2 Chronicles 15

Imvuselelo kaAsa

UMoya kaNkulunkulu wasesehlela phezu kukaAzariya indodana kaOdedi. Wasephuma ukuhlangabezana loAsa, wathi kuye: Ngilalela, Asa loJuda wonke loBhenjamini; i Nkosi ilani liselayo. Uba-ke liyidinga, izafunyanwa yini; kodwa uba liyilahla, izalilahla. Okwensuku ezinengi uIsrayeli wayengelaye uNkulunkulu weqiniso, njalo engelaye umpristi ofundisayo, njalo engelawo umlayo. Kodwa ekubandezelweni kwakhe waphendukela e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli, basebemdinga, wasefunyanwa yibo. Langalezozikhathi kwakungelakuthula kophumayo lakongenayo, ngoba inhlupheko ezinengi zaziphezu kwabo bonke abakhi bamazwe. Basebephahlazwa, isizwe ngesizwe, lomuzi ngomuzi, ngoba uNkulunkulu wabahlupha ngayo yonke imbandezelo. Ngakho lina qinani, zingadangali izandla zenu, ngoba kulomvuzo womsebenzi wenu.

Lapho uAsa esizwa lamazwi lesiprofetho sikaOdedi umprofethi, waziqinisa, wasusa izinengiso elizweni lonke lakoJuda loBhenjamini lemizini ayeyithumbile entabeni yakoEfrayimi, wavuselela ilathi le Nkosi elalingaphambi kwekhulusi le Nkosi. Wasebuthanisa wonke uJuda loBhenjamini labemzini labo ababevela koEfrayimi loManase lakoSimeyoni; ngoba bawelela kuye bevela koIsrayeli ngobunengi lapho bebona ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakhe yayilaye. 10 Basebebuthana eJerusalema ngenyanga yesithathu ngomnyaka wetshumi lanhlanu wokubusa kukaAsa. 11 Basebehlabela i Nkosi ngalolosuku empangweni ababeyilethile, inkabi ezingamakhulu ayisikhombisa lezimvu ezizinkulungwane eziyisikhombisa. 12 Basebengena esivumelwaneni sokudinga i Nkosi, uNkulunkulu waboyise, ngenhliziyo yabo yonke langomphefumulo wabo wonke. 13 Njalo wonke ongadingi i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli uzabulawa, kusukela komncinyane kusiya komkhulu, kusukela kowesilisa kusiya kowesifazana. 14 Basebefunga e Nkosini ngelizwi elikhulu langokumemeza langezimpondo langempondo zezinqama. 15 AbakoJuda bonke bathokoza-ke ngesifungo, ngoba babefungile ngenhliziyo yabo yonke, beyidingile ngaso sonke isifiso sabo, yasifunyanwa yibo; ngakho i Nkosi yabaphumuza inhlangothi zonke.

16 Lamayelana loMahaka unina kaAsa inkosi, yamsusa ekubeni yindlovukazi, ngoba wayenzele isixuku into eyesabekayo. UAsa wasegamula into yakhe eyesabekayo, wayichola, wayitshisela esifuleni iKidroni. 17 Kanti indawo eziphakemeyo kazisuswanga koIsrayeli; lanxa kunjalo inhliziyo kaAsa yayiphelele insuku zakhe zonke.

18 Wasengenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise, lezinto zakhe ezingcwele, isiliva legolide lezitsha. 19 Kakusabanga khona impi kwaze kwaba ngumnyaka wamatshumi amathathu lanhlanu wokubusa kukaAsa.

Copyright information for Ndebele