2 Chronicles 4

1Wasesenza ilathi lethusi, ubude balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amabili, lokuphakama kwalo kuzingalo ezilitshumi. 2Wasesenza ulwandle olubunjwe ngokuncibilikisa, luzingalo ezilitshumi kusukela okhunjini lwalo kusiya okhunjini lwalo, lwalugombolozele inhlangothi zonke, lokuphakama kwalo kuzingalo ezinhlanu, lomzila wezingalo ezingamatshumi amathathu ulugombolozele inhlangothi zonke. 3Lokufanana kwenkabi kwakungaphansi kwalo, kubhodabhoda inhlangothi zonke zalo, ezilitshumi engalweni, lugombolozela ulwandle inhlangothi zonke; imizila emibili yenkabi yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwalo. 4Lwalumi phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga; lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathi. 5Uhlonzi lwalo lwaluyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomsebenzi womphetho wenkezo, njengeluba lomduze, lwalumumethe amabhathi*, lumumethe azinkulungwane ezintathu.

6Wasesenza inditshi zokugezela ezilitshumi, wabeka ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, ukugezisela kizo; babegezisela kizo umsebenzi womnikelo wokutshiswa; kodwa ulwandle lwalungolwabapristi ukugezela kulo. 7Wasesenza izinti zezibane zegolide ezilitshumi njengokumiswa kwazo, wazibeka ethempelini, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo. 8Wenza lamatafula alitshumi, wawabeka ethempelini, amahlanu ngakwesokunene, lamahlanu ngakwesokhohlo. Wenza lemiganu yokufafaza yegolide elikhulu. 9Wenza leguma labapristi leguma elikhulu, lezivalo zeguma, wazihuqa izivalo zalo ngethusi. 10Wasebeka ulwandle ehlangothini lokunene ngasempumalanga maqondana leningizimu.

11UHuramu wasesenza izimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza. UHuramu waqeda ukwenza umsebenzi ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu. 12Insika ezimbili, lemiganu, leziduku phezu kwengqonga yezinsika ezimbili, lamambule amabili okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu kwengqonga yezinsika, 13lamapomegranati* angamakhulu amane emambuleni womabili, imizila emibili yamapomegranati kulelo lalelombule, okwembesa imiganu emibili yeziduku ezaziphezu
 phezu: Heb.  phambi.
kwengqonga yezinsika.
14Wenza lezisekelo, wenza lezinditshi zokugezela phezu kwezisekelo; 15ulwandle olulodwa, lezinkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kwalo. 16Lezimbiza, lamafotsholo, lamafologwe, lazo zonke izitsha zakho uHurami Abhi wazenzela inkosi uSolomoni esenzela indlu ye Nkosi ngethusi elikhazimulayo. 17Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani emhlabathini olibumba phakathi kweSukothi leZeredatha. 18USolomoni wasezenza zonke lezizitsha ngobunengi obukhulu, ngoba isisindo sethusi sasingehlolwe.

19USolomoni wazenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu kaNkulunkulu, lelathi legolide, lamatafula okwakukhona kuwo izinkwa zokubukiswa, 20lezinti zezibane lezibane zazo ngegolide elicwengekileyo, ukuthi zibhebhe ngokwesimiso phambi kwendawo yelizwi; 21lamaluba lezibane lezindlawu, ngegolide, kwakuligolide elipheleleyo; 22lezindlawu, lemiganu yokufafaza, lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, ngegolide elicwengekileyo; njalo iminyango yendlu, izivalo zayo ezingaphakathi, ezengcwele yezingcwele, lezivalo zendlu yethempeli zazingezegolide.

Copyright information for Ndebele