aTit. 2.9. Efe. 6.5.
b5.14. Isa. 52.5. Roma 2.24. Tit. 2.5. Tit. 2.8.
cTit. 2.10.
d4.13.
eJak. 2.7.
f4.6. Filim. 1.16. Mat. 23.8.
g4.11; 5.7.
h1.3.
i1.10. 2 Tim. 1.13. Tit. 2.8.
j2.10. Tit. 1.1.
k3.6. 2 Tim. 3.4.
m1.7. 1 Kor. 8.2.
n1.4.
o2 Tim. 2.14.
pGal. 5.20,21.
qGal. 5.20,21.
rEfe. 4.31.
s1.6. 1 Kor. 11.16.
t2 Tim. 3.8. Tit. 1.15.
uTit. 1.11. Fil. 3.19. 2 Pet. 2.3.
v2 Tim. 3.5. Roma 16.17.
w4.8. 2.10.
xFil. 4.11. Heb. 13.5.
yZaga 28.25. Zaga 15.16.
zJobe 1.21. Tshu. 5.15,16. Jobe 27.19. Hlab. 49.17. Zaga 27.24.
aaGen. 28.20. Zaga 27.26,27.
abFil. 4.11. Heb. 13.5.
acMat. 13.22; 19.23. Jak. 5.1. Zaga 23.4.
ad3.7.
ae1.19.
afLuka 16.14. 2 Tim. 3.2. Hlab. 119.36.
ag2 Tim. 3.17. Dute. 33.1.
ah2 Tim. 2.22.
ai2 Tim. 2.22.
ajZaga 15.9.
ak2.10.
al1.14.
am1.14.
an2 Tim. 2.25.
ao1.18. 2 Tim. 4.7. Kol. 2.1. 1 Kor. 9.25,26. Fil. 3.14. Heb. 12.1.
apLuka 13.24.
aq5.19. Fil. 3.12.
ar1 Pet. 5.10.
as1.18.
at5.21.
auJoha. 5.21. Dute. 32.39.
avMat. 27.11. Joha. 18.37. Isam. 1.5; 3.14.
aw1 Thes. 5.23.
ax3.2.
ayFil. 1.6,10. 1 Thes. 3.13.
az2 Thes. 2.8.
ba2.6.
bb1.11.
bcIsam. 17.14; 19.16.
bd1.17.
beIsam. 17.14; 19.16.
bf1.17.
bg1.17.
bhJobe 37.23. 1 Joha. 1.5.
biJoha. 1.18.
bjIsam. 4.9,11; 5.12,13; 7.12.
bk1.17.
bl1 Pet. 4.11. Juda 1.25. Isam. 1.6; 5.13.
bm2 Tim. 4.10.
bnRoma 11.20.
boMark. 10.24.
bp4.10.
bqZaga 23.5.
br4.10.
bs3.15.
btSeb. 14.17; 17.25.
bu5.10. Luka 12.21. Gal. 6.10. Tit. 3.8,14.
bvRoma 12.13. Gal. 6.6. Heb. 13.16.
bxMat. 6.20. 2 Kor. 8.10. Mat. 19.21.
by6.12.
bz2 Tim. 1.14. 2 Tim. 1.12. Tit. 1.9. Isam. 3.3.
ca1.4. 2 Tim. 2.16. 2 Tim. 2.14.
cbTit. 1.14.
cc1.6.

1 Timothy 6

Mayelana lezigqili

Bonke abangaphansi kwejogwe, izigqili a , kabathi amakhosi abo afanele konke ukuhlonitshwa, ukuze ibizo likaNkulunkulu b  lemfundiso c, d  kungadunyazwa e ; labalamakhosi akholwayo bangawadeleli, ngoba engabazalwane f ; kodwa kulalokhu kabawasebenzele, ngoba ekholwa njalo ethandeka, abahlanganyeli benzuzo. Fundisa njalo ukhuthaze lezizinto g .

Imfundiso yamanga ibanga okubi

Uba kukhona ofundisa okwehlukileyo h , njalo engavumelani lamazwi aphilileyo i , aweNkosi yethu uJesu Kristu, lemfundiso evumelana lokukhonza uNkulunkulu j , uyazikhukhumeza k,
 uyazikhukhumeza: kumbe,  uyisithutha.
, kazi lutho m , kodwa ubulawa yinkani lemibuzo n  lokuphikisana ngamazwi o , okuvela kukho umona p , umbango q , ukuthuka r , imicabango emibi,
ukuxabaxabana s  kwabantu abangqondo yabo yonakele t , labalahlekelwe liqiniso, besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo u . Zehlukanise labanjalo v .

Kodwa ukukhonza uNkulunkulu w  lokwenela x  kuyinzuzo enkulu y ; ngoba kasizanga lalutho emhlabeni z ; kusobala ukuthi kasiyikusuka lalutho; kodwa uba silokudla lezembatho aa  sizakweneliswa yikho ab . Kodwa abafisa ukunotha ac  bawela ekulingweni lemjibileni ad , lenkanukweni ezinengi zobuphukuphuku ezilimazayo, ezicwilisela abantu encithakalweni lekubhujisweni ae ; 10 ngoba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi af ; abanye beyifisa baduhile ekholweni, bazigwaza ngenhlungu ezinengi.

Ezinye izeluleko zikaPawuli

11 Kodwa wena O muntu kaNkulunkulu ag , balekela lezizinto ah ; njalo udingisise ukulunga ai, aj , ukwesaba uNkulunkulu ak , ukholo al , uthando am , ukubekezela, ubumnene an . 12 Lwana ao, ap  ukulwa okuhle kokholo, ubambelele empilweni ephakade aq , owabizelwa kuyo ar , wavuma uvumo oluhle phambi kwabafakazi abanengi. 13 Ngiyakulaya as  phambi kukaNkulunkulu at  ophilisa konke au , loKristu Jesu owafakaza uvumo oluhle phambi kukaPontiyusi Pilatu av , 14 ukuthi ugcine umthetho ungelasici aw , ungasoleki ax , kuze kube ay  sekubonakaleni kweNkosi yethu uJesu Kristu az , 15 ozakubonakalisa ngezakhe izikhathi ba  oBusisiweyo bb  loSomandla oyedwa, iNkosi yamakhosi bc, bd , loMbusi wababusi be , 16 yena yedwa olokungafi bf , ohlala ekukhanyeni okungelakusondelelwa bg, bh , akulamuntu ebantwini owambonayo, kumbe ongambona bi ; okukuye udumo bj, bk  lamandla aphakade bl . Ameni.

17 Laya abanothileyo emhlabeni wakhathesi bm  ukuthi bangazigqaji bn , bangathembeli bo, bp  ekungaqondini kwenotho bq , kodwa kuNkulunkulu ophilayo br, bs  osipha ngokunotha bt  zonke izinto ukuze sithokoze, 18 benze okuhle, banothe emisebenzini emihle bu , balungele ukupha, ukwabelana ngesihle bv,
 ukwabelana ngesihle: kumbe,  ubudlelwano.
,
19 bazibekele isisekelo bx  esihle sibekelwa okuzayo, ukuze babambe impilo elaphakade by .

Isicino

20 O Timothi, londoloza kuhle okubekwe kuwe bz , xwaya ca  ukukhuluma okuyize okungcolileyo lokuphikisana kwalokho okuthiwa lulwazi kungeyisilo cb , 21 okuthe abanye ngokukuvuma baduha cc  ekholweni.

Umusa kawube lani. Ameni.

Copyright information for Ndebele