2 Chronicles 35

Ukugcinwa kwephasika

UJosiya wasesenzela i Nkosi iphasika eJerusalema; basebehlaba iphasika ngolwetshumi lane lwenyanga yokuqala. Wasemisa abapristi kumfanelo zabo, wabaqinisela inkonzo yendlu ye Nkosi. Wasesithi kumaLevi ayefundisa uIsrayeli wonke ayengcwele e Nkosini: Fakani umtshokotsho ongcwele endlini uSolomoni indodana kaDavida inkosi yakoIsrayeli ayakhayo; kakusengumthwalo kini emahlombe. Khathesi khonzani i Nkosi uNkulunkulu wenu labantu bayo uIsrayeli. Njalo lizilungise ngokwendlu yaboyihlo ngezigaba zenu, njengombhalo kaDavida inkosi yakoIsrayeli lanjengombhalo kaSolomoni indodana yakhe. Lime endaweni engcwele ngokwezigaba zendlu yaboyise babafowenu, abantwana besizwe, lesigaba sendlu kayise wamaLevi. Lihlabe iphasika, lizingcwelise, lilungisele abafowenu, ukwenza njengokwelizwi le Nkosi ngesandla sikaMozisi.

UJosiya wasenika abantwana babantu umhlambi wamawundlu lamazinyane embuzi, konke kungokwamaphasika, kwabo bonke abatholakalayo, ngenani eliyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu, lenkunzi ezizinkulungwane ezintathu; lokhu kwakuvela empahleni yenkosi. Iziphathamandla zakhe zasezinika abantu, abapristi lamaLevi ngokukhululeka. OHilikhiya loZekariya loJehiyeli, izinduna zendlu ye Nkosi, banikelela amaphasika kubapristi amazinyane azinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha, lenkunzi ezingamakhulu amathathu. OKonaniya loShemaya loNethaneli, abafowabo, loHashabiya loJeyiyeli loJozabadi, izinduna zamaLevi, basebenikelela amaphasika kumaLevi amazinyane azinkulungwane ezinhlanu, lenkunzi ezingamakhulu amahlanu.

10 Ngokunjalo inkonzo yalungiswa; abapristi basebesima endaweni yabo, lamaLevi ngezigaba zawo, njengokomlayo wenkosi. 11 Basebehlaba iphasika, abapristi bafafaza kuvela ezandleni zabo, lamaLevi ahlinza. 12 Basebesusa iminikelo yokutshiswa ukuyinika njengokwezigaba zendlu yaboyise kubantwana babantu ukuze banikele e Nkosini, njengokubhaliweyo egwalweni lukaMozisi. Ngokunjalo langezinkunzi. 13 Basebesosa iphasika ngomlilo njengokwesimiso; kodwa izinto ezingcwele bazipheka ngamabhodo langezimbiza langezindengezi, bakusa masinyane kubo bonke abantwana babantu. 14 Lemva kwalokho basebezilungisela bona labapristi, ngoba abapristi amadodana kaAroni babesekunikeleni iminikelo yokutshiswa lamahwahwa kwaze kwaba sebusuku; ngakho amaLevi azilungisela wona labapristi amadodana kaAroni. 15 Labahlabeleli amadodana kaAsafi babesendaweni yabo njengokomlayo kaDavida, loAsafi, loHemani, loJeduthuni umboni wenkosi; labagcini bamasango babesesangweni ngesango; kwakungesikwabo ukusuka enkonzweni yabo, ngoba abafowabo amaLevi abalungisela. 16 Yasilungiswa yonke inkonzo ye Nkosi ngalolosuku ukwenza iphasika lokunikela iminikelo yokutshiswa phezu kwelathi le Nkosi, njengokomlayo wenkosi uJosiya. 17 Abantwana bakoIsrayeli abatholakalayo basebesenza iphasika ngalesosikhathi, lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, insuku eziyisikhombisa. 18 Njalo kalenziwanga iphasika elinjengaleli koIsrayeli kusukela ensukwini zikaSamuweli umprofethi; lawo wonke amakhosi akoIsrayeli kawenzanga iphasika elinje uJosiya alenzayo, labapristi lamaLevi, loJuda loIsrayeli wonke abatholakalayo, labahlali beJerusalema. 19 Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wokubusa kukaJosiya iphasika leli lenziwa.

Ukufa kukaJosiya

20 Emva kwakho konke lokho, uJosiya eseyilungisile indlu, uNeko inkosi yeGibhithe wenyuka ukuyakulwa leKarikemeshi eYufrathi; loJosiya waphuma ukuyamelana laye. 21 Kodwa wathuma izithunywa kuye esithi: Ngilani lawe, nkosi yakoJuda? Kangenyukelanga ukumelana lawe wena lamuhla, kodwa ngimelene lendlu elwa lami. Ngoba uNkulunkulu uthe ngiphangise; yekela wena ukuphikisana loNkulunkulu, olami, ukuze angakubhubhisi. 22 Kodwa uJosiya kaphendulanga ubuso bakhe kuye, kodwa wazifihla isimo ukuze alwe laye; njalo kawalalelanga amazwi kaNeko avela emlonyeni kaNkulunkulu, kodwa weza ukulwa esihotsheni seMegido. 23 Abatshoki bemitshoko basebemciba uJosiya; inkosi yasisithi encekwini zayo: Ngisusani ngoba ngizwa ubuhlungu obukhulu. 24 Inceku zakhe zasezimkhupha enqoleni, zamgadisa enqoleni yesibili ayelayo, zamletha eJerusalema. Wasesifa, wangcwatshelwa emangcwabeni aboyise; wonke uJuda leJerusalema basebemlilela uJosiya.

25 LoJeremiya wenza isililo ngoJosiya. Labo bonke abahlabeleli labahlabelelikazi bakhuluma ngoJosiya ezililweni zabo kuze kube lamuhla. Bazenza zaba yisimiso koIsrayeli; khangela-ke, zibhaliwe ezililweni.

26 Ezinye-ke zezindaba zikaJosiya, lezisa zakhe njengokubhaliweyo emlayweni we Nkosi, 27 izindaba zakhe-ke, ezokuqala lezokucina, khangela, zibhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli lawakoJuda.

Copyright information for Ndebele