2 Chronicles 14

Ukubusa kukaAsa

UAbhiya waselala kuboyise, bamngcwabela emzini kaDavida. UAsa indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. Ensukwini zakhe ilizwe laba lokuthula iminyaka elitshumi. UAsa wasesenza okuhle lokulungileyo emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe. Ngoba wasusa amalathi ezizweni lendawo eziphakemeyo, wadiliza insika eziyizithombe, wagamula izixuku. Wasesithi kuJuda bayidinge i Nkosi, uNkulunkulu waboyise, lokuthi bagcine umthetho lomlayo. Wasesusa kuyo yonke imizi yakoJuda indawo eziphakemeyo lamalathi empepha. Lombuso waba lokuthula phambi kwakhe.

Wasesakha imizi ebiyelweyo koJuda, ngoba ilizwe lalilokuthula, njalo kungelampi laye ngaleyominyaka, ngoba i Nkosi yamphumuza. Wasesithi kuJuda: Asiyakheni limizi, siyizingelezele ngemiduli, lemiphotshongo, amasango, lemigoqo, ilizwe lisesephambi kwethu; ngoba siyidingile i Nkosi uNkulunkulu wethu, siyidingile, yasinika ukuthula inhlangothi zonke. Basebesakha, baphumelela. Njalo uAsa wayelebutho labazinkulungwane ezingamakhulu amathathu abavela koJuda, bethwele ihawu lomkhonto, labazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili abavela koBhenjamini bethwele isihlangu esikhulu benyathela idandili; bonke laba babengamaqhawe alamandla.

UZera umEtiyopiya wasephuma ukumelana labo elebutho eliyinkulungwane yezinkulungwane lezinqola ezingamakhulu amathathu, wasefika eMaresha. 10 UAsa wasephuma ukumelana laye, bahlela impi esihotsheni seZefatha eMaresha. 11 UAsa wasekhala e Nkosini uNkulunkulu wakhe wathi:  Nkosi, kakusilutho kuwe ukunceda phakathi kolamandla longelamandla; sisize,  Nkosi Nkulunkulu wethu, ngoba seyeme kuwe; njalo ngebizo lakho siyemelana lalelixuku;  Nkosi, wena unguNkulunkulu wethu; umuntu kangakwehluli. 12 Ngakho i Nkosi yawatshaya amaEtiyopiya
 amaEtiyopiya: Heb.  amaKhushi.
phambi kukaAsa laphambi kukaJuda; amaEtiyopiya asebaleka.
13 UAsa labantu ababelaye baxotshana lawo kwaze kwaba seGerari; kwasekusiwa kumaEtiyopiya okokuthi kakwaze kwaba lokusila kiwo, ngoba acotshodiswa phambi kwe Nkosi laphambi kwebutho layo. Basebemuka lempango enengi kakhulu. 14 Basebetshaya yonke imizi ezingelezele iGerari, ngoba uvalo lwe Nkosi lwaluphezu kwayo. Basebephanga yonke imizi, ngoba kwakulempango enengi kiyo. 15 Basebetshaya lamathente ezifuyo, bathumba izimvu ezinengi lamakamela, babuyela eJerusalema.

Copyright information for Ndebele