2 Chronicles 10

Abantwana bakoIsrayeli bavukela indlu kaDavida

URehobowamu wasesiya eShekema ngoba uIsrayeli wonke wayeze eShekema ukumbeka abe yinkosi. Kwasekusithi uJerobowamu indodana kaNebati esizwa, owayeseGibhithe lapho ayebalekele khona ubuso bukaSolomoni inkosi, uJerobowamu wabuya evela eGibhithe. Basebethumela bambiza; uJerobowamu loIsrayeli wonke basebesiza, bakhuluma kuRehobowamu besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba lukhuni; ngakho-ke yenza ube lulanyana umsebenzi olukhuni kayihlo, lejogwe lakhe elinzima abesithwalise lona, njalo sizakukhonza. Wasesithi kibo: Buyani kimi emva kwensuku ezintathu. Abantu basebehamba.

Inkosi uRehobowamu yasicebisana labadala ababesima phambi kukaSolomoni uyise esaphila, isithi: Licebisa ukubuyisela impendulo bani kulababantu? Basebekhuluma kuye besithi: Uba uzalunga kulababantu, ubathokozise, ukhulume kibo amazwi amahle, bazakuba zinceku zakho insuku zonke. Kodwa wadela iseluleko sabadala abamcebisa ngaso, wacebisana lamajaha ayeyintanga yakhe, ayesima phambi kwakhe. Wasesithi kuwo: Licebisa ukuthi sibuyisele mpendulo bani kulababantu, abakhulume kimi besithi: Yenza libe lulanyana ijogwe uyihlo alibeka phezu kwethu? 10 Amajaha ayeyintanga yakhe asekhuluma laye esithi: Uzakutsho njalo ebantwini abakhuluma kuwe besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba nzima, kodwa wena ulenze libe lulanyana kithi; uzakutsho njalo kubo: Ucikilicane wami uqatha kulokhalo lukababa. 11 Ngakho-ke ubaba walethwesa ijogwe elinzima, kodwa mina ngizakwengezelela ejogweni lenu. Ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngabofezela. 12 Ngakho uJerobowamu labo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu njengokutsho kwenkosi isithi: Libuye kimi futhi ngosuku lwesithathu. 13 Inkosi yasibaphendula kalukhuni; inkosi uRehobowamu yasidela iseluleko sabadala, 14 yakhuluma kubo njengeseluleko samajaha isithi: Ubaba wenza ijogwe lenu laba nzima, kodwa mina ngizakwengezelela kulo; ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngabofezela. 15 Ngokunjalo inkosi kayibalalelanga abantu; ngoba inguquko yayivela kuNkulunkulu ukuze i Nkosi iqinise ilizwi layo eyayilikhulume ngesandla sikaAhiya umShilo kuJerobowamu indodana kaNebati.

16 Lapho uIsrayeli wonke ebona ukuthi inkosi kayibalalelanga, abantu bayiphendula inkosi besithi: Silesabelo bani kuDavida? Njalo kasilalifa endodaneni kaJese. Ngulowo emathenteni akho, Israyeli; khathesi, zibonele indlu yakho, Davida. Ngakho uIsrayeli wonke waya emathenteni akhe. 17 Kodwa abantwana bakoIsrayeli ababehlala emizini yakoJuda, uRehobowamu wabusa phezu kwabo. 18 Inkosi uRehobowamu yasithuma uAdoramu owayengumphathi wezibhalwa; abantwana bakoIsrayeli basebemkhanda ngamatshe, wasesifa. Inkosi uRehobowamu yaziqinisa ukukhwela enqoleni ukubalekela eJerusalema. 19 Ngalokho uIsrayeli wayihlamuka indlu kaDavida kuze kube lamuhla.

Copyright information for Ndebele