2 Chronicles 12

UShishaki uhlasela ilizwe lakoJuda

Kwasekusithi uRehobowamu eseqinise umbuso, eseziqinisile, watshiya umlayo we Nkosi, loIsrayeli wonke laye.

Kwasekusithi ngomnyaka wesihlanu wenkosi uRehobowamu, uShishaki inkosi yeGibhithe wenyuka wamelana leJerusalema, ngoba babephambukile eNKOSIni, elezinqola ezingamakhulu alitshumi lambili labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha; labantu babengelakubalwa abeza laye bephuma eGibhithe, amaLibiya, amaSukhi, lamaEtiyopiya. Wasethumba imizi ebiyelweyo eyayingeyakoJuda weza eJerusalema.

UShemaya umprofethi wasefika kuRehobowamu lezikhulu zakoJuda ezazibuthene eJerusalema ngenxa kaShishaki, wathi kubo: Itsho njalo i Nkosi: Lina lingilahlile, ngakho lami ngililahlele esandleni sikaShishaki. Iziphathamandla zakoIsrayeli kanye lenkosi basebezithoba bathi: I Nkosi ilungile. I Nkosi isibona ukuthi bazithobile, ilizwi le Nkosi lafika kuShemaya lisithi: Bazithobile; kangiyikubabhubhisa, kodwa ngizabanika ukukhululwa emva kwesikhatshana, lolaka lwami kaluyikuthululelwa eJerusalema ngesandla sikaShishaki. Kodwa bazakuba zinceku zakhe ukuze bazi inkonzo yami lenkonzo yemibuso yamazwe. Ngakho uShishaki inkosi yeGibhithe wenyukela eJerusalema, wathatha okuligugu kwendlu kaJehova lokuligugu kwendlu yenkosi, wathatha konke; wathatha lezihlangu zegolide uSolomoni ayezenzile. 10 Inkosi uRehobowamu yasisenza izihlangu zethusi endaweni yazo, yazinikela ngaphansi kwesandla senduna zabalindi ababegcina umnyango wendlu yenkosi. 11 Kwasekusithi lapho inkosi ingena endlini kaJehova bafika abalindi bezithwele, bazibuyisela ekamelweni labalindi. 12 Isizithobile, ulaka lwe Nkosi lwaphenduka lwasuka kuyo ukuze ingayibhubhisi ngokuphelelelyo; futhi lakoJuda kwakulezinto ezinhle.

13 Inkosi uRehobowamu yasiziqinisa eJerusalema, yabusa. Ngoba uRehobowamu wayeleminyaka engamatshumi amane lanye lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka elitshumi lesikhombisa eJerusalema, umuzi i Nkosi eyayiwukhethile phakathi kwazo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukubeka ibizo layo khona. Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikazi. 14 Wasesenza okubi ngoba engalungisanga inhliziyo yakhe ukudinga i Nkosi. 15 Lendaba zikaRehobowamu, ezokuqala lezokucina, kazibhalwanga yini ezindabeni zikaShemaya umprofethi lezikaIdo umboni mayelana lemibhalo yosendo, lezimpi zikaRehobowamu loJerobowamu zonke izinsuku? 16 URehobowamu waselala kuboyise, wangcwatshelwa emzini kaDavida. UAbhiya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele