2 Chronicles 20

UJehoshafathi unqoba amaMowabi lamaAmoni

Kwasekusithi emva kwalokho abantwana bakoMowabi labantwana bakoAmoni belabanye bamaAmoni beza bamelana loJehoshafathi empini. Basebesiza babikela uJehoshafathi besithi: Kuyeza ixuku elikhulu ukumelana lawe phetsheya kolwandle eSiriya, khangela-ke, liseHazazoni-Tamari, eyiEngedi. UJehoshafathi wasesesaba, wamisa ubuso bakhe ukudinga i Nkosi, wamemezela ukuzila ukudla kuye wonke uJuda. UJuda wasezibuthanisa ukudinga e Nkosini; lasemizini yonke yakoJuda baphuma beza ukudinga i Nkosi.

UJehoshafathi wasesima ebandleni lakoJuda leJerusalema endlini ye Nkosi phambi kweguma elitsha. Wasesithi:  Nkosi, Nkulunkulu wabobaba, wena kawusuye yini uNkulunkulu emazulwini? Yebo, ubusa kuyo yonke imibuso yezizwe. Lesandleni sakho kukhona amandla lengalo, ukuze kungabi khona ongamelana lawe. KawusiNkulunkulu wethu yini? Uxotshile abahlali balelilizwe elifeni phambi kwabantu bakho uIsrayeli, walinika inzalo kaAbrahama umngane wakho kuze kube phakade. Basebehlala kilo, bakwakhela indawo engcwele kulo yebizo lakho, besithi: Uba kusehlela phezu kwethu ububi, inkemba, isahlulelo, loba umatshayabhuqe wesifo, loba indlala, sizakuma phambi kwalindlu laphambi kwakho (ngoba ibizo lakho likulindlu), sikhale kuwe ekubandezelekeni kwethu, uzakuzwa-ke usindise. 10 Ngakho-ke, khangela, abantwana bakoAmoni labakoMowabi labentabeni iSeyiri ongavumanga ukuthi uIsrayeli adlule phakathi kwabo lapho besuka elizweni leGibhithe, kodwa babafulathela kabababhubhisanga; 11 khangela-ke, basivuza beza ukuzasixotsha elifeni lakho owenze ukuthi silidle. 12 Nkulunkulu wethu, kawuyikubahlulela yini? Ngoba amandla kawakho kithi okumelana lalelixuku elikhulu elize ukumelana lathi; njalo thina kasikwazi esingakwenza, kodwa amehlo ethu akuwe. 13 UJuda wonke wasesima phambi kwe Nkosi, lensane zabo, omkabo labantwana babo.

14 Khona uJahaziyeli indodana kaZekariya indodana kaBhenaya indodana kaJeyiyeli indodana kaMathaniya, umLevi emadodaneni kaAsafi, uMoya we Nkosi wafika phezu kwakhe phakathi kwebandla. 15 Wasesithi: Lalelani lonke bakoJuda labahlali beJerusalema, lawe nkosi Jehoshafathi; itsho njalo i Nkosi kini: Lina lingesabi lingatshaywa luvalo ngenxa yalelixuku elikhulu, ngoba impi kayisiyo yenu, kodwa ngekaNkulunkulu. 16 Kusasa yehlani limelane labo; khangela, bayenyuka ngomqanso weZizi; lizabathola ekucineni kwesihotsha phambi kwenkangala yeJeruweli. 17 Kakusikwenu ukulwa kulokhu; zimiseni lime, libone usindiso lwe Nkosi lani, Juda leJerusalema. Lingesabi lingatshaywa luvalo; kusasa phumani limelene labo, ngoba i Nkosi izakuba lani. 18 UJehoshafathi wasekhothamisa ikhanda emhlabathini, laye wonke uJuda labahlali beJerusalema bawa phambi kwe Nkosi, beyikhonza i Nkosi. 19 AmaLevi abantwana bakoKohathi lawabantwana bakoKora asesukuma ukudumisa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngelizwi elikhulu phezulu.

