2 Chronicles 19

Amazwi omprofethi uJehu

UJehoshafathi inkosi yakoJuda wasebuyela endlini yakhe ngokuthula eJerusalema. UJehu indodana kaHanani umboni wasephuma ukumhlangabeza, wathi enkosini uJehoshafathi: Unganceda yini omubi, uthande labo abazonda i Nkosi? Ngenxa yalokhu-ke kulolaka phezu kwakho luvela ebusweni be Nkosi. Loba kunjalo izinto ezinhle zitholwe kuwe, ngoba ususile izixuku elizweni, walungisa inhliziyo yakho ukumdinga uNkulunkulu. UJehoshafathi wasehlala eJerusalema; wabuya waphuma wahamba phakathi kwabantu, kusukela eBherishebha kusiya entabeni yakoEfrayimi, wababuyisela e Nkosini, uNkulunkulu waboyise.

UJehoshafathi umisa abahluleli

Wasemisa abahluleli elizweni kuyo yonke imizi ebiyelweyo yakoJuda, kumuzi ngomuzi. Wasesithi kubahluleli: Bonani elikwenzayo, ngoba kalehluleleli umuntu kodwa i Nkosi, elani endabeni yokwahlulela. Ngakho-ke uvalo nge Nkosi kalube phezu kwenu, linanzelele likwenze, ngoba e Nkosini uNkulunkulu wethu kakulabubi lokukhangela ubuso lokwemukela izivalamlomo.

Futhi leJerusalema uJehoshafathi wasemisa abanye kumaLevi labapristi lakunhloko zaboyise zakoIsrayeli kusahlulelo se Nkosi lakumibango, sebebuyele eJerusalema. Wasebalaya esithi: Lizakwenza njalo ekuyesabeni i Nkosi, ngobuqotho langenhliziyo epheleleyo. 10 Lawuphi umbango oza kini ovela kubafowenu abahlala emizini yabo, phakathi kwegazi legazi, phakathi komthetho lomlayo, izimiso lezahlulelo, lizabaxwayisa ukuthi bangabi lecala e Nkosini, lolaka lwehlele phezu kwenu laphezu kwabafowenu. Lizakwenza njalo, futhi lingabi lacala. 11 Khangelani-ke, uAmariya umpristi oyinhloko uphezu kwenu kulo lonke udaba lukaJehova, loZebhadiya indodana kaIshmayeli, umbusi wendlu yakoJuda, kulo lonke udaba lwenkosi; labaphathi amaLevi baphambi kwenu. Qinani likwenze; le Nkosi izakuba lolungileyo.

Copyright information for Ndebele