a1 Kor. 1.1.
b1.19. 1 Kor. 16.10. Seb. 16.1.
c1.23. Seb. 18.1.
dFil. 1.1. Kol. 1.2.
eSeb. 18.12.
fRoma 1.7.
gEfe. 1.3. 1 Pet. 1.3.
hRoma 15.6.
i7.4,6,7. Isa. 51.12; 66.13.
j13.11.
k7.4,6,7. Isa. 51.12; 66.13.
l4.10. Gal. 6.17. Fil. 3.10. Kol. 1.24. Seb. 9.4.
m4.15. Efe. 3.13.
n12.15. 2 Tim. 2.10.
o12.15. 2 Tim. 2.10.
p4.12. Roma 7.5. Gal. 5.6. Efe. 3.20. Kol. 1.29. 1 Thes. 2.13. 2 Thes. 2.7. Jak. 5.16. 1 Kor. 16.9.
qRoma 8.17.
rRoma 8.17.
sLuka 22.29.
t1 Kor. 10.1.
uSeb. 19.23. 1 Kor. 15.32; 16.9.
vSeb. 2.9.
w4.8.
yRoma 8.36.
zLuka 18.9.
aaHlab. 25.2.
ab4.14; 5.8. Fil. 1.23. Zaga 14.32.
acRoma 15.31. 2 Thes. 3.2. 2 Tim. 3.11; 4.17. Seb. 12.11.
adRoma 15.30. Fil. 1.19. Filim. 1.22.
ae4.15; 9.11,12. Seb. 12.5.
afSeb. 23.1.
ag11.3. Efe. 6.5.
ah1 Kor. 5.8. Zaga 20.7.
ai1 Kor. 2.4,13.
aj2.5. Roma 15.15.
ak8.24. 5.12; 9.3. Roma 4.2. 1 Kor. 5.6; 9.15,16. Gal. 6.4. Fil. 1.26; 2.16. Heb. 3.6 Fil. 4.1. 1 Thes. 2.19,20.
al1 Kor. 1.8; 5.5. Fil. 1.6,10; 2.16. 2 Thes. 2.2.
am1 Kor. 4.19. 1 Kor. 16.7.
an12.14; 13.1,2. Seb. 18.1,18.
aoSeb. 16.12.
apSeb. 19.21. 1 Kor. 16.5,7.
aqSeb. 15.3.
ar5.16 & 10.2,3.
as2.17. Seb. 16.6.
atMat. 14.33.
auSeb. 15.34.
av1.1.
awHeb. 13.8.
axRoma 15.8.
ayMat. 24.35.
az1 Joha. 2.20,27.
baJoha. 6.27.
bb5.5. Efe. 1.14.
bcRoma 8.16,23.
bd11.31. Roma 1.9; 9.1.
be2.1. 13.2. 1 Kor. 4.21.
bf4.5. 1 Pet. 5.3.
bgRoma 11.20. 1 Kor. 15.1.

2 Corinthians 1

Isibingelelo

UPawuli umphostoli kaJesu Kristu a  ngentando kaNkulunkulu, loTimothi b  umzalwane, kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte c , labo bonke abangcwele d  abakuyo yonke iAkaya e : Umusa f  kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngenduduzo langokusindiswa kwakhe engozini

Kabongwe g  uNkulunkulu h , ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wobubele loNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza i  ekuhluphekeni kwethu konke, ukuze sibe lamandla okududuza j  abasekuhluphekeni konke, ngenduduzo k  esiduduzwa ngayo thina ngokwethu nguNkulunkulu; ngoba njengalokhu inhlupheko zikaKristu l  zengezelelekile kithi, ngokunjalo lenduduzo yethu yengezelelekile ngoKristu. Njalo loba sihlutshwa, kungokwenduduzo m, n  losindiso lwenu o , okusetshenzwa p  ekubekezeleni kunhlupho ezifananayo esihlupheka ngazo lathi; loba siduduzwa, kungokwenduduzo losindiso lwenu; njalo ithemba lethu ngani liqinile, sisazi ukuthi njengalokhu lihlanganyela ezinhluphekweni q  ngokunjalo lenduduzweni r, s .

Ngoba kasithandi t  ukuthi lingazi, bazalwane, ngokuhlupheka kwethu u  okwasehlela eAsiya v , ukuthi sasindwa kakhulukazi ngokungaphezu kwamandla, saze saphelelwa lithemba w  lelempilo. Kodwa thina ngokwethu sasilaso kithi isigwebo
 isigwebo: kumbe,  impendulo.
sokufa y , ukuze singazithembi thina z  kodwa kuNkulunkulu aa  ovusa abafileyo ab ;
10 owasophula ac  ekufeni okungaka, losophulayo; esithemba kuye ukuthi uzasophula futhi. 11 Lani lisebenzela thina ndawonye ngomkhuleko ad , ukuze isipho somusa kithi esivela ebantwini abanengi singasibongelwa ngabanengi ae .

12 Ngoba ukuzincoma kwethu yilokhu, ubufakazi besazela sethu af , ukuthi ngokungelankohliso ag  langobuqotho ah  bukaNkulunkulu, kungeyisikho ngenhlakanipho yenyama ai  kodwa emuseni kaNkulunkulu, saziphatha emhlabeni, kodwa ngokukhethekileyo maqondana lani. 13 Ngoba kasilibhaleli okunye, kodwa loba izinto elizifundayo kumbe njalo lizizwe; ngithemba futhi ukuthi lizazivuma kuze kube sekupheleni; 14 njengalokhu lathi selisivumile nganxanye aj , ukuthi siyikuzincoma kwenu ak  njengalokhu lani lingabethu, esukwini al  lweNkosi uJesu.

UPawuli uchasisa isizatho sokungafiki kwakhe eKorinte

15 Langalelithemba ngafisa am  ukuza kini kuqala, ukuze libe lomusa wesibili an ; 16 njalo ukudlula kini ngisiya eMakedoniya ao , ngibuye kini futhi ngivela eMakedoniya ap , njalo ngidluliselwe aq  yini eJudiya. 17 Ngakho ngiqonde lokho, besengisebenzisa yini ukungapheleli? Kumbe izinto engizimisayo, ngimisa ngokwenyama ar  yini, ukuze kube khona kimi uyebo, yebo; lohatshi, hatshi? 18 Kodwa uNkulunkulu uthembekile, ukuthi ilizwi as  lethu elikini kalisuye uyebo lohatshi. 19 Ngoba iNdodana kaNkulunkulu uJesu Kristu at  owatshunyayelwa yithi phakathi kwenu, ngami loSilivanu au  loTimothi av , wayengeyisuye uyebo lohatshi, kodwa kuye aw  kwakunguyebo. 20 Ngoba zonke izithembiso zikaNkulunkulu ax , kuye zinguyebo, lakuye zinguAmeni ay , kube ludumo lukaNkulunkulu ngathi. 21 Losiqinisayo kanye lani kuKristu, owasigcobayo az , nguNkulunkulu, 22 owasiphawulayo lathi ba , wasenika isibambiso bb  sikaMoya bc  enhliziyweni zethu.

23 Kodwa mina ngibiza uNkulunkulu bd  ukuthi abe ngumfakazi phezu komphefumulo wami, ukuze ngiliyekele be  angikezi eKorinte. 24 Kungesikuthi sibusa ukholo lwenu bf , kodwa siyizisebenzi ndawonye zentokozo yenu; ngoba limi ngokholo bg .

Copyright information for Ndebele