ndebele