2 Chronicles 29

Ukubusa kukaHezekhiya

1 UHezekhiya waba yinkosi eleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu; wabusa iminyaka engamatshumi amabili lesificamunwemunye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguAbhiya indodakazi kaZekariya. 2Wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi njengokwenza konke kukaDavida uyise.

3Yena, ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe ngenyanga yokuqala, wavula iminyango yendlu ye Nkosi, wayilungisa. 4Wasengenisa abapristi lamaLevi, wababuthanisa egumeni elingempumalanga. 5Wasesithi kubo: Ngilalelani, maLevi; khathesi zingcweliseni, njalo lingcwelise indlu ye Nkosi uNkulunkulu waboyihlo, likhuphe ingcekeza endaweni engcwele. 6Ngoba obaba babephambukile, benza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wethu, bayitshiya, baphendula ubuso babo bebususa endaweni yokuhlala ye Nkosi, bafulathela
 bafulathela: Heb.  bapha intamo.
.
7Bavala leminyango yekhulusi, bacitsha izibane, kabatshisanga impepha, kabanikelanga umnikelo wokutshiswa endaweni engcwele kuNkulunkulu kaIsrayeli. 8Ngakho ulaka lwe Nkosi lwaba phezu kukaJuda leJerusalema, yabanikela evalweni, ekuchithekeni, lekuncifelweni, njengoba libona ngamehlo enu. 9Ngoba khangelani, obaba bawile ngenkemba, lamadodana ethu lamadodakazi ethu labomkethu basekuthunjweni ngenxa yalokhu. 10Khathesi kusenhliziyweni yami ukwenza isivumelwano le Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ukuze ukuvutha kolaka lwayo kuphenduke kusuke kithi. 11Madodana ami, khathesi lingenwabi, ngoba i Nkosi ilikhethile ukuthi lime phambi kwayo, liyikhonze, libe zinceku zayo labatshisi bempepha.

12Asesukuma amaLevi, oMahathi indodana kaAmasayi loJoweli indodana kaAzariya emadodaneni amaKohathi; lemadodaneni kaMerari oKishi indodana kaAbidi loAzariya indodana kaJehaleleli; lakumaGerishoni oJowa indodana kaZima loEdeni indodana kaJowa; 13lemadodaneni kaElizafani oShimiri loJehiyeli; lemadodaneni kaAsafi oZekariya loMathaniya; 14lemadodaneni kaHemani oJehiyeli loShimeyi; lemadodaneni kaJeduthuni oShemaya loUziyeli. 15Basebebuthanisa abafowabo, bazingcwelisa, beza njengomlayo wenkosi ngamazwi kaJehova, ukuhlanza indlu kaJehova. 16Abapristi basebengena ngaphakathi kwendlu ye Nkosi ukuyihlanza, bakhupha konke ukungcola abakuthola ethempelini le Nkosi egumeni lendlu ye Nkosi; lamaLevi akuthatha, akukhuphela esifuleni iKidroni ngaphandle. 17Basebeqala ukungcwelisa ngolokuqala lwenyanga yokuqala, njalo ngosuku lwesificaminwembili lwenyanga bafika ekhulusini le Nkosi; bangcwelisa indlu ye Nkosi ngensuku eziyisificaminwembili; kwathi ngosuku lwetshumi lesithupha lwenyanga yokuqala baqeda. 18Basebengena phakathi kuHezekhiya inkosi bathi: Sesiyihlanzile yonke indlu ye Nkosi, lelathi lomnikelo wokutshiswa, lezitsha zalo zonke, letafula lezinkwa zokubukiswa, lezitsha zalo zonke. 19Lazo zonke izitsha inkosi uAhazi eyayizilahlile ekubuseni kwayo, esiphambekweni sayo, sizilungisile sazingcwelisa, khangela-ke, ziphambi kwelathi le Nkosi.

20UHezekhiya inkosi wasevuka ngovivi, wabuthanisa izinduna zomuzi, wenyukela endlini kaJehova. 21Basebeletha amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa lamawundlu ayisikhombisa lempongo eziyisikhombisa, kwaba ngumnikelo wesono sombuso lesendlu engcwele lesakoJuda. Wasesithi emadodaneni kaAroni, abapristi, ukuthi akunikele phezu kwelathi le Nkosi. 22Basebehlaba izinkabi, labapristi bemukela igazi balifafaza elathini; bahlaba lezinqama bafafaza igazi elathini; bahlaba lamawundlu bafafaza igazi elathini. 23Basebesondeza impongo zomnikelo wesono phambi kwenkosi lebandla, babeka izandla zabo phezu kwazo. 24Abapristi basebezihlaba, bahlambulula ngegazi lazo phezu kwelathi ukwenzela uIsrayeli wonke ukubuyisana. Ngoba inkosi yathi: Umnikelo wokutshiswa lomnikelo wesono ngokaIsrayeli wonke. 25Wasebeka amaLevi endlini kaJehova elensimbi ezincencethayo, lezigubhu zezintambo, njalo lamachacho, njengomlayo kaDavida lokaGadi umboni wenkosi lokaNathani umprofethi; ngoba lumlayo wawungesandla sikaJehova ngesandla sabaprofethi bakhe. 26LamaLevi ema elezinto zokuhlabelela zikaDavida labapristi belempondo. 27UHezekhiya waselaya ukunikela umnikelo wokutshiswa phezu kwelathi; kwathi ngesikhathi umnikelo wokutshiswa uqalisa, ingoma ye Nkosi yaqalisa lezimpondo, langezandla zezinto zokuhlabelela zikaDavida inkosi yakoIsrayeli. 28Lebandla lonke lakhonza, labahlabeleli bahlabelela, labakhalisi bempondo bakhalisa; konke lokhu kwaze kwaphela umnikelo wokutshiswa. 29Lekupheleleni kokunikela inkosi labo bonke abatholakala layo bakhothama bakhonza. 30Khona uHezekhiya inkosi leziphathamandla bathi kumaLevi kawayidumise i Nkosi ngamazwi kaDavida lakaAsafi umboni. Asedumisa kwaze kwaba yintokozo, akhothama akhonza. 31UHezekhiya wasephendula wathi: Selizehlukanisele i Nkosi; sondelani lilethe imihlatshelo leminikelo yokubonga endlini ye Nkosi. Ibandla laseliletha imihlatshelo leminikelo yokubonga, laye wonke olenhliziyo ekhululekileyo iminikelo yokutshiswa. 32Lenani leminikelo yokutshiswa ibandla elayilethayo lalizinkunzi ezingamatshumi ayisikhombisa, inqama ezilikhulu, amawundlu angamakhulu amabili; konke lokhu kwakungokomnikelo wokutshiswa e Nkosini. 33Izinto ezazingcwelisiwe kwakuzinkunzi ezingamakhulu ayisithupha lezimvu ezizinkulungwane ezintathu. 34Kodwa abapristi babebalutshwana, okokuthi babengelakho ukuhlinza yonke iminikelo yokutshiswa; ngakho abafowabo amaLevi babancedisa waze waphela umsebenzi, labapristi baze bazingcwelisa, ngoba amaLevi ayeqondile ngenhliziyo kulabapristi ukuzingcwelisa. 35Leminikelo yokutshiswa layo yayiminengi, lamahwahwa eminikelo yokuthula kanye leminikelo yokunathwayo yeminikelo yokutshiswa. Ngokunjalo inkonzo yendlu ye Nkosi yamiswa. 36UHezekhiya labantu bonke basebethokoza ngalokho uNkulunkulu ayekulungisele abantu, ngoba into yahle yenzeka.

Copyright information for Ndebele