2 Chronicles 4

Wasesenza ilathi lethusi, ubude balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwalo kuzingalo ezilitshumi. Wasesenza ulwandle olubunjwe ngokuncibilikisa, luzingalo ezilitshumi kusukela okhunjini lwalo kusiya okhunjini lwalo, lwalugombolozele inhlangothi zonke, lokuphakama kwalo kuzingalo ezinhlanu, lomzila wezingalo ezingamatshumi amathathu ulugombolozele inhlangothi zonke. Lokufanana kwenkabi kwakungaphansi kwalo, kubhodabhoda inhlangothi zonke zalo, ezilitshumi engalweni, lugombolozela ulwandle inhlangothi zonke; imizila emibili yenkabi yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwalo. Lwalumi phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga; lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathi. Uhlonzi lwalo lwaluyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomsebenzi womphetho wenkezo, njengeluba lomduze, lwalumumethe amabhathi*, lumumethe azinkulungwane ezintathu.

Wasesenza inditshi zokugezela ezilitshumi, wabeka ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, ukugezisela kizo; babegezisela kizo umsebenzi womnikelo wokutshiswa; kodwa ulwandle lwalungolwabapristi ukugezela kulo. Wasesenza izinti zezibane zegolide ezilitshumi njengokumiswa kwazo, wazibeka ethempelini, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo. Wenza lamatafula alitshumi, wawabeka ethempelini, amahlanu ngakwesokunene, lamahlanu ngakwesokhohlo. Wenza lemiganu yokufafaza yegolide elikhulu. Wenza leguma labapristi leguma elikhulu, lezivalo zeguma, wazihuqa izivalo zalo ngethusi. 10 Wasebeka ulwandle ehlangothini lokunene ngasempumalanga maqondana leningizimu.

11 UHuramu wasesenza izimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza. UHuramu waqeda ukwenza umsebenzi ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. 12 Insika ezimbili, lemiganu, leziduku phezu kwengqonga yezinsika ezimbili, lamambule amabili okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu kwengqonga yezinsika, 13 lamapomegranati* angamakhulu amane emambuleni womabili, imizila emibili yamapomegranati kulelo lalelombule, okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu
 phezu: Heb.  phambi.
kwengqonga yezinsika.
14 Wenza lezisekelo, wenza lezinditshi zokugezela phezu kwezisekelo; 15 ulwandle olulodwa, lezinkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kwalo. 16 Lezimbiza, lamafotsholo, lamafologwe, lazo zonke izitsha zakho uHurami Abhi wazenzela inkosi uSolomoni esenzela indlu ye Nkosi ngethusi elikhazimulayo. 17 Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani emhlabathini olibumba phakathi kweSukothi leZeredatha. 18 USolomoni wasezenza zonke lezizitsha ngobunengi obukhulu, ngoba isisindo sethusi sasingehlolwe.

19 USolomoni wazenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu kaNkulunkulu, lelathi legolide, lamatafula okwakukhona kuwo izinkwa zokubukiswa, 20 lezinti zezibane lezibane zazo ngegolide elicwengekileyo, ukuthi zibhebhe ngokwesimiso phambi kwendawo yelizwi; 21 lamaluba lezibane lezindlawu, ngegolide, kwakuligolide elipheleleyo; 22 lezindlawu, lemiganu yokufafaza, lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, ngegolide elicwengekileyo; njalo iminyango yendlu, izivalo zayo ezingaphakathi, ezengcwele yezingcwele, lezivalo zendlu yethempeli zazingezegolide.

Copyright information for Ndebele