2 Chronicles 20

UJehoshafathi unqoba amaMowabi lamaAmoni

1 Kwasekusithi emva kwalokho abantwana bakoMowabi labantwana bakoAmoni belabanye bamaAmoni beza bamelana loJehoshafathi empini. 2Basebesiza babikela uJehoshafathi besithi: Kuyeza ixuku elikhulu ukumelana lawe phetsheya kolwandle eSiriya, khangela-ke, liseHazazoni-Tamari, eyiEngedi. 3UJehoshafathi wasesesaba, wamisa ubuso bakhe ukudinga i Nkosi, wamemezela ukuzila ukudla kuye wonke uJuda. 4UJuda wasezibuthanisa ukudinga e Nkosini; lasemizini yonke yakoJuda baphuma beza ukudinga i Nkosi.

5UJehoshafathi wasesima ebandleni lakoJuda leJerusalema endlini ye Nkosi phambi kweguma elitsha. 6Wasesithi:  Nkosi, Nkulunkulu wabobaba, wena kawusuye yini uNkulunkulu emazulwini? Yebo, ubusa kuyo yonke imibuso yezizwe. Lesandleni sakho kukhona amandla lengalo, ukuze kungabi khona ongamelana lawe. 7KawusiNkulunkulu wethu yini? Uxotshile abahlali balelilizwe elifeni phambi kwabantu bakho uIsrayeli, walinika inzalo kaAbrahama umngane wakho kuze kube phakade. 8Basebehlala kilo, bakwakhela indawo engcwele kulo yebizo lakho, besithi: 9Uba kusehlela phezu kwethu ububi, inkemba, isahlulelo, loba umatshayabhuqe wesifo, loba indlala, sizakuma phambi kwalindlu laphambi kwakho (ngoba ibizo lakho likulindlu), sikhale kuwe ekubandezelekeni kwethu, uzakuzwa-ke usindise. 10Ngakho-ke, khangela, abantwana bakoAmoni labakoMowabi labentabeni iSeyiri ongavumanga ukuthi uIsrayeli adlule phakathi kwabo lapho besuka elizweni leGibhithe, kodwa babafulathela kabababhubhisanga; 11khangela-ke, basivuza beza ukuzasixotsha elifeni lakho owenze ukuthi silidle. 12Nkulunkulu wethu, kawuyikubahlulela yini? Ngoba amandla kawakho kithi okumelana lalelixuku elikhulu elize ukumelana lathi; njalo thina kasikwazi esingakwenza, kodwa amehlo ethu akuwe. 13UJuda wonke wasesima phambi kwe Nkosi, lensane zabo, omkabo labantwana babo.

14Khona uJahaziyeli indodana kaZekariya indodana kaBhenaya indodana kaJeyiyeli indodana kaMathaniya, umLevi emadodaneni kaAsafi, uMoya we Nkosi wafika phezu kwakhe phakathi kwebandla. 15Wasesithi: Lalelani lonke bakoJuda labahlali beJerusalema, lawe nkosi Jehoshafathi; itsho njalo i Nkosi kini: Lina lingesabi lingatshaywa luvalo ngenxa yalelixuku elikhulu, ngoba impi kayisiyo yenu, kodwa ngekaNkulunkulu. 16Kusasa yehlani limelane labo; khangela, bayenyuka ngomqanso weZizi; lizabathola ekucineni kwesihotsha phambi kwenkangala yeJeruweli. 17Kakusikwenu ukulwa kulokhu; zimiseni lime, libone usindiso lwe Nkosi lani, Juda leJerusalema. Lingesabi lingatshaywa luvalo; kusasa phumani limelene labo, ngoba i Nkosi izakuba lani. 18UJehoshafathi wasekhothamisa ikhanda emhlabathini, laye wonke uJuda labahlali beJerusalema bawa phambi kwe Nkosi, beyikhonza i Nkosi. 19AmaLevi abantwana bakoKohathi lawabantwana bakoKora asesukuma ukudumisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngelizwi elikhulu phezulu.

20Basebevuka ekuseni kakhulu, baphuma baya enkangala yeThekhowa; lekuphumeni kwabo uJehoshafathi wema wathi: Ngilalelani Juda labahlali beJerusalema. Kholwani e Nkosini uNkulunkulu wenu, lizaqiniswa; likholwe kubaprofethi bayo, lizaphumelela. 21Esecebisene labantu wamisela i Nkosi abahlabeleli, abazadumisa ubuhle bobungcwele, ekuphumeni phambi kwabahlomileyo, besithi: Dumisani i Nkosi, ngoba umusa wayo umi kuze kube nininini.

22Kwathi lapho beqalisa ukuhlabelela lokudumisa, i Nkosi yabeka abacathameli ukumelana labantwana bakoAmoni, bakoMowabi, labentabeni iSeyiri ababezemelana loJuda; basebetshaywa. 23Ngoba abantwana bakoAmoni labakoMowabi basukuma bamelana labahlali bentaba yeSeyiri ukutshabalalisa lokuchitha; njalo sebebaqedile abahlali beSeyiri, bancedisa ngulowo umakhelwane wakhe encithakalweni. 24UJuda esefikile enqabeni yokulinda enkangala baphendukela exukwini, khangela-ke, kwakulezidumbu eziwele emhlabathini; njalo kungekho ophephileyo. 25UJehoshafathi labantu bakhe sebefikile ukuphanga impango bathola phakathi kwabo ngobunengi, lempahla, lezidumbu, lezinto eziligugu, baziphangela baze behluleka ukuzithwala. Njalo baba lensuku ezintathu bephanga impango ngoba yayinengi.

26Njalo ngosuku lwesine babuthana esihotsheni seBeraka, ngoba lapho bayibusisa i Nkosi; ngenxa yalokho babiza ibizo laleyondawo ngokuthi yisihotsha seBeraka kuze kube lamuhla. 27Basebebuyela, wonke umuntu wakoJuda leJerusalema, loJehoshafathi enhlokweni yabo, ukuthi babuyele eJerusalema belentokozo, ngoba i Nkosi yabathokozisa phezu kwezitha zabo. 28Basebengena eJerusalema belezigubhu zezintambo lamachacho lezimpondo, baya endlini ye Nkosi. 29Uvalo ngoNkulunkulu lwaselusiba phezu kwayo yonke imibuso yamazwe lapho besizwa ukuthi i Nkosi yalwa lezitha zikaIsrayeli. 30Ngakho umbuso kaJehoshafathi waba lokuthula, ngoba uNkulunkulu wakhe wamphumuza inhlangothi zonke.

Ukubusa kukaJehoshafathi

31UJehoshafathi wabusa-ke phezu kukaJuda; wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehi. 32Wasehamba ngendlela kayise uAsa, kaphambukanga kuyo, esenza okulungileyo emehlweni e Nkosi. 33Lanxa kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; ngoba abantu babelokhu bengalungisanga inhliziyo yabo kuNkulunkulu waboyise.

34Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe ezindabeni zikaJehu indodana kaHanani ezagoqelwa egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli.

35Lemva kwalokho uJehoshafathi inkosi yakoJuda wazihlanganisa loAhaziya inkosi yakoIsrayeli owenza ngenkohlakalo ekwenzeni. 36Wasezihlanganisa laye ukwenza imikhumbi yokuya eTarshishi; basebeyenza imikhumbi eEziyoni-Geberi. 37UEliyezeri indodana kaDodavahu weMaresha waseprofetha emelene loJehoshafathi esithi: Ngoba uzihlanganise loAhaziya, i Nkosi yephulile imisebenzi yakho. Ngakho imikhumbi yephuka, ayaze yenelisa ukuya eTarshishi.

Copyright information for Ndebele