20 Basebevuka ekuseni kakhulu, baphuma baya enkangala yeThekhowa; lekuphumeni kwabo uJehoshafathi wema wathi: Ngilalelani Juda labahlali beJerusalema. Kholwani e Nkosini uNkulunkulu wenu, lizaqiniswa; likholwe kubaprofethi bayo, lizaphumelela. 21 Esecebisene labantu wamisela i Nkosi abahlabeleli, abazadumisa ubuhle bobungcwele, ekuphumeni phambi kwabahlomileyo, besithi: Dumisani i Nkosi, ngoba umusa wayo umi kuze kube nininini.

22 Kwathi lapho beqalisa ukuhlabelela lokudumisa, i Nkosi yabeka abacathameli ukumelana labantwana bakoAmoni, bakoMowabi, labentabeni iSeyiri ababezemelana loJuda; basebetshaywa. 23 Ngoba abantwana bakoAmoni labakoMowabi basukuma bamelana labahlali bentaba yeSeyiri ukutshabalalisa lokuchitha; njalo sebebaqedile abahlali beSeyiri, bancedisa ngulowo umakhelwane wakhe encithakalweni. 24 UJuda esefikile enqabeni yokulinda enkangala baphendukela exukwini, khangela-ke, kwakulezidumbu eziwele emhlabathini; njalo kungekho ophephileyo. 25 UJehoshafathi labantu bakhe sebefikile ukuphanga impango bathola phakathi kwabo ngobunengi, lempahla, lezidumbu, lezinto eziligugu, baziphangela baze behluleka ukuzithwala. Njalo baba lensuku ezintathu bephanga impango ngoba yayinengi.

26 Njalo ngosuku lwesine babuthana esihotsheni seBeraka, ngoba lapho bayibusisa i Nkosi; ngenxa yalokho babiza ibizo laleyondawo ngokuthi yisihotsha seBeraka kuze kube lamuhla. 27 Basebebuyela, wonke umuntu wakoJuda leJerusalema, loJehoshafathi enhlokweni yabo, ukuthi babuyele eJerusalema belentokozo, ngoba i Nkosi yabathokozisa phezu kwezitha zabo. 28 Basebengena eJerusalema belezigubhu zezintambo lamachacho lezimpondo, baya endlini ye Nkosi. 29 Uvalo ngoNkulunkulu lwaselusiba phezu kwayo yonke imibuso yamazwe lapho besizwa ukuthi i Nkosi yalwa lezitha zikaIsrayeli. 30 Ngakho umbuso kaJehoshafathi waba lokuthula, ngoba uNkulunkulu wakhe wamphumuza inhlangothi zonke.

Ukubusa kukaJehoshafathi

31 UJehoshafathi wabusa-ke phezu kukaJuda; wayeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amabili lanhlanu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAzuba indodakazi kaShilehi. 32 Wasehamba ngendlela kayise uAsa, kaphambukanga kuyo, esenza okulungileyo emehlweni e Nkosi. 33 Lanxa kunjalo indawo eziphakemeyo kazisuswanga; ngoba abantu babelokhu bengalungisanga inhliziyo yabo kuNkulunkulu waboyise.

34 Ezinye-ke zezindaba zikaJehoshafathi, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe ezindabeni zikaJehu indodana kaHanani ezagoqelwa egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli.

35 Lemva kwalokho uJehoshafathi inkosi yakoJuda wazihlanganisa loAhaziya inkosi yakoIsrayeli owenza ngenkohlakalo ekwenzeni. 36 Wasezihlanganisa laye ukwenza imikhumbi yokuya eTarshishi; basebeyenza imikhumbi eEziyoni-Geberi. 37 UEliyezeri indodana kaDodavahu weMaresha waseprofetha emelene loJehoshafathi esithi: Ngoba uzihlanganise loAhaziya, i Nkosi yephulile imisebenzi yakho. Ngakho imikhumbi yephuka, ayaze yenelisa ukuya eTarshishi.

Copyright information for Ndebele