2 Chronicles 31

1Kwathi konke lokho sekuphelile, bonke abakoIsrayeli abatholakalayo baphuma baya emizini yakoJuda, badiliza izinsika eziyizithombe, bagamulela phansi izixuku, baphosela phansi indawo eziphakemeyo lamalathi, bekukhupha kuye wonke uJuda loBhenjamini lakoEfrayimi loManase, baze baqeda. Bonke abantwana bakoIsrayeli basebebuyela, ngulowo lalowo emfuyweni yakhe, emizini yabo.

UHezekhiya wondla abapristi lamaLevi

2UHezekhiya wasemisa izigaba zabapristi lamaLevi ngokwezigaba zabo, ngulowo lalowo ngokomsebenzi wakhe, abapristi lamaLevi emnikelweni wokutshiswa leminikelo yokuthula, ukukhonza lokubonga lokudumisa emasangweni ezinkamba ze Nkosi. 3Lesabelo senkosi esivela emfuyweni yayo seminikelo yokutshiswa, seminikelo yokutshiswa yekuseni lantambama, leminikelo yokutshiswa yamasabatha, leyekuthwaseni kwezinyanga, leyemikhosi emisiweyo, njengokubhaliweyo emlayweni kaJehova. 4Wasesithi ebantwini, kubahlali beJerusalema, ukuthi banike isabelo sabapristi lamaLevi, ukuze baqiniswe emlayweni we Nkosi.

5Lekusatshalalisweni kwelizwi abantwana bakoIsrayeli bengeza izithelo zokuqala zamabele, iwayini elitsha, lamafutha, loluju, lakuzo zonke izithelo zensimu; lengxenye yetshumi yakho konke bakuletha ngobunengi. 6Abantwana bakoIsrayeli loJuda ababehlala emizini yakoJuda labo basebeletha ingxenye yetshumi yenkomo leyezimvu lengxenye yetshumi yezinto ezingcwele ezazehlukaniselwe i Nkosi uNkulunkulu wabo, babeka izinqumbinqumbi. 7Ngenyanga yesithathu baqalisa ukubeka isisekelo sezinqumbi, langenyanga yesikhombisa baqeda. 8UHezekhiya leziphathamandla sebefika bebona izinqumbi, bayibusisa i Nkosi labantu bayo uIsrayeli. 9UHezekhiya wasebuza abapristi lamaLevi ngalezinqumbi. 10UAzariya umpristi oyinhloko wendlu kaZadoki wakhuluma laye wathi: Kusukela ekuqaleni kokulethwa kweminikelo endlini ye Nkosi, kwakulokokudla lokokusutha lokokutshiya okunenginengi; ngoba i Nkosi ibabusisile abantu bayo kuze kusale lokhu okunengi.

11UHezekhiya wasesithi kulungiswe amakamelo endlini ye Nkosi; basebewalungisa. 12Basebengenisa iminikelo lezingxenye zetshumi lezinto ezingcwelisiweyo ngobuqotho. Laphezu kwalokhu uKonaniya umLevi wayeyinduna, loShimeyi umfowabo engowesibili. 13LoJehiyeli loAzaziya loNahathi loAsaheli loJerimothi loJozabadi loEliyeli loIsimakhiya loMahathi loBhenaya babengababonisi ngaphansi kwesandla sikaKonaniya loShimeyi umfowabo, ngomlayo kaHezekhiya inkosi loAzariya umbusi wendlu kaNkulunkulu. 14Njalo uKore indodana kaImna umLevi, umgcini wesango ngasempumalanga, wayephezu kweminikelo yesihle kaNkulunkulu ukupha iminikelo ye Nkosi lezinto ezingcwelengcwele. 15Langasesandleni sakhe kwakuloEdeni, loMiniyamini, loJeshuwa, loShemaya, uAmariya, loShekaniya emizini yabapristi ukupha abafowabo ngokuthembeka ezigabeni zabo, njengakwabakhulu kwaba njalo kwabancane. 16Ngaphandle kwababalwe ngezizukulwana zabesilisa, kusukela koleminyaka emithathu kusiya phezulu, wonke ongena endlini ye Nkosi, ngomsebenzi wosuku ngosuku lwawo, enkonzweni yabo, kumfanelo zabo, ngezigaba zabo. 17Lalabo ababalwa ngezizukulwana zabapristi ngendlu yaboyise, lamaLevi, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya phezulu, kumfanelo zabo, ngezigaba zabo. 18Lekubalweni ngezizukulwana, labo bonke abancinyane babo, omkabo, lamadodana abo, lamadodakazi abo, ebandleni lonke, ngoba ekuthembekeni kwabo bazingcwelisa ngobungcwele. 19Lemadodaneni kaAroni, abapristi, emasimini amadlelo emizi yabo, kuwo wonke umuzi ngomuzi, amadoda ayebizwe ngamabizo, ukunika izabelo kubo bonke abesilisa phakathi kwabapristi, labo bonke ababalwe ngezizukulwana phakathi kwamaLevi.

20Wasesenza njalo uHezekhiya kuJuda wonke; wenza okuhle lokulungileyo lokuqotho phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakhe. 21Emsebenzini wonke-ke awuqalisayo enkonzweni yendlu kaNkulunkulu, lemlayweni lemthethweni, ukudinga uNkulunkulu wakhe, wakwenza ngenhliziyo yakhe yonke, waphumelela.

Copyright information for Ndebele