2 Chronicles 13

Ukubusa kukaAbhiya

1 Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJerobowamu uAbhiya wasesiba yinkosi phezu kukaJuda. 2Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMikhaya indodakazi kaUriyeli weGibeya. Kwasekusiba khona impi phakathi kukaAbhiya loJerobowamu. 3UAbhiya waseqalisa impi elebutho lamaqhawe empi, amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amane. UJerobowamu wasehlela impi ukumelana laye elamadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili, amaqhawe alamandla.

4UAbhiya wasesima entabeni iZemarayimi esentabeni yakoEfrayimi wathi: Ngizwa Jerobowamu, loIsrayeli wonke! 5Kakusikwenu yini ukwazi ukuthi i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yanika uDavida umbuso phezu kukaIsrayeli phakade, kuye lakumadodana akhe ngesivumelwano setswayi? 6Kanti uJerobowamu indodana kaNebati, inceku kaSolomoni indodana kaDavida, wasukuma wavukela inkosi yakhe. 7Kwasekubuthana kuye abantu abayize, abantwana bakaBheliyali, baziqinisa ukumelana loRehobowamu indodana kaSolomoni uRehobowamu esesengumfana njalo ebuthakathaka ngenhliziyo engaziqinisanga ukumelana labo. 8Khathesi-ke lina lithi lizaziqinisa phambi kombuso we Nkosi esandleni samadodana kaDavida, futhi lilixuku elikhulu, kodwa lilamathole egolide uJerobowamu alenzela wona abe ngonkulunkulu. 9Kalibaxotshanga yini abapristi be Nkosi, amadodana kaAroni, lamaLevi, lazenzela abapristi njengezizwe zelizwe? Loba ngubani ozegcwalisa isandla sakhe ngejongosi ithole lenkomo lezinqama eziyisikhombisa uba ngumpristi wabangeyisibo onkulunkulu. 10Kodwa thina, i Nkosi inguNkulunkulu wethu, kasiyidelanga; labapristi abayikhonzayo i Nkosi bangamadodana kaAroni, lamaLevi asemsebenzini. 11Njalo bayahlabela i Nkosi ikuseni ngekuseni lantambama ngentambama iminikelo yokutshiswa lempepha elephunga elimnandi, lokulungisa izinkwa etafuleni elihlambulukileyo, lokulumathisa uluthi lwesibane lwegolide lezibane zalo kusihlwa ngakusihlwa. Ngoba thina sigcina umlindo we Nkosi uNkulunkulu wethu, kodwa lina liyidelile. 12Ngakho khangelani, uNkulunkulu ulathi eyinhloko, labapristi bakhe belempondo zokukhalisa ukuhlaba umkhosi bemelene lani. Bantwana bakoIsrayeli, lingalwi le Nkosi, uNkulunkulu waboyihlo, ngoba kaliyikuphumelela.

13Kodwa uJerobowamu wayebhodise abacathameli ukuthi beze bengasemva kwabo. Ngakho babephambi kukaJuda, labacathameli bengemva kwabo. 14Lapho uJuda ephenduka, khangela-ke, impi yayimelene labo ngaphambili langemuva; basebekhala e Nkosini, labapristi bakhalisa izimpondo, 15labantu bakoJuda bamemeza; kwasekusithi ekumemezeni kwabantu bakoJuda uNkulunkulu wamtshaya uJerobowamu loIsrayeli wonke phambi kukaAbhiya loJuda. 16Abantwana bakoIsrayeli basebebaleka phambi kobuso bukaJuda, uNkulunkulu wasebanikela esandleni sabo. 17UAbhiya labantu bakhe basebebatshaya ngokutshaya okukhulu; kwasekusiwa ababuleweyo koIsrayeli amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. 18Ngokunjalo abantwana bakoIsrayeli bathotshiswa ngalesosikhathi, labantwana bakoJuda baba lamandla ngoba beyama e Nkosini, uNkulunkulu waboyise. 19UAbhiya wasexotshana loJerobowamu, wathumba imizi kuye, iBhetheli lemizana yayo, leJeshana lemizana yayo, leEfroni lemizana yayo. 20UJerobowamu akabe esaba lamandla ensukwini zikaAbhiya. I Nkosi yasimtshaya, wafa.

21Kodwa uAbhiya waziqinisa, wazithathela abafazi abalitshumi lane, wazala amadodana angamatshumi amabili lambili, lamadodakazi alitshumi lesithupha. 22Ezinye-ke zezindaba zikaAbhiya, lezindlela zakhe, lamazwi akhe, kubhaliwe ezindabeni zomprofethi uIdo.

Copyright information for Ndebele