2 Chronicles 3

USolomoni wakha indlu ye Nkosi

1 USolomoni waseqala ukwakha indlu ye Nkosi eJerusalema entabeni yeMoriya lapho eyabonakala khona kuDavida uyise, endaweni uDavida ayilungisayo ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. 2Waseqalisa ukwakha ngenyanga yesibili ngolwesibili ngomnyaka wesine wokubusa kwakhe.

3Lalezi yizisekelo zikaSolomoni zokwakha indlu kaNkulunkulu. Ubude ngezingalo ngesilinganiso esidala babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobubanzi buzingalo ezingamatshumi amabili. 4Lekhulusi elaliphambili, ubude njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwakuzingalo ezilikhulu lamatshumi amabili. Wayihuqa ngaphakathi ngegolide elicwengekileyo. 5Lendlu enkulu wayembesa ngezigodo zefiri*, wayihuqa ngegolide elihle, wamisa phezu kwayo amalala lamaketane. 6Wayembesa indlu ngamatshe aligugu esenzela ubuhle; njalo igolide laliligolide leParivayimi. 7Waseyihuqa indlu, imijabo, imigubazi, lemiduli yayo, leminyango yayo ngegolide, wabaza ngokugubha amakherubi* emidulini. 8Wasesenza indlu yengcwele yezingcwele; ubude bayo njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amabili; wayihuqa ngegolide elihle kwaze kwaba ngamathalenta* angamakhulu ayisithupha. 9Lesisindo sezipikili saze saba ngamashekeli* egolide angamatshumi amahlanu. Wawahuqa amakamelo aphezulu ngegolide.

10Wasesenza endlini yengcwele yezingcwele amakherubi* amabili ngomsebenzi okhandiweyo, wawahuqa ngegolide. 11Lempiko zamakherubi, ubude bazo babuzingalo ezingamatshumi amabili. Uphiko lwelilodwa lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu, lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela ophikweni lwelinye ikherubhi. 12Ngokunjalo uphiko lwelinye ikherubhi lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu; lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lunamathele ephikweni lwelinye ikherubhi. 13Impiko zalamakherubi* zeluleka ingalo ezingamatshumi amabili; njalo ema ngenyawo zawo, lobuso bawo bungasendlini.

14Wasesenza iveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu, wabeka kulo amakherubi*. 15Wasesenza phambi kwendlu insika ezimbili, ubude babuzingalo ezingamatshumi amathathu lanhlanu, lesiduku phezu kwengqonga yayo buzingalo ezinhlanu. 16Wasesenza amaketane njengendaweni yelizwi, wawafaka esihlokweni sezinsika; wenza lamapomegranati* alikhulu, wawafaka emaketaneni. 17Wasemisa izinsika ngaphambi kwethempeli, enye ngakwesokunene, lenye ngakwesokhohlo; wasebiza ibizo lengakwesokunene uJakini, lebizo lengakwesokhohlo uBhowazi.

Copyright information for Ndebele