2 Chronicles 5

Usuphelile umsebenzi wonke uSolomoni ayewenzela indlu ye Nkosi, wangenisa izinto ezingcwelisiweyo zikaDavida uyise, lesiliva legolide lazo zonke izitsha wazibeka esiphaleni senotho sendlu kaNkulunkulu.

Ukungeniswa komtshokotsho wesivumelwano ethempelini

Ngalesosikhathi uSolomoni wabuthanisa eJerusalema abadala bakoIsrayeli, lazo zonke inhloko zezizwe, izinduna zaboyise babantwana bakoIsrayeli, ukuthi benyuse umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi usuke emzini kaDavida oyiZiyoni. Wonke amadoda akoIsrayeli asebuthana enkosini emkhosini owenyanga yesikhombisa. Labo bonke abadala bakoIsrayeli beza, amaLevi asewuthwala umtshokotsho, awuletha umtshokotsho lethente lenhlangano lazo zonke izitsha ezingcwele ezazisethenteni; abapristi lamaLevi basebekwenyusa. Inkosi uSolomoni lenhlangano yonke yakoIsrayeli eyayibuthene phambi komtshokotsho basebenikela imihlatshelo yezimvu lezinkabi ezingelakunaniswa lezingelakubalwa ngobunengi. Abapristi basebewungenisa umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi endaweni yawo, endaweni yelizwi yendlu, kungcwele yezingcwele, kwaze kwaba ngaphansi kwempiko zamakherubi*. Ngoba amakherubi* elulela impiko zombili phezu kwendawo yomtshokotsho; amakherubi awembesa umtshokotsho lemijabo yawo ngaphezulu. Basebeselula imijabo, izihloko zemijabo zaze zabonakala emtshokotshweni phambi kwendawo yelizwi, kodwa zingabonakali ngaphandle; ukhona lapho-ke kuze kube lamuhla. 10 Kwakungelalutho emtshokotshweni, ngaphandle kwezibhebhe ezimbili uMozisi azifaka khona eHorebe lapho i Nkosi eyenza khona isivumelwano labantwana bakoIsrayeli ekuphumeni kwabo eGibhithe.

11 Kwasekusithi bephuma abapristi endaweni engcwele, ngoba bonke abapristi ababetholakala babezihlambulule bengagcinanga izigaba, 12 lamaLevi angabahlabeleli babo bonke, akoAsafi, akoHemani, akoJeduthuni, lawakwamadoda abo, lawabafowabo, begqoke amalembu acolekileyo, belezinsimbi ezincencethayo lezigubhu zezintambo lamachacho, bema ngempumalanga kwelathi, njalo kanye labo kulabapristi abalikhulu lamatshumi amabili bekhalisa izimpondo. 13 Kwasekusithi bekhalisa izimpondo behlabelela kanyekanye ukuzwakalisa umsindo owodwa, ukudumisa lokubonga i Nkosi, lalapho bephakamisa ilizwi ngezimpondo langezinsimbi ezincencethayo lezinto zokuhlabelela, lalapho bedumisa i Nkosi ukuthi ilungile lokuthi umusa wayo umi kuze kube phakade, indlu yagcwaliswa liyezi, indlu ye Nkosi, 14 abapristi baze kababalakho ukuma ukukhonza ngenxa yeyezi, ngoba inkazimulo ye Nkosi yagcwalisa indlu kaNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele