2 Chronicles 29

Ukubusa kukaHezekhiya

UHezekhiya waba yinkosi eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu; wabusa iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAbhiya indodakazi kaZekariya. Wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi njengokwenza konke kukaDavida uyise.

Yena, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe ngenyanga yokuqala, wavula iminyango yendlu ye Nkosi, wayilungisa. Wasengenisa abapristi lamaLevi, wababuthanisa egumeni elingempumalanga. Wasesithi kubo: Ngilalelani, maLevi; khathesi zingcweliseni, njalo lingcwelise indlu ye Nkosi uNkulunkulu waboyihlo, likhuphe ingcekeza endaweni engcwele. Ngoba obaba babephambukile, benza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wethu, bayitshiya, baphendula ubuso babo bebususa endaweni yokuhlala ye Nkosi, bafulathela
 bafulathela: Heb.  bapha intamo.
.
Bavala leminyango yekhulusi, bacitsha izibane, kabatshisanga impepha, kabanikelanga umnikelo wokutshiswa endaweni engcwele kuNkulunkulu kaIsrayeli. Ngakho ulaka lwe Nkosi lwaba phezu kukaJuda leJerusalema, yabanikela evalweni, ekuchithekeni, lekuncifelweni, njengoba libona ngamehlo enu. Ngoba khangelani, obaba bawile ngenkemba, lamadodana ethu lamadodakazi ethu labomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokhu. 10 Khathesi kusenhliziyweni yami ukwenza isivumelwano le Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ukuze ukuvutha kolaka lwayo kuphenduke kusuke kithi. 11 Madodana ami, khathesi lingenwabi, ngoba i Nkosi ilikhethile ukuthi lime phambi kwayo, liyikhonze, libe zinceku zayo labatshisi bempepha.

12 Asesukuma amaLevi, oMahathi indodana kaAmasayi loJoweli indodana kaAzariya emadodaneni amaKohathi; lemadodaneni kaMerari oKishi indodana kaAbidi loAzariya indodana kaJehaleleli; lakumaGerishoni oJowa indodana kaZima loEdeni indodana kaJowa; 13 lemadodaneni kaElizafani oShimiri loJehiyeli; lemadodaneni kaAsafi oZekariya loMathaniya; 14 lemadodaneni kaHemani oJehiyeli loShimeyi; lemadodaneni kaJeduthuni oShemaya loUziyeli. 15 Basebebuthanisa abafowabo, bazingcwelisa, beza njengomlayo wenkosi ngamazwi kaJehova, ukuhlanza indlu kaJehova. 16 Abapristi basebengena ngaphakathi kwendlu ye Nkosi ukuyihlanza, bakhupha konke ukungcola abakuthola ethempelini le Nkosi egumeni lendlu ye Nkosi; lamaLevi akuthatha, akukhuphela esifuleni iKidroni ngaphandle. 17 Basebeqala ukungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala, njalo ngosuku lwesificaminwembili lwenyanga bafika ekhulusini le Nkosi; bangcwelisa indlu ye Nkosi ngensuku eziyisificaminwembili; kwathi ngosuku lwetshumi lesithupha lwenyanga yokuqala baqeda. 18 Basebengena phakathi kuHezekhiya inkosi bathi: Sesiyihlanzile yonke indlu ye Nkosi, lelathi lomnikelo wokutshiswa, lezitsha zalo zonke, letafula lezinkwa zokubukiswa, lezitsha zalo zonke. 19 Lazo zonke izitsha inkosi uAhazi eyayizilahlile ekubuseni kwayo, esiphambekweni sayo, sizilungisile sazingcwelisa, khangela-ke, ziphambi kwelathi le Nkosi.

20 UHezekhiya inkosi wasevuka ngovivi, wabuthanisa izinduna zomuzi, wenyukela endlini kaJehova. 21 Basebeletha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa lamawundlu ayisikhombisa lempongo eziyisikhombisa, kwaba ngumnikelo wesono sombuso lesendlu engcwele lesakoJuda. Wasesithi emadodaneni kaAroni, abapristi, ukuthi akunikele phezu kwelathi le Nkosi. 22 Basebehlaba izinkabi, labapristi bemukela igazi balifafaza elathini; bahlaba lezinqama bafafaza igazi elathini; bahlaba lamawundlu bafafaza igazi elathini. 23 Basebesondeza impongo zomnikelo wesono phambi kwenkosi lebandla, babeka izandla zabo phezu kwazo. 24 Abapristi basebezihlaba, bahlambulula ngegazi lazo phezu kwelathi ukwenzela uIsrayeli wonke ukubuyisana. Ngoba inkosi yathi: Umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono ngokaIsrayeli wonke. 25 Wasebeka amaLevi endlini kaJehova elensimbi ezincencethayo, lezigubhu zezintambo, njalo lamachacho, njengomlayo kaDavida lokaGadi umboni wenkosi lokaNathani umprofethi; ngoba lumlayo wawungesandla sikaJehova ngesandla sabaprofethi bakhe. 26 LamaLevi ema elezinto zokuhlabelela zikaDavida labapristi belempondo. 27 UHezekhiya waselaya ukunikela umnikelo wokutshiswa phezu kwelathi; kwathi ngesikhathi umnikelo wokutshiswa uqalisa, ingoma ye Nkosi yaqalisa lezimpondo, langezandla zezinto zokuhlabelela zikaDavida inkosi yakoIsrayeli. 28 Lebandla lonke lakhonza, labahlabeleli bahlabelela, labakhalisi bempondo bakhalisa; konke lokhu kwaze kwaphela umnikelo wokutshiswa. 29 Lekupheleleni kokunikela inkosi labo bonke abatholakala layo bakhothama bakhonza. 30 Khona uHezekhiya inkosi leziphathamandla bathi kumaLevi kawayidumise i Nkosi ngamazwi kaDavida lakaAsafi umboni. Asedumisa kwaze kwaba yintokozo, akhothama akhonza. 31 UHezekhiya wasephendula wathi: Selizehlukanisele i Nkosi; sondelani lilethe imihlatshelo leminikelo yokubonga endlini ye Nkosi. Ibandla laseliletha imihlatshelo leminikelo yokubonga, laye wonke olenhliziyo ekhululekileyo iminikelo yokutshiswa. 32 Lenani leminikelo yokutshiswa ibandla elayilethayo lalizinkunzi ezingamatshumi ayisikhombisa, inqama ezilikhulu, amawundlu angamakhulu amabili; konke lokhu kwakungokomnikelo wokutshiswa e Nkosini. 33 Izinto ezazingcwelisiwe kwakuzinkunzi ezingamakhulu ayisithupha lezimvu ezizinkulungwane ezintathu. 34 Kodwa abapristi babebalutshwana, okokuthi babengelakho ukuhlinza yonke iminikelo yokutshiswa; ngakho abafowabo amaLevi babancedisa waze waphela umsebenzi, labapristi baze bazingcwelisa, ngoba amaLevi ayeqondile ngenhliziyo kulabapristi ukuzingcwelisa. 35 Leminikelo yokutshiswa layo yayiminengi, lamahwahwa eminikelo yokuthula kanye leminikelo yokunathwayo yeminikelo yokutshiswa. Ngokunjalo inkonzo yendlu ye Nkosi yamiswa. 36 UHezekhiya labantu bonke basebethokoza ngalokho uNkulunkulu ayekulungisele abantu, ngoba into yahle yenzeka.

Copyright information for Ndebele