2 Chronicles 27

Ukubusa kukaJothamu

UJothamu wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalema. Lebizo likanina lalinguJerusha indodakazi kaZadoki. Wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi njengokwenza konke kukaUziya uyise; kodwa kangenanga ethempelini le Nkosi; labantu babelokhu besenza ngokonakala. Yena wakha isango eliphezulu lendlu ye Nkosi, wakha okunengi emdulini weOfeli. Futhi wakha imizi entabeni zakoJuda, lemaguswini wakha izinqaba lemiphotshongo.

Yena wesesilwa lenkosi yabantwana bakoAmoni, wabanqoba; abantwana bakoAmoni basebemnika ngalowomnyaka amathalenta esiliva alikhulu, lamakhori* engqoloyi azinkulungwane ezilitshumi, lezinkulungwane ezilitshumi zebhali*. Lokhu abantwana bakoAmoni bakubuyisela kuye, langomnyaka wesibili langowesithathu. Ngokunjalo uJothamu waziqinisa, ngoba walungisa izindlela zakhe phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakhe.

Ezinye-ke zezindaba zikaJothamu, lazo zonke izimpi zakhe, lezindlela zakhe, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli lawakoJuda. Wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi, wabusa iminyaka elitshumi lesithupha eJerusalema.

UJothamu waselala kuboyise, basebemngcwabela emzini kaDavida; uAhazi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele