2 Chronicles 30

Abantu bagcina iphasika

1 UHezekhiya wasethumela kuIsrayeli wonke loJuda, wasebhalela loEfrayimi loManase izincwadi, ukuthi beze endlini ye Nkosi eJerusalema ukwenzela i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli iphasika. 2Ngoba inkosi yelulekana lezikhulu zayo lebandla lonke eJerusalema ukwenza iphasika ngenyanga yesibili. 3Ngoba babengelakukwenza ngalesosikhathi ngoba abapristi babengazingcwelisanga ngokweneleyo, labantu babengabuthananga eJerusalema. 4Lodaba lwaluqondile emehlweni enkosi lemehlweni ebandla lonke. 5Basebemisa ilizwi ukwedlulisela isimemezelo kuIsrayeli wonke kusukela eBherishebha kusiya koDani, ukuthi bazekwenzela i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli iphasika eJerusalema; ngoba okwesikhathi eside babengenzanga njengokubhaliweyo. 6Ngakho izigijimi zahamba kuIsrayeli wonke loJuda zilezincwadi ezivela esandleni senkosi leziphathamandla zayo langokomlayo wenkosi zisithi: Bantwana bakoIsrayeli, buyelani e Nkosini, uNkulunkulu kaAbrahama, uIsaka, loIsrayeli, njalo izabuyela kwabaphunyukileyo abasele kini esandleni samakhosi eAsiriya. 7Njalo lingabi njengaboyihlo lanjengabafowenu ababephambuka e Nkosini uNkulunkulu waboyise, yaze yabanikela ekuchithweni njengoba libona. 8Khathesi lingaqinisi intamo yenu njengaboyihlo; nikelani isandla e Nkosini, lingene endlini yayo engcwele eyingcwelise kuze kube nininini, likhonze i Nkosi uNkulunkulu wenu, ukuze ukuvutha kolaka lwayo kubuyele emuva kusuke kini. 9Ngoba ekubuyeleni kwenu e Nkosini, abafowenu labantwana benu bazathola izihawu phambi kwababathumbileyo, ukuze babuye kulelilizwe. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu ilomusa ilesihawu, kayiyikuphendula ubuso busuke kini uba libuyela kuyo. 10Ngokunjalo izigijimi zedlula zisuka emzini zisiya emzini elizweni lakoEfrayimi lelakoManase kuze kube koZebuluni; kodwa bazihleka baziklolodela. 11Kube kanti abanye bakoAsheri labakoManase labakoZebuluni bazithoba, beza eJerusalema. 12LakoJuda isandla sikaNkulunkulu sasikhona ukubanika inhliziyonye ukwenza umlayo wenkosi leziphathamandla ngelizwi likaJehova.

13Kwasekubuthana eJerusalema abantu abanengi ukwenza umkhosi wesinkwa esingelamvubelo ngenyanga yesibili, ibandla elikhulu kakhulu. 14Basebesukuma basusa amalathi ayeseJerusalema, lawo wonke amalathi okutshisela impepha bawasusa, bawaphosela esihotsheni iKidroni. 15Basebehlaba iphasika ngolwetshumi lane lwenyanga yesibili; abapristi lamaLevi basebeyangeka, bazingcwelisa, baletha iminikelo yokutshiswa endlini ye Nkosi. 16Basebesima endaweni yabo ejwayelekileyo njengendlela yabo ngokomlayo kaMozisi umuntu kaNkulunkulu; abapristi bafafaza igazi elalivela esandleni samaLevi. 17Ngoba babebanengi ebandleni ababengazingcwelisanga; ngakho amaLevi ayephezu kokuhlatshwa kwamaphasika kwalowo lalowo owayengahlambulukanga ukubangcwelisela i Nkosi. 18Ngoba ixuku labantu, abanengi bakoEfrayimi, loManase, uIsakari, loZebuluni babengazihlambululanga, kube kanti badla iphasika kungenjengokubhaliweyo. Kodwa uHezekhiya wabakhulekela wathi: I Nkosi elungileyo kayimenzele inhlawulo yokuthula 19wonke olungise inhliziyo yakhe ukudinga uNkulunkulu, i Nkosi uNkulunkulu waboyise, lanxa kungenjengokuhlanjululwa kwendawo engcwele. 20I Nkosi yasimuzwa uHezekhiya, yabelapha abantu.

21Abantwana bakoIsrayeli abatholakala eJerusalema basebesenza umkhosi wesinkwa esingelamvubelo insuku eziyisikhombisa ngentokozo enkulu; lamaLevi labapristi bayidumisa i Nkosi insuku ngensuku, ngezinto zokuhlabelela ngamandla e Nkosini. 22UHezekhiya wasekhuluma kunhliziyo yamaLevi wonke ayelokuqedisisa elwazini oluhle lwe Nkosi. Badla-ke okomkhosi omisiweyo insuku eziyisikhombisa benikela iminikelo yokuthula, beyidumisa i Nkosi, uNkulunkulu waboyise. 23Ibandla lonke laselicebisana ukwenza ezinye insuku eziyisikhombisa; benza ezinye insuku eziyisikhombisa ngentokozo. 24Ngoba uHezekhiya inkosi yakoJuda wanika ibandla amajongosi azinkulungwane lezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, leziphathamandla zanika ibandla amajongosi azinkulungwane lezimvu ezizinkulungwane ezilitshumi; labapristi bazingcwelisa ngobunengi. 25Ibandla lonke lakoJuda, labapristi lamaLevi, lebandla lonke elivela koIsrayeli, labezizweni ababevela elizweni lakoIsrayeli, lababehlala koJuda, basebethokoza. 26Kwasekusiba khona intokozo enkulu eJerusalema, ngoba kusukela ensukwini zikaSolomoni indodana kaDavida inkosi yakoIsrayeli kakuzanga kube khona okunjalo eJerusalema.

27Basebesukuma abapristi lamaLevi, babusisa abantu; ilizwi labo laselizwakala, lomkhuleko wabo wafika endaweni yakhe yokuhlala engcwele emazulwini.

Copyright information for Ndebele