2 Chronicles 34

Imvuselelo kaJosiya

1 UJosiya wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka engamatshumi amathathu lanye eJerusalema. 2Wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi, wahamba ngezindlela zikaDavida uyise, kaphambukelanga ngakwesokunene loba kwesokhohlo.

3Ngoba ngomnyaka wesificaminwembili wokubusa kwakhe esesengumfana waqala ukumdinga uNkulunkulu kaDavida uyise; langomnyaka wetshumi lambili waqala ukuhlambulula uJuda leJerusalema kuzindawo eziphakemeyo, lezixuku, lezithombe ezibaziweyo, lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa. 4Basebediliza amalathi aboBhali phambi kwakhe, lamalathi okutshisela impepha ayengaphezu kwawo wawagamulela phansi, lezixuku lezithombe ezibaziweyo lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa waziphahlaza, wazichola, wazichithela phezu kwamangcwaba alabo ababenikele imihlatshelo kizo. 5Wasetshisela amathambo abapristi phezu kwamalathi abo, wahlambulula uJuda leJerusalema. 6Lemizini yakoManase loEfrayimi loSimeyoni kuze kufike koNafithali lemanxiweni ayo inhlangothi zonke 7wadiliza lamalathi, lezixuku, wachola izithombe ezibaziweyo zaze zaba yimpuphu, wagamulela phansi wonke amalathi empepha elizweni lonke lakoIsrayeli, wasebuyela eJerusalema.

UJosiya lencwadi yomlayo

8Kwathi ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kwakhe, esehlambulule ilizwe lendlu, wathuma uShafani indodana kaAzaliya loMahaseya umbusi womuzi loJowa indodana kaJowahazi umabhalane ukuthi baqinise indlu ye Nkosi uNkulunkulu wakhe. 9Basebefika kuHilikhiya umpristi omkhulu, bapha imali eyayilethwe endlini kaNkulunkulu, amaLevi ayelondoloza umbundu ayeyiqoqe esandleni sakoManase loEfrayimi lakuyo yonke insali kaIsrayeli lakuye wonke uJuda loBhenjamini; basebebuyela eJerusalema. 10Basebeyinikela esandleni sabenzi bomsebenzi ababekhethelwe indlu ye Nkosi abayipha abenzi bomsebenzi ababesebenza endlini ye Nkosi ukuthi balungise baqinise indlu. 11Bayinika ababazi labakhi ukuze bathenge amatshe abaziweyo lezigodo zentungo lezokufulela izindlu amakhosi akoJuda ayezidilizile. 12Amadoda asesebenza ngobuqotho emsebenzini; lababonisi phezu kwawo babengoJahathi loObadiya amaLevi, ebantwaneni bakoMerari, loZekariya loMeshulamu, ebantwaneni bamaKohathi, ukuqondisa; labanye kumaLevi wonke owayelolwazi ngezinto zokuhlabelela. 13Njalo ayephezu kwabathwali bemithwalo njalo babengababonisi phezu kwakhe wonke owenza umsebenzi wenkonzo ngenkonzo; lakumaLevi kwakulababhali labaphathi labagcini bamasango.

