2 Chronicles 36

Ukubusa kukaJehowahazi

1 Abantu belizwe basebethatha uJehowahazi indodana kaJosiya, bambeka waba yinkosi esikhundleni sikayise eJerusalema. 2UJehowahazi wayeleminyaka engamatshumi amabili lantathu esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu eJerusalema. 3Inkosi yeGibhithe yasimsusa eseJerusalema, yahlawulisa ilizwe amathalenta* esiliva alikhulu lethalenta legolide. 4Inkosi yeGibhithe yasibeka uEliyakhimi umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalema, yaguqula ibizo lakhe yathi nguJehoyakhimi. UNeko wasethatha uJehowahazi umfowabo wamletha eGibhithe.

Ukubusa kukaJehoyakhimi

5UJehoyakhimi wayeleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. Wenza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe. 6Kwenyukela kuye uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni, wambopha ngamaketane ethusi, ukumusa eBhabhiloni. 7UNebukadinezari waseletha okwezitsha zendlu ye Nkosi eBhabhiloni, wakufaka ethempelini lakhe eBhabhiloni.

8Ezinye-ke zezindaba zikaJehoyakhimi, lamanyala akhe awenzayo, lokwatholakala kuye, khangela, kubhaliwe egwalweni lwamakhosi akoIsrayeli loJuda. UJehoyakhini indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

UJehoyakhini uthunjelwa eBhabhiloni

9UJehoyakhini wayeleminyaka eyisificaminwembili esiba yinkosi; wasebusa inyanga ezintathu lensuku ezilitshumi eJerusalema. Wenza okubi emehlweni e Nkosi. 10Lekuthwaseni komnyaka inkosi uNebukadinezari yathuma yamletha eBhabhiloni, kanye lezitsha eziloyisekayo zendlu ye Nkosi; yasibeka uZedekhiya umfowabo abe yinkosi phezu kukaJuda leJerusalema.

Ukubusa kukaZedekhiya

11UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye esiba yinkosi; wasebusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. 12Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakhe; kazithobanga phambi kukaJeremiya umprofethi, ekhuluma okomlomo we Nkosi. 13Laye wasevukela inkosi uNebukadinezari eyayimfungise ngoNkulunkulu, wenza yaba lukhuni intamo yakhe, waqinisa inhliziyo yakhe, okokuthi kaphendukelanga e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli.

14Futhi zonke induna zabapristi labantu banda ekuphambukeni ngeziphambeko njengawo wonke amanyala ezizwe, bayingcolisa indlu ye Nkosi eyayiyingcwelisile eJerusalema. 15I Nkosi, uNkulunkulu waboyise, yasithuma kubo ngesandla sezithunywa zayo, ivuka ngovivi ithuma, ngoba yayilesihawu ebantwini bayo lendaweni yayo yokuhlala. 16Kodwa babezihleka usulu izithunywa zikaNkulunkulu, bedelela amazwi akhe, beklolodela abaprofethi bakhe, lwaze lwavuka ulaka lwe Nkosi lwamelana labantu bayo kakwaze kwaba leselapho. 17Ngakho yabenyusela inkosi yamaKhaladiya eyabulala amajaha abo ngenkemba endlini yendlu yabo engcwele, ingahawukeli ijaha lentombi, omdala lexhegu; yabanikela bonke esandleni sayo. 18Lazo zonke izitsha zendlu kaNkulunkulu, ezinkulu lezincinyane, lezinto eziligugu zendlu kaJehova, lezinto eziligugu zenkosi lezeziphathamandla zayo, konke lokhu yakuletha eBhabhiloni. 19Basebetshisa indlu kaNkulunkulu, badiliza umduli weJerusalema, batshisa zonke izigodlo zayo ngomlilo, batshabalalisa zonke izitsha zayo eziloyisekayo. 20Yasithumbela eBhabhiloni abasele enkembeni; basebesiba zinceku zayo lezabantwana bayo kwaze kwaba yikubusa kombuso wePerisiya; 21ukugcwalisa ilizwi le Nkosi ngomlomo kaJeremiya, ilizwe lize likholise amasabatha alo; lagcina isabatha zonke izinsuku zentshabalalo, kwaze kwagcwaliseka iminyaka engamatshumi ayisikhombisa.

Isimemezelo sikaKurosi

22Kwathi ngomnyaka wokuqala kaKurosi inkosi yePerisiya, ekugcwalisekeni kwelizwi le Nkosi ngomlomo kaJeremiya, i Nkosi yavusa umoya kaKurosi inkosi yePerisiya ukuthi edlulise isimemezelo embusweni wakhe wonke, njalo langombhalo, esithi:

23Utsho njalo uKurosi inkosi yePerisiya: I Nkosi, uNkulunkulu wamazulu, inginikile yonke imibuso yomhlaba; layo ingilayile ukuyakhela indlu eJerusalema ekoJuda. Ngubani ophakathi kwenu kubo bonke abantu bayo? I Nkosi uNkulunkulu wakhe kayibe laye, enyuke.

Copyright information for Ndebele