2 Chronicles 13

Ukubusa kukaAbhiya

Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJerobowamu uAbhiya wasesiba yinkosi phezu kukaJuda. Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMikhaya indodakazi kaUriyeli weGibeya. Kwasekusiba khona impi phakathi kukaAbhiya loJerobowamu. UAbhiya waseqalisa impi elebutho lamaqhawe empi, amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amane. UJerobowamu wasehlela impi ukumelana laye elamadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili, amaqhawe alamandla.

UAbhiya wasesima entabeni iZemarayimi esentabeni yakoEfrayimi wathi: Ngizwa Jerobowamu, loIsrayeli wonke! Kakusikwenu yini ukwazi ukuthi i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yanika uDavida umbuso phezu kukaIsrayeli phakade, kuye lakumadodana akhe ngesivumelwano setswayi? Kanti uJerobowamu indodana kaNebati, inceku kaSolomoni indodana kaDavida, wasukuma wavukela inkosi yakhe. Kwasekubuthana kuye abantu abayize, abantwana bakaBheliyali, baziqinisa ukumelana loRehobowamu indodana kaSolomoni uRehobowamu esesengumfana njalo ebuthakathaka ngenhliziyo engaziqinisanga ukumelana labo. Khathesi-ke lina lithi lizaziqinisa phambi kombuso we Nkosi esandleni samadodana kaDavida, futhi lilixuku elikhulu, kodwa lilamathole egolide uJerobowamu alenzela wona abe ngonkulunkulu. Kalibaxotshanga yini abapristi be Nkosi, amadodana kaAroni, lamaLevi, lazenzela abapristi njengezizwe zelizwe? Loba ngubani ozegcwalisa isandla sakhe ngejongosi ithole lenkomo lezinqama eziyisikhombisa uba ngumpristi wabangeyisibo onkulunkulu. 10 Kodwa thina, i Nkosi inguNkulunkulu wethu, kasiyidelanga; labapristi abayikhonzayo i Nkosi bangamadodana kaAroni, lamaLevi asemsebenzini. 11 Njalo bayahlabela i Nkosi ikuseni ngekuseni lantambama ngentambama iminikelo yokutshiswa lempepha elephunga elimnandi, lokulungisa izinkwa etafuleni elihlambulukileyo, lokulumathisa uluthi lwesibane lwegolide lezibane zalo kusihlwa ngakusihlwa. Ngoba thina sigcina umlindo we Nkosi uNkulunkulu wethu, kodwa lina liyidelile. 12 Ngakho khangelani, uNkulunkulu ulathi eyinhloko, labapristi bakhe belempondo zokukhalisa ukuhlaba umkhosi bemelene lani. Bantwana bakoIsrayeli, lingalwi le Nkosi, uNkulunkulu waboyihlo, ngoba kaliyikuphumelela.

13 Kodwa uJerobowamu wayebhodise abacathameli ukuthi beze bengasemva kwabo. Ngakho babephambi kukaJuda, labacathameli bengemva kwabo. 14 Lapho uJuda ephenduka, khangela-ke, impi yayimelene labo ngaphambili langemuva; basebekhala e Nkosini, labapristi bakhalisa izimpondo, 15 labantu bakoJuda bamemeza; kwasekusithi ekumemezeni kwabantu bakoJuda uNkulunkulu wamtshaya uJerobowamu loIsrayeli wonke phambi kukaAbhiya loJuda. 16 Abantwana bakoIsrayeli basebebaleka phambi kobuso bukaJuda, uNkulunkulu wasebanikela esandleni sabo. 17 UAbhiya labantu bakhe basebebatshaya ngokutshaya okukhulu; kwasekusiwa ababuleweyo koIsrayeli amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu. 18 Ngokunjalo abantwana bakoIsrayeli bathotshiswa ngalesosikhathi, labantwana bakoJuda baba lamandla ngoba beyama e Nkosini, uNkulunkulu waboyise. 19 UAbhiya wasexotshana loJerobowamu, wathumba imizi kuye, iBhetheli lemizana yayo, leJeshana lemizana yayo, leEfroni lemizana yayo. 20 UJerobowamu akabe esaba lamandla ensukwini zikaAbhiya. I Nkosi yasimtshaya, wafa.

21 Kodwa uAbhiya waziqinisa, wazithathela abafazi abalitshumi lane, wazala amadodana angamatshumi amabili lambili, lamadodakazi alitshumi lesithupha. 22 Ezinye-ke zezindaba zikaAbhiya, lezindlela zakhe, lamazwi akhe, kubhaliwe ezindabeni zomprofethi uIdo.

Copyright information for Ndebele