2 Chronicles 14

Ukubusa kukaAsa

1 UAbhiya waselala kuboyise, bamngcwabela emzini kaDavida. UAsa indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. Ensukwini zakhe ilizwe laba lokuthula iminyaka elitshumi. 2UAsa wasesenza okuhle lokulungileyo emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe. 3Ngoba wasusa amalathi ezizweni lendawo eziphakemeyo, wadiliza insika eziyizithombe, wagamula izixuku. 4Wasesithi kuJuda bayidinge i Nkosi, uNkulunkulu waboyise, lokuthi bagcine umthetho lomlayo. 5Wasesusa kuyo yonke imizi yakoJuda indawo eziphakemeyo lamalathi empepha. Lombuso waba lokuthula phambi kwakhe.

6Wasesakha imizi ebiyelweyo koJuda, ngoba ilizwe lalilokuthula, njalo kungelampi laye ngaleyominyaka, ngoba i Nkosi yamphumuza. 7Wasesithi kuJuda: Asiyakheni limizi, siyizingelezele ngemiduli, lemiphotshongo, amasango, lemigoqo, ilizwe lisesephambi kwethu; ngoba siyidingile i Nkosi uNkulunkulu wethu, siyidingile, yasinika ukuthula inhlangothi zonke. Basebesakha, baphumelela. 8Njalo uAsa wayelebutho labazinkulungwane ezingamakhulu amathathu abavela koJuda, bethwele ihawu lomkhonto, labazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili abavela koBhenjamini bethwele isihlangu esikhulu benyathela idandili; bonke laba babengamaqhawe alamandla.

9UZera umEtiyopiya wasephuma ukumelana labo elebutho eliyinkulungwane yezinkulungwane lezinqola ezingamakhulu amathathu, wasefika eMaresha. 10UAsa wasephuma ukumelana laye, bahlela impi esihotsheni seZefatha eMaresha. 11UAsa wasekhala e Nkosini uNkulunkulu wakhe wathi:  Nkosi, kakusilutho kuwe ukunceda phakathi kolamandla longelamandla; sisize,  Nkosi Nkulunkulu wethu, ngoba seyeme kuwe; njalo ngebizo lakho siyemelana lalelixuku;  Nkosi, wena unguNkulunkulu wethu; umuntu kangakwehluli. 12Ngakho i Nkosi yawatshaya amaEtiyopiya
 amaEtiyopiya: Heb.  amaKhushi.
phambi kukaAsa laphambi kukaJuda; amaEtiyopiya asebaleka.
13UAsa labantu ababelaye baxotshana lawo kwaze kwaba seGerari; kwasekusiwa kumaEtiyopiya okokuthi kakwaze kwaba lokusila kiwo, ngoba acotshodiswa phambi kwe Nkosi laphambi kwebutho layo. Basebemuka lempango enengi kakhulu. 14Basebetshaya yonke imizi ezingelezele iGerari, ngoba uvalo lwe Nkosi lwaluphezu kwayo. Basebephanga yonke imizi, ngoba kwakulempango enengi kiyo. 15Basebetshaya lamathente ezifuyo, bathumba izimvu ezinengi lamakamela, babuyela eJerusalema.

Copyright information for Ndebele