2 Chronicles 17

Ukuqiniswa kombuso kaJehoshafathi

UJehoshafathi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe; waziqinisa ukumelana loIsrayeli. Wasebeka amabutho kuyo yonke imizi ebiyelweyo yakoJuda; wabeka lamabutho enqaba elizweni lakoJuda, lemizini yakoEfrayimi uyise uAsa ayeyithumbile. I Nkosi yasisiba loJehoshafathi, ngoba wahamba ngendlela zakuqala zikaDavida uyise, kabadinganga oBhali; kodwa wadinga kuNkulunkulu kayise, wahamba ngemilayo yakhe, njalo kungenjengokwenza kukaIsrayeli. Ngakho i Nkosi yawuqinisa umbuso esandleni sakhe, loJuda wonke waletha izipho kuJehoshafathi; wasesiba lenotho lodumo ngobunengi. Inhliziyo yakhe yasiphakama ezindleleni ze Nkosi; futhi-ke wasusa indawo eziphakemeyo lezixuku koJuda.

Langomnyaka wesithathu wokubusa kwakhe wathuma kuziphathamandla zakhe, kuBeni-Hayili lakuObadiya lakuZekariya lakuNethaneli lakuMikhaya, ukufundisa emizini yakoJuda. Kanye lazo-ke amaLevi, oShemaya loNethaniya loZebhadiya loAsaheli loShemiramothi loJehonathani loAdonija loTobija loTobi-Adonija, amaLevi; kanye labo-ke oElishama loJehoramu, abapristi. Basebefundisa koJuda, belogwalo lomlayo we Nkosi; babhoda kuyo yonke imizi yakoJuda, bafundisa abantu.

10 Kwasekusiba lokuyesaba i Nkosi phezu kwayo yonke imibuso yamazwe ayehanqe uJuda, okokuthi kayilwanga loJehoshafathi. 11 Labanye bamaFilisti bamlethela uJehoshafathi izipho, lesiliva lokuthela; amaArabhiya lawo amlethela imihlambi, inqama eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa, lezimpongo eziyizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa.

12 UJehoshafathi wayelokhu ekhula njalo, waze waba sengqongeni. Wasesakha koJuda izinqaba lemizi yeziphala. 13 Wayelomsebenzi omnengi emizini yakoJuda, lamadoda empi, amaqhawe alamandla, eJerusalema. 14 Lala ngamanani awo ngezindlu zaboyise: KoJuda, induna zezinkulungwane, uAdina engumphathi, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amathathu; 15 leceleni kwakhe uJohanani umphathi, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi ayisificaminwembili; 16 leceleni kwakhe uAmasiya indodana kaZikiri, owazinikela ngesihle e Nkosini, njalo kanye laye amaqhawe alamandla azinkulungwane ezingamakhulu amabili. 17 LakoBhenjamini: UEliyada iqhawe elilamandla, njalo kanye laye izinkulungwane ezingamakhulu amabili, ezihlome ngedandili langesihlangu; 18 leceleni kwakhe uJehozabadi, njalo kanye laye izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abahlomele impi. 19 Laba babesebenzela inkosi ngaphandle kwalabo inkosi eyayibabeke emizini ebiyelweyo kuye wonke uJuda.

Copyright information for Ndebele