14Kwasekusithi bekhupha imali eyayilethwe endlini ye Nkosi, uHilikhiya umpristi wafica ugwalo lomlayo we Nkosi owawunikwe ngesandla sikaMozisi. 15UHilikhiya wasephendula wathi kuShafani umabhalane: Ngifice ugwalo lomlayo endlini ye Nkosi. UHilikhiya wasenika uShafani ugwalo. 16UShafani waseletha ugwalo enkosini, futhi wabuyisela ilizwi enkosini esithi: Konke okwakunikelwe esandleni senceku zakho ziyakwenza. 17Seziyiqoqile imali eyatholakala endlini ye Nkosi, zayinikela esandleni sabaphathi lesandleni sabenzi bomsebenzi. 18UShafani umabhalane wasetshela inkosi esithi: UHilikhiya umpristi unginike ugwalo. UShafani wasefunda kulo phambi kwenkosi. 19Kwasekusithi inkosi isizwile amazwi omlayo yadabula izigqoko zayo. 20Inkosi yasilaya oHilikhiya loAhikhamu indodana kaShafani loAbidoni indodana kaMika loShafani umabhalane loAsaya inceku yenkosi, isithi: 21Hambani liyebuza e Nkosini ngenxa yami langenxa yensali ekoIsrayeli lakoJuda mayelana lamazwi ogwalo olutholakeleyo; ngoba lukhulu ulaka lwe Nkosi oluthululelwe phezu kwethu, ngenxa yokuthi obaba kabaligcinanga ilizwi le Nkosi ukwenza njengakho konke okubhaliweyo kulolugwalo.

22Ngakho uHilikhiya lalabo ababengabenkosi baya kuHulida umprofethikazi, umkaShaluma indodana kaTokhathi indodana kaHasira, umgcini wezigqoko. (Yena-ke wayehlala eJerusalema esigabeni seSibili.) Basebekhuluma kuye kanje. 23Wasesithi kibo: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Tshelani umuntu olithume kimi: 24Itsho njalo i Nkosi: Khangela, ngizakwehlisela ububi kulindawo laphezu kwabahlali bayo, zonke iziqalekiso ezibhaliweyo egwalweni abalubalileyo phambi kwenkosi yakoJuda. 25Ngenxa yokuthi bengitshiyile, batshisela abanye onkulunkulu impepha, ukuze bangithukuthelise ngayo yonke imisebenzi yezandla zabo; ngakho ulaka lwami luzathululelwa phezu kwalindawo, kaluyikucitshwa. 26Kodwa enkosini yakoJuda elithumileyo ukubuza e Nkosini, lizakutsho njalo kuyo: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Mayelana lamazwi owazwileyo, 27ngoba inhliziyo yakho ibuthakathaka, wazithoba phambi kukaNkulunkulu usuzwe amazwi akhe amelene lalindawo lamelene labahlali bayo, wazithoba phambi kwami, wadabula izigqoko zakho, wakhala inyembezi phambi kwami, ngitsho lami ngizwile, itsho i Nkosi. 28Khangela, ngizakubuthela kuboyihlo, njalo uzabuthelwa emangcwabeni akho ngokuthula, lamehlo akho kawayikubona konke okubi engizakwehlisela kulindawo laphezu kwabahlali bayo. Basebebuyisela ilizwi enkosini.

29Inkosi yasithuma yaqoqa bonke abadala bakoJuda labeJerusalema. 30Inkosi yasisenyukela endlini kaJehova, kanye labantu bonke bakoJuda labahlali beJerusalema labapristi lamaLevi, labo bonke abantu kusukela komkhulu kusiya komncinyane; yasibala endlebeni zabo wonke amazwi ogwalo lwesivumelwano olwalutholakele endlini kaJehova. 31Inkosi yasisima endaweni yayo, yenza isivumelwano phambi kukaJehova ukulandela uJehova, lokugcina imilayo yakhe lezifakazelo zakhe lezimiso zakhe ngayo yonke inhliziyo yayo langawo wonke umphefumulo wayo, ukwenza amazwi esivumelwano abhalwe kulolugwalo. 32Yasibamisa bonke abatholakala eJerusalema loBhenjamini. Labahlali beJerusalema benza njengokwesivumelwano sikaNkulunkulu, uNkulunkulu waboyise. 33UJosiya wasesusa zonke izinengiso kuwo wonke amazwe ayengawabantwana bakoIsrayeli, wenza wonke owaficwa koIsrayeli ukuthi akhonze, akhonze i Nkosi uNkulunkulu wabo. Insuku zakhe zonke kabaphambukanga ekuyilandeleni i Nkosi, uNkulunkulu waboyise.

Copyright information for Ndebele