2 Chronicles 9

Indlovukazi yeShebha

Indlovukazi yeShebha isizwile ngodaba lukaSolomoni yeza eJerusalema ukuhlola uSolomoni ngemibuzo enzima, ilexuku elinzima kakhulu, lamakamela ethwele amakha legolide ngobunengi lamatshe aligugu; isifikile kuSolomoni yakhuluma laye konke okwakusenhliziyweni yayo. USolomoni wayichasisela zonke indaba zayo, njalo kwakungekho lutho olwamcatshelayo uSolomoni angaluchasisanga kuyo. Indlovukazi yeShebha isibonile inhlakanipho kaSolomoni, lendlu ayeyakhile, lokudla kwetafula lakhe, lokuhlala kwenceku zakhe, lokuma kwezikhonzi zakhe, lezigqoko zazo, labaphathinkezo bakhe, lezigqoko zabo, lokwenyuka kwakhe enyuka ngakho endlini ye Nkosi, kakusabanga lamoya kuyo. Yasisithi enkosini: Wawuliqiniso umbiko engawuzwa elizweni lami ngendaba zakho langenhlakanipho yakho. Kodwa kangiwakholwanga amazwi abo ngaze ngeza lamehlo ami akubona. Khangela-ke, bengingatshelwanga ingxenye eyodwa kwezimbili yobukhulu benhlakanipho yakho; uyedlula umbiko engawuzwayo. Ayajabula amadoda akho, njalo ziyajabula lezi zinceku zakho ezimi phambi kwakho njalonjalo zisizwa inhlakanipho yakho. Kabusiswe uJehova uNkulunkulu wakho othokoze ngawe ukukubeka esihlalweni sakhe sobukhosi ukuthi ube yinkosi kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngoba uNkulunkulu wakho wamthanda uIsrayeli ukumqinisa kuze kube nininini, ngakho ukubekile waba yinkosi phezu kwabo ukuze wenze isahlulelo lokulunga. Yasinika inkosi igolide elingamathalenta* alikhulu lamatshumi amabili, lamakha ngobunengi obukhulu, lamatshe aligugu. Kakuzanga kube khona njengalawo amakha indlovukazi yeShebha eyawanika inkosi uSolomoni. 10 Futhi izinceku zikaHurami lenceku zikaSolomoni ezaziletha igolide livela eOfiri, zaseziletha izigodo zama-aligumi* lamatshe aligugu. 11 Inkosi yasisenza ngezigodo zama-aligumi izikhwelo zendlu kaJehova lezendlu yenkosi, lamachacho lezigubhu zezintambo kwabahlabeleli. Kakuzanga kubonwe futhi okunjengalokho mandulo elizweni lakoJuda. 12 Inkosi uSolomoni yasinika indlovukazi yeShebha sonke isifiso sayo eyakucelayo, ngaphandle kwalokho ayekulethe enkosini. Yasiphenduka yaya elizweni layo yona lenceku zayo.

Inotho kaSolomoni lodumo lwakhe

13 Isisindo segolide elalifika-ke kuSolomoni ngomnyaka owodwa sasingamathalenta* egolide angamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha, 14 ngaphandle kwalokho abakuletha kuvela kubathengisi labathengi; lawo wonke amakhosi eArabhiya lababusi belizwe baletha igolide lesiliva kuSolomoni.

15 Inkosi uSolomoni yasisenza izihlangu ezinkulu ezingamakhulu amabili ngegolide elikhandiweyo; yasebenzisa amashekeli angamakhulu ayisithupha egolide elikhandiweyo esihlangwini esisodwa esikhulu. 16 Lamahawu angamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo; yasebenzisela ihawu elilodwa amashekeli angamakhulu amathathu. Inkosi yakubeka endlini yegusu leLebhanoni. 17 Inkosi yasisenza isihlalo sobukhosi esikhulu ngempondo zendlovu, yasinameka ngegolide elicwengekileyo. 18 Njalo isihlalo sobukhosi sasilezikhwelo eziyisithupha zesihlalo lesenabelo segolide sasixhunywe esihlalweni sobukhosi, lezeyamelo zengalo ngapha langapha endaweni yokuhlala, lezilwane ezimbili zimi eceleni kwezeyamelo zengalo. 19 Njalo kwakumi izilwane ezilitshumi lambili khona ngapha langapha ezikhwelweni eziyisithupha. Kakwenziwanga okunjalo lakuwuphi umbuso.

20 Lazo zonke izitsha zokunatha zenkosi uSolomoni zazingezegolide, lezitsha zonke zendlu yegusu leLebhanoni zazingezegolide elicwengekileyo; isiliva sasingabalwa njengolutho ensukwini zikaSolomoni. 21 Ngoba imikhumbi yenkosi yaya eTarshishi lezinceku zikaHurami; kanye ngeminyaka emithathu imikhumbi yeTarshishi yeza ithwele igolide, lesiliva, impondo zezindlovu, lezindwangu, lamaphigaga. 22 Inkosi uSolomoni yaba nkulu kulawo wonke amakhosi omhlaba ngenotho langenhlakanipho.

23 Lawo wonke amakhosi omhlaba adinga ubuso bukaSolomoni ukuzwa inhlakanipho yakhe uNkulunkulu ayeyifake enhliziyweni yakhe. 24 Aseletha, ngulowo lalowo isipho sakhe, izitsha zesiliva, lezitsha zegolide, lezembatho, izikhali, lamakha, amabhiza, lezimbongolo; into yomnyaka emnyakeni wayo.

25 Njalo uSolomoni wayelezibaya zamabhiza lezinqola ezizinkulungwane ezine, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambili; wasekubeka emizini yezinqola, njalo lenkosini eJerusalema.

26 Wasebusa phezu kwawo wonke amakhosi kusukela emfuleni kuze kube selizweni lamaFilisti, njalo kuze kube semngceleni weGibhithe. 27 Inkosi yasisenza isiliva eJerusalema laba njengamatshe, lemisedari wayenza yaba njengemikhiwa yesikhamore esesihotsheni, ngobunengi. 28 Basebemkhuphela uSolomoni amabhiza eGibhithe lemazweni wonke.

Ukufa kukaSolomoni

29 Ezinye-ke zezindaba zikaSolomoni, ezokuqala lezokucina, kazibhalwanga yini emazwini kaNathani umprofethi, lakusiprofetho sikaAhiya umShilo, lemibonweni kaYedi umboni mayelana loJerobowamu indodana kaNebati? 30 USolomoni wasebusa eJerusalema phezu kukaIsrayeli wonke iminyaka engamatshumi amane. 31 USolomoni waselala kuboyise, basebemngcwaba emzini kaDavida uyise. URehobowamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele