2 Chronicles 11

URehobowamu esefikile eJerusalema wabuthanisa indlu yakoJuda leyakoBhenjamini, abakhethiweyo abazinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abalwa impi, ukuze balwe loIsrayeli ukubuyisela umbuso kuRehobowamu. Kodwa ilizwi le Nkosi lafika kuShemaya umuntu kaNkulunkulu lisithi: Khuluma kuRehobowamu indodana kaSolomoni, inkosi yakoJuda, lakuIsrayeli wonke koJuda lakoBhenjamini, uthi: Itsho njalo i Nkosi: Kaliyikwenyuka njalo lingalwi labafowenu. Buyelani ngulowo endlini yakhe, ngoba linto yenziwe yimi. Basebelilalela ilizwi le Nkosi, baphenduka ekuyenimelana loJerobowamu.

Ukuphumelela kukaRehobowamu

URehobowamu wasehlala eJerusalema, wakha imizi eyizinqaba koJuda. Wasesakha iBhethelehema leEtamu leThekhowa leBeti-Zuri leSoko leAdulamu leGathi leMaresha leZifi leAdorayimi leLakishi leAzeka 10 leZora leAjaloni leHebroni, eyayikoJuda lakoBhenjamini, imizi ebiyelweyo. 11 Waseqinisa izinqaba, wabeka abalawulimabutho kizo, leziphala zokudla lamafutha lewayini. 12 Lakuwo wonke umuzi lomuzi izihlangu ezinkulu lemikhonto, wayiqinisa kakhulukazi. Njalo uJuda loBhenjamini babengabakhe.

13 Labapristi lamaLevi ababekoIsrayeli wonke bazimisa kuye bevela kuyo yonke imingcele yabo. 14 Ngoba amaLevi atshiya amadlelo awo lemfuyo yabo, aya koJuda leJerusalema, ngoba uJerobowamu lamadodana akhe bawala ekusebenzeleni i Nkosi njengabapristi; 15 wasezibekela abapristi bendawo eziphakemeyo, labamadimoni, labamathole ayewenzile. 16 Lemva kwawo kweza eJerusalema labo ababenikele inhliziyo yabo ukuyidinga i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, bevela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukuyahlabela i Nkosi, uNkulunkulu waboyise. 17 Ngokunjalo bawuqinisa umbuso wakoJuda, benza uRehobowamu indodana kaSolomoni waba lamandla iminyaka emithathu; ngoba bahamba endleleni kaDavida loSolomoni iminyaka emithathu.

18 URehobowamu wasezithathela uMahalathi indodakazi kaJerimothi indodana kaDavida waba ngumkakhe, loAbihayili indodakazi kaEliyabi indodana kaJese, 19 owamzalela amadodana, oJewushi loShemariya loZahamu. 20 Langemva kwakhe wathatha uMahaka indodakazi kaAbisalomu, owamzalela oAbhiya loAthayi loZiza loShelomithi. 21 URehobowamu wasemthanda uMahaka indodakazi kaAbisalomu okwedlula bonke omkakhe labafazi bakhe abancinyane - ngoba wathatha abafazi abalitshumi lesificaminwembili, labafazi abancinyane abangamatshumi ayisithupha, wazala amadodana angamatshumi amabili lesificaminwembili lamadodakazi angamatshumi ayisithupha. 22 URehobowamu wasebeka uAbhiya indodana kaMahaka waba yinhloko ukubusa phakathi kwabafowabo, ngoba kwakuyikumenza inkosi. 23 Wenza ngokuhlakanipha, wasabalalisa kuwo wonke amadodana akhe emazweni wonke akoJuda lakoBhenjamini, kuwo wonke umuzi obiyelweyo, wawanika ukudla ngobunengi, wadinga inengi labafazi.

Copyright information for Ndebele