2 Chronicles 15

Imvuselelo kaAsa

1 UMoya kaNkulunkulu wasesehlela phezu kukaAzariya indodana kaOdedi. 2Wasephuma ukuhlangabezana loAsa, wathi kuye: Ngilalela, Asa loJuda wonke loBhenjamini; i Nkosi ilani liselayo. Uba-ke liyidinga, izafunyanwa yini; kodwa uba liyilahla, izalilahla. 3Okwensuku ezinengi uIsrayeli wayengelaye uNkulunkulu weqiniso, njalo engelaye umpristi ofundisayo, njalo engelawo umlayo. 4Kodwa ekubandezelweni kwakhe waphendukela e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli, basebemdinga, wasefunyanwa yibo. 5Langalezozikhathi kwakungelakuthula kophumayo lakongenayo, ngoba inhlupheko ezinengi zaziphezu kwabo bonke abakhi bamazwe. 6Basebephahlazwa, isizwe ngesizwe, lomuzi ngomuzi, ngoba uNkulunkulu wabahlupha ngayo yonke imbandezelo. 7Ngakho lina qinani, zingadangali izandla zenu, ngoba kulomvuzo womsebenzi wenu.

8Lapho uAsa esizwa lamazwi lesiprofetho sikaOdedi umprofethi, waziqinisa, wasusa izinengiso elizweni lonke lakoJuda loBhenjamini lemizini ayeyithumbile entabeni yakoEfrayimi, wavuselela ilathi le Nkosi elalingaphambi kwekhulusi le Nkosi. 9Wasebuthanisa wonke uJuda loBhenjamini labemzini labo ababevela koEfrayimi loManase lakoSimeyoni; ngoba bawelela kuye bevela koIsrayeli ngobunengi lapho bebona ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakhe yayilaye. 10Basebebuthana eJerusalema ngenyanga yesithathu ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaAsa. 11Basebehlabela i Nkosi ngalolosuku empangweni ababeyilethile, inkabi ezingamakhulu ayisikhombisa lezimvu ezizinkulungwane eziyisikhombisa. 12Basebengena esivumelwaneni sokudinga i Nkosi, uNkulunkulu waboyise, ngenhliziyo yabo yonke langomphefumulo wabo wonke. 13Njalo wonke ongadingi i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli uzabulawa, kusukela komncinyane kusiya komkhulu, kusukela kowesilisa kusiya kowesifazana. 14Basebefunga e Nkosini ngelizwi elikhulu langokumemeza langezimpondo langempondo zezinqama. 15AbakoJuda bonke bathokoza-ke ngesifungo, ngoba babefungile ngenhliziyo yabo yonke, beyidingile ngaso sonke isifiso sabo, yasifunyanwa yibo; ngakho i Nkosi yabaphumuza inhlangothi zonke.

16Lamayelana loMahaka unina kaAsa inkosi, yamsusa ekubeni yindlovukazi, ngoba wayenzele isixuku into eyesabekayo. UAsa wasegamula into yakhe eyesabekayo, wayichola, wayitshisela esifuleni iKidroni. 17Kanti indawo eziphakemeyo kazisuswanga koIsrayeli; lanxa kunjalo inhliziyo kaAsa yayiphelele insuku zakhe zonke.

18Wasengenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise, lezinto zakhe ezingcwele, isiliva legolide lezitsha. 19Kakusabanga khona impi kwaze kwaba ngumnyaka wamatshumi amathathu lanhlanu wokubusa kukaAsa.

Copyright information for Ndebele