2 Chronicles 33

Ukubusa kukaManase

1 UManase wayeleminyaka elitshumi lambili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka engamatshumi amahlanu lanhlanu eJerusalema. 2Kodwa wenza okubi emehlweni e Nkosi, njengamanyala ezizwe i Nkosi eyazixotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli. 3Ngoba wabuya wakha indawo eziphakemeyo uyise uHezekhiya ayezidilizile, wamisela oBhali amalathi, wenza izixuku, wakhothamela ibutho lonke lamazulu, walikhonza. 4Wasesakha amalathi endlini ye Nkosi, i Nkosi eyayithe ngayo: EJerusalema ibizo lami lizakuba khona phakade. 5Wasesakhela ibutho lonke lamazulu amalathi emagumeni womabili endlu ye Nkosi. 6Yena wenza abantwana bakhe badabule emlilweni esihotsheni sendodana kaHinomu; wasechasisa izibonakaliso, wenza imilingo, wenza ubuthakathi, wasebenza labalamadlozi labalumbayo. Wenza okubi kakhulu emehlweni e Nkosi, ukuyithukuthelisa. 7Wasebeka isifanekiso esibaziweyo sesithombe ayesenzile endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu owayethe ngayo kuDavida lakuSolomoni indodana yakhe: Kulindlu, leJerusalema engiyikhethe kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ngizabeka ibizo lami kuze kube nininini. 8Kangisayikususa unyawo lukaIsrayeli luphume elizweni engalimisela oyihlo, kuphela uba bezananzelela ukwenza konke engibalaya khona, ngokomlayo wonke lezimiso lezimiselo ngesandla sikaMozisi. 9Ngakho uManase waduhisa uJuda labahlali beJerusalema, ukwenza okubi okwedlula izizwe i Nkosi eyazichitha phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

10I Nkosi yasikhuluma kuManase lebantwini bakhe, kodwa kabalalelanga. 11Ngakho i Nkosi yabehlisela abaphathi bebutho inkosi yeAsiriya eyayilabo; basebethumba uManase ngameva, bambopha ngamaketane ethusi, bamusa eBhabhiloni. 12Kwathi esecindezelwe wancenga ubuso be Nkosi uNkulunkulu wakhe, wazithoba kakhulu phambi kukaNkulunkulu waboyise. 13Wasekhuleka kuye, njalo wancengeka ngaye, wezwa ukuncenga kwakhe, wambuyisela eJerusalema embusweni wakhe. Ngakho uManase wazi ukuthi i Nkosi yiyo enguNkulunkulu.

14Lemva kwalokho wakha umduli ongaphandle komuzi kaDavida ngentshonalanga kweGihoni esihotsheni, kwaze kwaba sekungeneni kwesango lenhlanzi, wabhoda iOfeli, wawenza waphakama kakhulu. Wabeka labaphathi bamabutho kuyo yonke imizi ebiyelweyo koJuda. 15Wasesusa onkulunkulu bezizweni lesithombe endlini ye Nkosi, lawo wonke amalathi ayewakhile entabeni yendlu ye Nkosi, laseJerusalema, wakuphosela ngaphandle komuzi. 16Wasesakha ilathi le Nkosi, wahlabela phezu kwalo iminikelo yokuthula leminikelo yokubonga. Wathi kuJuda kakhonze i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. 17Loba kunjalo abantu babelokhu behlaba endaweni eziphakemeyo, kuphela e Nkosini uNkulunkulu wabo.

18Ezinye-ke zezindaba zikaManase, lomkhuleko wakhe kuNkulunkulu wakhe, lamazwi ababoni abawakhuluma kuye ngebizo le Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, khangela, kusezindabeni zamakhosi akoIsrayeli. 19Umkhuleko wakhe-ke, lokuncenga kwakhe kuNkulunkulu, lesono sakhe sonke, lesiphambeko sakhe, lezindawo akha kuzo indawo eziphakemeyo, njalo wamisa izixuku lezithombe ezibaziweyo, engakazithobi, khangela, kubhaliwe emazwini ababoni.

20UManase waselala kuboyise; basebemngcwaba endlini yakhe. UAmoni indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaAmoni

21UAmoni wayeleminyaka engamatshumi amabili lambili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka emibili eJerusalema. 22Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi njengokwenza kukaManase uyise; ngoba uAmoni wahlabela zonke izithombe ezibaziweyo uManase uyise ayezenzile, wazikhonza. 23Kodwa kazithobanga phambi kwe Nkosi njengokuzithoba kukaManase uyise, kodwa uAmoni lo wandisa icala. 24Inceku zakhe zasezimenzela ugobe, zambulala endlini yakhe.

25Kodwa abantu belizwe batshaya bonke labo ababenzele inkosi uAmoni ugobe; abantu belizwe basebebeka uJosiya indodana yakhe ukuba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele