2 Chronicles 36

Ukubusa kukaJehowahazi

Abantu belizwe basebethatha uJehowahazi indodana kaJosiya, bambeka waba yinkosi esikhundleni sikayise eJerusalema. UJehowahazi wayeleminyaka engamatshumi amabili lantathu esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu eJerusalema. Inkosi yeGibhithe yasimsusa eseJerusalema, yahlawulisa ilizwe amathalenta* esiliva alikhulu lethalenta legolide. Inkosi yeGibhithe yasibeka uEliyakhimi umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalema, yaguqula ibizo lakhe yathi nguJehoyakhimi. UNeko wasethatha uJehowahazi umfowabo wamletha eGibhithe.

Ukubusa kukaJehoyakhimi

UJehoyakhimi wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. Wenza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe. Kwenyukela kuye uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, wambopha ngamaketane ethusi, ukumusa eBhabhiloni. UNebukadinezari waseletha okwezitsha zendlu ye Nkosi eBhabhiloni, wakufaka ethempelini lakhe eBhabhiloni.

Ezinye-ke zezindaba zikaJehoyakhimi, lamanyala akhe awenzayo, lokwatholakala kuye, khangela, kubhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli loJuda. UJehoyakhini indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

UJehoyakhini uthunjelwa eBhabhiloni

UJehoyakhini wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu lensuku ezilitshumi eJerusalema. Wenza okubi emehlweni e Nkosi. 10 Lekuthwaseni komnyaka inkosi uNebukadinezari yathuma yamletha eBhabhiloni, kanye lezitsha eziloyisekayo zendlu ye Nkosi; yasibeka uZedekhiya umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalema.

Ukubusa kukaZedekhiya

11 UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. 12 Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe; kazithobanga phambi kukaJeremiya umprofethi, ekhuluma okomlomo we Nkosi. 13 Laye wasevukela inkosi uNebukadinezari eyayimfungise ngoNkulunkulu, wenza yaba lukhuni intamo yakhe, waqinisa inhliziyo yakhe, okokuthi kaphendukelanga e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli.

14 Futhi zonke induna zabapristi labantu banda ekuphambukeni ngeziphambeko njengawo wonke amanyala ezizwe, bayingcolisa indlu ye Nkosi eyayiyingcwelisile eJerusalema. 15 I Nkosi, uNkulunkulu waboyise, yasithuma kubo ngesandla sezithunywa zayo, ivuka ngovivi ithuma, ngoba yayilesihawu ebantwini bayo lendaweni yayo yokuhlala. 16 Kodwa babezihleka usulu izithunywa zikaNkulunkulu, bedelela amazwi akhe, beklolodela abaprofethi bakhe, lwaze lwavuka ulaka lwe Nkosi lwamelana labantu bayo kakwaze kwaba leselapho. 17 Ngakho yabenyusela inkosi yamaKhaladiya eyabulala amajaha abo ngenkemba endlini yendlu yabo engcwele, ingahawukeli ijaha lentombi, omdala lexhegu; yabanikela bonke esandleni sayo. 18 Lazo zonke izitsha zendlu kaNkulunkulu, ezinkulu lezincinyane, lezinto eziligugu zendlu kaJehova, lezinto eziligugu zenkosi lezeziphathamandla zayo, konke lokhu yakuletha eBhabhiloni. 19 Basebetshisa indlu kaNkulunkulu, badiliza umduli weJerusalema, batshisa zonke izigodlo zayo ngomlilo, batshabalalisa zonke izitsha zayo eziloyisekayo. 20 Yasithumbela eBhabhiloni abasele enkembeni; basebesiba zinceku zayo lezabantwana bayo kwaze kwaba yikubusa kombuso wePerisiya; 21 ukugcwalisa ilizwi le Nkosi ngomlomo kaJeremiya, ilizwe lize likholise amasabatha alo; lagcina isabatha zonke izinsuku zentshabalalo, kwaze kwagcwaliseka iminyaka engamatshumi ayisikhombisa.

Isimemezelo sikaKurosi

22 Kwathi ngomnyaka wokuqala kaKurosi inkosi yePerisiya, ekugcwalisekeni kwelizwi le Nkosi ngomlomo kaJeremiya, i Nkosi yavusa umoya kaKurosi inkosi yePerisiya ukuthi edlulise isimemezelo embusweni wakhe wonke, njalo langombhalo, esithi:

23 Utsho njalo uKurosi inkosi yePerisiya: I Nkosi, uNkulunkulu wamazulu, inginikile yonke imibuso yomhlaba; layo ingilayile ukuyakhela indlu eJerusalema ekoJuda. Ngubani ophakathi kwenu kubo bonke abantu bayo? I Nkosi uNkulunkulu wakhe kayibe laye, enyuke.

Copyright information for Ndebele