2 Chronicles 11

1URehobowamu esefikile eJerusalema wabuthanisa indlu yakoJuda leyakoBhenjamini, abakhethiweyo abazinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abalwa impi, ukuze balwe loIsrayeli ukubuyisela umbuso kuRehobowamu. 2Kodwa ilizwi le Nkosi lafika kuShemaya umuntu kaNkulunkulu lisithi: 3Khuluma kuRehobowamu indodana kaSolomoni, inkosi yakoJuda, lakuIsrayeli wonke koJuda lakoBhenjamini, uthi: 4Itsho njalo i Nkosi: Kaliyikwenyuka njalo lingalwi labafowenu. Buyelani ngulowo endlini yakhe, ngoba linto yenziwe yimi. Basebelilalela ilizwi le Nkosi, baphenduka ekuyenimelana loJerobowamu.

Ukuphumelela kukaRehobowamu

5URehobowamu wasehlala eJerusalema, wakha imizi eyizinqaba koJuda. 6Wasesakha iBhethelehema leEtamu leThekhowa 7leBeti-Zuri leSoko leAdulamu 8leGathi leMaresha leZifi 9leAdorayimi leLakishi leAzeka 10leZora leAjaloni leHebroni, eyayikoJuda lakoBhenjamini, imizi ebiyelweyo. 11Waseqinisa izinqaba, wabeka abalawulimabutho kizo, leziphala zokudla lamafutha lewayini. 12Lakuwo wonke umuzi lomuzi izihlangu ezinkulu lemikhonto, wayiqinisa kakhulukazi. Njalo uJuda loBhenjamini babengabakhe.

13Labapristi lamaLevi ababekoIsrayeli wonke bazimisa kuye bevela kuyo yonke imingcele yabo. 14Ngoba amaLevi atshiya amadlelo awo lemfuyo yabo, aya koJuda leJerusalema, ngoba uJerobowamu lamadodana akhe bawala ekusebenzeleni i Nkosi njengabapristi; 15wasezibekela abapristi bendawo eziphakemeyo, labamadimoni, labamathole ayewenzile. 16Lemva kwawo kweza eJerusalema labo ababenikele inhliziyo yabo ukuyidinga i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, bevela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukuyahlabela i Nkosi, uNkulunkulu waboyise. 17Ngokunjalo bawuqinisa umbuso wakoJuda, benza uRehobowamu indodana kaSolomoni waba lamandla iminyaka emithathu; ngoba bahamba endleleni kaDavida loSolomoni iminyaka emithathu.

18URehobowamu wasezithathela uMahalathi indodakazi kaJerimothi indodana kaDavida waba ngumkakhe, loAbihayili indodakazi kaEliyabi indodana kaJese, 19owamzalela amadodana, oJewushi loShemariya loZahamu. 20Langemva kwakhe wathatha uMahaka indodakazi kaAbisalomu, owamzalela oAbhiya loAthayi loZiza loShelomithi. 21URehobowamu wasemthanda uMahaka indodakazi kaAbisalomu okwedlula bonke omkakhe labafazi bakhe abancinyane - ngoba wathatha abafazi abalitshumi lesificaminwembili, labafazi abancinyane abangamatshumi ayisithupha, wazala amadodana angamatshumi amabili lesificaminwembili lamadodakazi angamatshumi ayisithupha. 22URehobowamu wasebeka uAbhiya indodana kaMahaka waba yinhloko ukubusa phakathi kwabafowabo, ngoba kwakuyikumenza inkosi. 23Wenza ngokuhlakanipha, wasabalalisa kuwo wonke amadodana akhe emazweni wonke akoJuda lakoBhenjamini, kuwo wonke umuzi obiyelweyo, wawanika ukudla ngobunengi, wadinga inengi labafazi.

Copyright information for Ndebele