2 Chronicles 24

Ukubusa kukaJowashi koJuda

1 UJowashi wayeleminyaka eyisikhombisa esiba yinkosi, wabusa iminyaka engamatshumi amane eJerusalema. Lebizo likanina lalinguZibiya weBherishebha. 2UJowashi wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi insuku zonke zikaJehoyada umpristi. 3UJehoyada wasemthathela abafazi ababili; wasezala amadodana lamadodakazi.

4Kwasekusithi emva kwalokho kwaba senhliziyweni kaJowashi ukuvuselela indlu ye Nkosi. 5Wasebuthanisa abapristi lamaLevi, wathi kibo: Phumani liye emizini yakoJuda, liqoqe kuIsrayeli wonke imali yokulungisa indlu kaNkulunkulu wenu umnyaka ngomnyaka; lina-ke, luphangiseleni udaba. Kodwa amaLevi kawaphangisanga. 6Inkosi yasibiza uJehoyada inhloko, yathi kuye: Kungani ungabizanga kumaLevi ukuthi alethe esusa koJuda laseJerusalema umthelo kaMozisi inceku ye Nkosi, lowebandla lakoIsrayeli okwethente lobufakazi? 7Ngoba uAthaliya okhohlakeleyo, amadodana akhe afohlela endlini kaNkulunkulu, futhi-ke zonke izinto ezingcwele zendlu ye Nkosi ayezisebenzisele oBhali. 8Inkosi yasilaya, asesenza ibhokisi elilodwa, alibeka esangweni lendlu kaJehova phandle. 9Asesenza isimemezelo koJuda laseJerusalema ukuthi balethe e Nkosini umthelo kaMozisi inceku kaNkulunkulu owabekwa phezu kukaIsrayeli enkangala. 10Zonke iziphathamandla labo bonke abantu basebethokoza, baletha baphosela ebhokisini baze baqeda. 11Kwakusithi-ke ngesikhathi eletha ibhokisi kumhloli wenkosi ngesandla samaLevi, lalapho ebona ukuthi kulemali enengi, umabhalane wenkosi lenduna yompristi oyinhloko beze balithulule ibhokisi, balithathe balibuyisele endaweni yalo. Benza njalo-ke insuku ngensuku, baqoqa imali ngobunengi. 12Inkosi loJehoyada basebeyinika abenzi bomsebenzi wenkonzo wendlu kaJehova, baqatsha abakha ngamatshe lababazi ukuvuselela indlu kaJehova, njalo labakhandi bensimbi lethusi ukuqinisa indlu kaJehova. 13Ngakho abenzi bomsebenzi basebenza, kwaze kwathi ukulungiswa komsebenzi kwenyuka ngesandla sabo, bayimisa indlu kaNkulunkulu ngesilinganiso sayo, bayiqinisa. 14Kwathi sebeqedile baletha imali eseleyo phambi kwenkosi loJehoyada, abenza ngayo izitsha zendlu kaJehova, izitsha zenkonzo lezokunikela, lezinkezo, lezitsha zegolide lezesiliva. Basebenikela njalonjalo iminikelo yokutshiswa endlini kaJehova zonke izinsuku zikaJehoyada.

15UJehoyada waseguga wanela ngezinsuku, wafa; wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amathathu ekufeni kwakhe. 16Basebemngcwabela emzini kaDavida lamakhosi, ngoba wayenze okulungileyo koIsrayeli lakuNkulunkulu lendlu yakhe. 17Emva kokufa kukaJehoyada iziphathamandla zakoJuda zasezisiza zakhothama phambi kwenkosi; khona inkosi yazilalela. 18Basebeyitshiya indlu ye Nkosi, uNkulunkulu waboyise, bakhonza izixuku lezithombe. Kwasekusehlela ulaka phezu kukaJuda leJerusalema ngenxa yalelicala labo. 19Kodwa yathuma abaprofethi phakathi kwabo ukubabuyisela e Nkosini; basebefakaza bemelene labo, kodwa kababekanga indlebe. 20UMoya kaNkulunkulu wasesembesa uZekariya indodana kaJehoyada umpristi owema ngaphezu kwabantu, wathi kibo: Utsho njalo uNkulunkulu: Kungani liseqa imilayo ye Nkosi ukuze lingaphumeleli? Ngoba liyitshiyile i Nkosi, layo ilitshiyile. 21Basebemenzela ugobe, bamkhanda ngamatshe ngomlayo wenkosi, egumeni lendlu kaJehova. 22Ngokunjalo uJowashi inkosi kawukhumbulanga umusa uJehoyada uyise ayemenzele wona, kodwa wabulala indodana yakhe. Lalapho esifa wathi: I Nkosi kayibone ikufune.

23Kwasekusithi ekuthwaseni komnyaka ibutho leSiriya lenyuka lamelana laye; basebefika koJuda leJerusalema, babhubhisa zonke iziphathamandla zabantu ebantwini, bathumela yonke impango yazo enkosini yeDamaseko. 24Lanxa ibutho lamaSiriya leza lilamadoda amalutshwana, kanti i Nkosi yanikela esandleni sawo ibutho elikhulu kakhulu, ngoba babeyitshiyile i Nkosi uNkulunkulu waboyise. Ngalokho benza izigwebo kuJowashi. 25Kwathi sebesukile kuye, ngoba bemtshiye esemikhuhlaneni emikhulu, inceku zakhe zamenzela ugobe ngenxa yegazi lamadodana kaJehoyada umpristi, zambulalela embhedeni wakhe, wasesifa; basebemngcwabela emzini kaDavida, kodwa kabamngcwabanga emangcwabeni amakhosi. 26Lalaba yibo ababemenzele ugobe: OZabadi indodana kaShimeyathi umAmonikazi, loJehozabadi indodana kaShimirithi umMowabikazi.

27Mayelana lamadodana akhe, lobukhulu bomthwalo phezu kwakhe, lesisekelo sendlu kaNkulunkulu, khangela, kubhaliwe endabeni yogwalo lwamakhosi. UAmaziya indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele