2 Chronicles 3

USolomoni wakha indlu ye Nkosi

USolomoni waseqala ukwakha indlu ye Nkosi eJerusalema entabeni yeMoriya lapho eyabonakala khona kuDavida uyise, endaweni uDavida ayilungisayo ebaleni lokubhulela likaOrnani umJebusi. Waseqalisa ukwakha ngenyanga yesibili ngolwesibili ngomnyaka wesine wokubusa kwakhe.

Lalezi yizisekelo zikaSolomoni zokwakha indlu kaNkulunkulu. Ubude ngezingalo ngesilinganiso esidala babuzingalo ezingamatshumi ayisithupha, lobubanzi buzingalo ezingamatshumi amabili. Lekhulusi elaliphambili, ubude njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwakuzingalo ezilikhulu lamatshumi amabili. Wayihuqa ngaphakathi ngegolide elicwengekileyo. Lendlu enkulu wayembesa ngezigodo zefiri*, wayihuqa ngegolide elihle, wamisa phezu kwayo amalala lamaketane. Wayembesa indlu ngamatshe aligugu esenzela ubuhle; njalo igolide laliligolide leParivayimi. Waseyihuqa indlu, imijabo, imigubazi, lemiduli yayo, leminyango yayo ngegolide, wabaza ngokugubha amakherubi* emidulini. Wasesenza indlu yengcwele yezingcwele; ubude bayo njengobubanzi bendlu babuzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amabili; wayihuqa ngegolide elihle kwaze kwaba ngamathalenta* angamakhulu ayisithupha. Lesisindo sezipikili saze saba ngamashekeli* egolide angamatshumi amahlanu. Wawahuqa amakamelo aphezulu ngegolide.

10 Wasesenza endlini yengcwele yezingcwele amakherubi* amabili ngomsebenzi okhandiweyo, wawahuqa ngegolide. 11 Lempiko zamakherubi, ubude bazo babuzingalo ezingamatshumi amabili. Uphiko lwelilodwa lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu, lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela ophikweni lwelinye ikherubhi. 12 Ngokunjalo uphiko lwelinye ikherubhi lwaluzingalo ezinhlanu lufinyelela emdulini wendlu; lolunye uphiko lwaluzingalo ezinhlanu lunamathele ephikweni lwelinye ikherubhi. 13 Impiko zalamakherubi* zeluleka ingalo ezingamatshumi amabili; njalo ema ngenyawo zawo, lobuso bawo bungasendlini.

14 Wasesenza iveyili ngokuluhlaza okwesibhakabhaka lokuyibubende lokubomvu langelembu elicolekileyo kakhulu, wabeka kulo amakherubi*. 15 Wasesenza phambi kwendlu insika ezimbili, ubude babuzingalo ezingamatshumi amathathu lanhlanu, lesiduku phezu kwengqonga yayo buzingalo ezinhlanu. 16 Wasesenza amaketane njengendaweni yelizwi, wawafaka esihlokweni sezinsika; wenza lamapomegranati* alikhulu, wawafaka emaketaneni. 17 Wasemisa izinsika ngaphambi kwethempeli, enye ngakwesokunene, lenye ngakwesokhohlo; wasebiza ibizo lengakwesokunene uJakini, lebizo lengakwesokhohlo uBhowazi.

Copyright information for Ndebele