2 Chronicles 34

Imvuselelo kaJosiya

UJosiya wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa iminyaka engamatshumi amathathu lanye eJerusalema. Wasesenza okuqondileyo emehlweni e Nkosi, wahamba ngezindlela zikaDavida uyise, kaphambukelanga ngakwesokunene loba kwesokhohlo.

Ngoba ngomnyaka wesificaminwembili wokubusa kwakhe esesengumfana waqala ukumdinga uNkulunkulu kaDavida uyise; langomnyaka wetshumi lambili waqala ukuhlambulula uJuda leJerusalema kuzindawo eziphakemeyo, lezixuku, lezithombe ezibaziweyo, lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa. Basebediliza amalathi aboBhali phambi kwakhe, lamalathi okutshisela impepha ayengaphezu kwawo wawagamulela phansi, lezixuku lezithombe ezibaziweyo lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa waziphahlaza, wazichola, wazichithela phezu kwamangcwaba alabo ababenikele imihlatshelo kizo. Wasetshisela amathambo abapristi phezu kwamalathi abo, wahlambulula uJuda leJerusalema. Lemizini yakoManase loEfrayimi loSimeyoni kuze kufike koNafithali lemanxiweni ayo inhlangothi zonke wadiliza lamalathi, lezixuku, wachola izithombe ezibaziweyo zaze zaba yimpuphu, wagamulela phansi wonke amalathi empepha elizweni lonke lakoIsrayeli, wasebuyela eJerusalema.

UJosiya lencwadi yomlayo

Kwathi ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kwakhe, esehlambulule ilizwe lendlu, wathuma uShafani indodana kaAzaliya loMahaseya umbusi womuzi loJowa indodana kaJowahazi umabhalane ukuthi baqinise indlu ye Nkosi uNkulunkulu wakhe. Basebefika kuHilikhiya umpristi omkhulu, bapha imali eyayilethwe endlini kaNkulunkulu, amaLevi ayelondoloza umbundu ayeyiqoqe esandleni sakoManase loEfrayimi lakuyo yonke insali kaIsrayeli lakuye wonke uJuda loBhenjamini; basebebuyela eJerusalema. 10 Basebeyinikela esandleni sabenzi bomsebenzi ababekhethelwe indlu ye Nkosi abayipha abenzi bomsebenzi ababesebenza endlini ye Nkosi ukuthi balungise baqinise indlu. 11 Bayinika ababazi labakhi ukuze bathenge amatshe abaziweyo lezigodo zentungo lezokufulela izindlu amakhosi akoJuda ayezidilizile. 12 Amadoda asesebenza ngobuqotho emsebenzini; lababonisi phezu kwawo babengoJahathi loObadiya amaLevi, ebantwaneni bakoMerari, loZekariya loMeshulamu, ebantwaneni bamaKohathi, ukuqondisa; labanye kumaLevi wonke owayelolwazi ngezinto zokuhlabelela. 13 Njalo ayephezu kwabathwali bemithwalo njalo babengababonisi phezu kwakhe wonke owenza umsebenzi wenkonzo ngenkonzo; lakumaLevi kwakulababhali labaphathi labagcini bamasango.

