2 Chronicles 8

Ezinye izenzo zikaSolomoni

Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka engamatshumi amabili uSolomoni akha ngayo indlu ye Nkosi lendlu yakhe, imizi uHurami ayeyinike uSolomoni, uSolomoni wayakha, wahlalisa abantwana bakoIsrayeli khona. USolomoni wasesiya eHamathi-Zoba, wayinqoba. Wakha iTadimori enkangala layo yonke imizi eyiziphala ayakha eHamathi. Wakha leBethi-Horoni elingaphezulu leBethi-Horoni elingaphansi, imizi ebiyelweyo elemithangala, amasango, lemigoqo, leBahalathi, lemizi yonke eyiziphala uSolomoni ayelayo, layo yonke imizi yezinqola, lemizi yabagadi bamabhiza, laso sonke isifiso sikaSolomoni ayefisa ngaso ukwakha eJerusalema leLebhanoni lelizweni lonke lombuso wakhe.

Abantu bonke ababesele kumaHethi lamaAmori lamaPerizi lamaHivi lamaJebusi, ababengeyisibo bakoIsrayeli, ebantwaneni babo ababesele emva kwabo elizweni abantwana bakoIsrayeli abangabaqedanga uSolomoni wabenyusa baba yizibhalwa kuze kube lamuhla. Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli uSolomoni kabenzanga izigqili zomsebenzi wakhe, kodwa baba ngamadoda empi, lezinduna zabalawulimabutho akhe, labaphathi bezinqola zakhe labagadi bamabhiza akhe. 10 Lalaba babezinduna zeziphathamandla inkosi uSolomoni ayelazo, amakhulu amabili lamatshumi amahlanu, bebusa abantu.

11 USolomoni wasesenyusa indodakazi kaFaro emzini kaDavida, wayisa endlini ayeyakhele yona, ngoba wathi: Umkami kayikuhlala endlini kaDavida inkosi yakoIsrayeli, ngoba izindawo zingcwele umtshokotsho we Nkosi oze kizo.

12 Ngalesosikhathi uSolomoni wanikela e Nkosini iminikelo yokutshiswa phezu kwelathi le Nkosi ayelakhile phambi kwekhulusi. 13 Ngitsho njengokumiselwe usuku ngosuku, enikela njengokomlayo kaMozisi ngamasabatha, langokuthwasa kwezinyanga, langemikhosi emisiweyo, kathathu ngomnyaka, ngomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, langomkhosi wamaviki, langomkhosi wamadumba.

14 Njengesimiso sikaDavida uyise wasemisa izigaba zabapristi phezu kwenkonzo yabo, lamaLevi emilindweni yawo ukudumisa lokukhonza phambi kwabapristi njengodaba losuku ngosuku lwalo, labalindimasango ezigabeni zabo kusango ngesango; ngoba wayelaye njalo uDavida umuntu kaNkulunkulu. 15 Njalo kabaphambukanga emlayweni wenkosi kubapristi lamaLevi mayelana laluphi udaba kumbe mayelana lokuligugu. 16 Walungiswa-ke umsebenzi wonke kaSolomoni kuze kube lusuku lokubekwa kwesisekelo sendlu ye Nkosi, njalo yaze yaphela: indlu ye Nkosi yaphelela.

17 Ngalesosikhathi uSolomoni waya eEziyoni-Geberi leElothi okhunjini lolwandle elizweni leEdoma. 18 UHuramu wasethumela kuye imikhumbi ngesandla sezinceku zakhe, lenceku ezazi ulwandle, zaya eOfiri kanye lenceku zikaSolomoni, zalanda khona igolide elingamathalenta* angamakhulu amane lamatshumi amahlanu, zaliletha enkosini uSolomoni.

Copyright information for Ndebele