2 Chronicles 10

Abantwana bakoIsrayeli bavukela indlu kaDavida

1 URehobowamu wasesiya eShekema ngoba uIsrayeli wonke wayeze eShekema ukumbeka abe yinkosi. 2Kwasekusithi uJerobowamu indodana kaNebati esizwa, owayeseGibhithe lapho ayebalekele khona ubuso bukaSolomoni inkosi, uJerobowamu wabuya evela eGibhithe. 3Basebethumela bambiza; uJerobowamu loIsrayeli wonke basebesiza, bakhuluma kuRehobowamu besithi: 4Uyihlo wenza ijogwe lethu laba lukhuni; ngakho-ke yenza ube lulanyana umsebenzi olukhuni kayihlo, lejogwe lakhe elinzima abesithwalise lona, njalo sizakukhonza. 5Wasesithi kibo: Buyani kimi emva kwensuku ezintathu. Abantu basebehamba.

6Inkosi uRehobowamu yasicebisana labadala ababesima phambi kukaSolomoni uyise esaphila, isithi: Licebisa ukubuyisela impendulo bani kulababantu? 7Basebekhuluma kuye besithi: Uba uzalunga kulababantu, ubathokozise, ukhulume kibo amazwi amahle, bazakuba zinceku zakho insuku zonke. 8Kodwa wadela iseluleko sabadala abamcebisa ngaso, wacebisana lamajaha ayeyintanga yakhe, ayesima phambi kwakhe. 9Wasesithi kuwo: Licebisa ukuthi sibuyisele mpendulo bani kulababantu, abakhulume kimi besithi: Yenza libe lulanyana ijogwe uyihlo alibeka phezu kwethu? 10Amajaha ayeyintanga yakhe asekhuluma laye esithi: Uzakutsho njalo ebantwini abakhuluma kuwe besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba nzima, kodwa wena ulenze libe lulanyana kithi; uzakutsho njalo kubo: Ucikilicane wami uqatha kulokhalo lukababa. 11Ngakho-ke ubaba walethwesa ijogwe elinzima, kodwa mina ngizakwengezelela ejogweni lenu. Ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngabofezela. 12Ngakho uJerobowamu labo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokutsho kwenkosi isithi: Libuye kimi futhi ngosuku lwesithathu. 13Inkosi yasibaphendula kalukhuni; inkosi uRehobowamu yasidela iseluleko sabadala, 14yakhuluma kubo njengeseluleko samajaha isithi: Ubaba wenza ijogwe lenu laba nzima, kodwa mina ngizakwengezelela kulo; ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngabofezela. 15Ngokunjalo inkosi kayibalalelanga abantu; ngoba inguquko yayivela kuNkulunkulu ukuze i Nkosi iqinise ilizwi layo eyayilikhulume ngesandla sikaAhiya umShilo kuJerobowamu indodana kaNebati.

16Lapho uIsrayeli wonke ebona ukuthi inkosi kayibalalelanga, abantu bayiphendula inkosi besithi: Silesabelo bani kuDavida? Njalo kasilalifa endodaneni kaJese. Ngulowo emathenteni akho, Israyeli; khathesi, zibonele indlu yakho, Davida. Ngakho uIsrayeli wonke waya emathenteni akhe. 17Kodwa abantwana bakoIsrayeli ababehlala emizini yakoJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo. 18Inkosi uRehobowamu yasithuma uAdoramu owayengumphathi wezibhalwa; abantwana bakoIsrayeli basebemkhanda ngamatshe, wasesifa. Inkosi uRehobowamu yaziqinisa ukukhwela enqoleni ukubalekela eJerusalema. 19Ngalokho uIsrayeli wayihlamuka indlu kaDavida kuze kube lamuhla.

Copyright information for Ndebele