14 Kwasekusithi bekhupha imali eyayilethwe endlini ye Nkosi, uHilikhiya umpristi wafica ugwalo lomlayo we Nkosi owawunikwe ngesandla sikaMozisi. 15 UHilikhiya wasephendula wathi kuShafani umabhalane: Ngifice ugwalo lomlayo endlini ye Nkosi. UHilikhiya wasenika uShafani ugwalo. 16 UShafani waseletha ugwalo enkosini, futhi wabuyisela ilizwi enkosini esithi: Konke okwakunikelwe esandleni senceku zakho ziyakwenza. 17 Seziyiqoqile imali eyatholakala endlini ye Nkosi, zayinikela esandleni sabaphathi lesandleni sabenzi bomsebenzi. 18 UShafani umabhalane wasetshela inkosi esithi: UHilikhiya umpristi unginike ugwalo. UShafani wasefunda kulo phambi kwenkosi. 19 Kwasekusithi inkosi isizwile amazwi omlayo yadabula izigqoko zayo. 20 Inkosi yasilaya oHilikhiya loAhikhamu indodana kaShafani loAbidoni indodana kaMika loShafani umabhalane loAsaya inceku yenkosi, isithi: 21 Hambani liyebuza e Nkosini ngenxa yami langenxa yensali ekoIsrayeli lakoJuda mayelana lamazwi ogwalo olutholakeleyo; ngoba lukhulu ulaka lwe Nkosi oluthululelwe phezu kwethu, ngenxa yokuthi obaba kabaligcinanga ilizwi le Nkosi ukwenza njengakho konke okubhaliweyo kulolugwalo.

22 Ngakho uHilikhiya lalabo ababengabenkosi baya kuHulida umprofethikazi, umkaShaluma indodana kaTokhathi indodana kaHasira, umgcini wezigqoko. (Yena-ke wayehlala eJerusalema esigabeni seSibili.) Basebekhuluma kuye kanje. 23 Wasesithi kibo: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Tshelani umuntu olithume kimi: 24 Itsho njalo i Nkosi: Khangela, ngizakwehlisela ububi kulindawo laphezu kwabahlali bayo, zonke iziqalekiso ezibhaliweyo egwalweni abalubalileyo phambi kwenkosi yakoJuda. 25 Ngenxa yokuthi bengitshiyile, batshisela abanye onkulunkulu impepha, ukuze bangithukuthelise ngayo yonke imisebenzi yezandla zabo; ngakho ulaka lwami luzathululelwa phezu kwalindawo, kaluyikucitshwa. 26 Kodwa enkosini yakoJuda elithumileyo ukubuza e Nkosini, lizakutsho njalo kuyo: Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Mayelana lamazwi owazwileyo, 27 ngoba inhliziyo yakho ibuthakathaka, wazithoba phambi kukaNkulunkulu usuzwe amazwi akhe amelene lalindawo lamelene labahlali bayo, wazithoba phambi kwami, wadabula izigqoko zakho, wakhala inyembezi phambi kwami, ngitsho lami ngizwile, itsho i Nkosi. 28 Khangela, ngizakubuthela kuboyihlo, njalo uzabuthelwa emangcwabeni akho ngokuthula, lamehlo akho kawayikubona konke okubi engizakwehlisela kulindawo laphezu kwabahlali bayo. Basebebuyisela ilizwi enkosini.

29 Inkosi yasithuma yaqoqa bonke abadala bakoJuda labeJerusalema. 30 Inkosi yasisenyukela endlini kaJehova, kanye labantu bonke bakoJuda labahlali beJerusalema labapristi lamaLevi, labo bonke abantu kusukela komkhulu kusiya komncinyane; yasibala endlebeni zabo wonke amazwi ogwalo lwesivumelwano olwalutholakele endlini kaJehova. 31 Inkosi yasisima endaweni yayo, yenza isivumelwano phambi kukaJehova ukulandela uJehova, lokugcina imilayo yakhe lezifakazelo zakhe lezimiso zakhe ngayo yonke inhliziyo yayo langawo wonke umphefumulo wayo, ukwenza amazwi esivumelwano abhalwe kulolugwalo. 32 Yasibamisa bonke abatholakala eJerusalema loBhenjamini. Labahlali beJerusalema benza njengokwesivumelwano sikaNkulunkulu, uNkulunkulu waboyise. 33 UJosiya wasesusa zonke izinengiso kuwo wonke amazwe ayengawabantwana bakoIsrayeli, wenza wonke owaficwa koIsrayeli ukuthi akhonze, akhonze i Nkosi uNkulunkulu wabo. Insuku zakhe zonke kabaphambukanga ekuyilandeleni i Nkosi, uNkulunkulu waboyise.

Copyright information for Ndebele