aRoma 12.1.
bMat. 11.29.
cSeb. 24.4.
d10.10. 1 Kor. 2.3.
eSeb. 3.13; 25.16. Gal. 2.11.
f11.7.
h13.2,10. 1 Kor. 4.21.
j1 Kor. 4.18.
k1.17.
l1.17.
m6.7. Efe. 6.11,13. 1 Thes. 5.8.
nRoma 6.13.
o1 Tim. 1.18.
p13.3,4. 1 Kor. 2.5.
rJer. 1.10.
s10.8. 13.10.
tIsa. 2.11,12.
u2.11.
v9.13. Roma 1.5.
w13.2,10. 1 Kor. 4.21.
x2.9.
y5.12. Joha. 7.24.
z1 Kor. 14.37. 1 Joha. 4.6.
aa1 Kor. 3.23.
ab1 Kor. 9.1. Gal. 1.11,13.
ac8.24.
ad13.10.
aeRoma 14.19.
af10.8. 13.10.
ag7.14. 12.6.
ahMat. 23.23.
ai10.1. 11.21; 12.7.
aj1 Kor. 1.17. 11.6.
ak1 Kor. 2.13.
al10.18. 3.1.
am10.18. Zaga 27.2.
an1 Kor. 2.13.
ao10.15.
apRoma 12.3.
ar1 Kor. 3.6. Seb. 18.11.
asMat. 12.28.
at10.15.
auRoma 15.20.
awRoma 15.20.
axJer. 9.23,24. 1 Kor. 1.31.
ay10.18. Zaga 27.2.
azRoma 16.10.
baRoma 2.29.

2 Corinthians 10

UPawuli uyazivikela kwabamhlebayo

Mina-ke uPawuli ngokwami ngiyalincenga a  ngobumnene b  langesisa c  sikaKristu, othobekileyo phakathi kwenu d, e, f  nxa ngikhona
 ngikhona: kumbe,  ngobuso.
, kodwa nxa ngingekho engilesibindi kini;
ngiyalincenga-ke ukuthi, nxa ngikhona, ngingabi lesibindi h  ngalokhukuzimisela ebengikhunjulelwa
 engikhunjulelwa: kumbe,  engibalelwa.
ngakho ukuthi ngilesibindi sokumelana labanye j  abacabanga ngathi njengabahamba ngokwenyama k .
Ngoba lanxa sihamba enyameni kasilwi ngokwenyama l ; ngoba izikhali m, n  zempi yethu o  kayisizo zasenyameni, kodwa zilamandla p  ngoNkulunkulu
 ngoNkulunkulu: kumbe,  kuNkulunkulu.
ekubhidlizeni r, s  izinqaba,
sehlisa iminakano lakho konke okuziphakamisela t  ukumelana lolwazi lukaNkulunkulu, lemicabango u  yonke siyithumbela ekumlaleleni uKristu v ; futhi silokulungela ukuphindisela ukungalaleli konke w , nxa ukulalela kwenu sekuphelele x .

Likhangela y  izinto njengokubonakala kwazo yini? Uba umuntu z  ezithemba yena ukuthi ungokaKristu, kabuye anakane lokhu ngaye, ukuthi njengoba yena engokaKristu, aa  ngokunjalo lathi singabakaKristu ab . Ngoba loba ngolutho olwengezelelweyo kakhulu ngingaze ngizincome ac  futhi ngamandla ethu ad , eyasinika wona iNkosi ekwakheni ae , njalo kungabi ngokulichitha af , kangiyikuyangeka ag ; ukuze ngingabonakali njengolethusa ngezincwadi. 10 Ngoba kuthiwa: Incwadi zakhe zinzima zilamandla ah ; kodwa ubukhona bomzimba wakhe bubuthakathaka ai , lokukhuluma kwakhe kudelelekile aj . 11 Onjalo kanakane lokhu, ukuthi njengoba sinjalo ngelizwi ngezincwadi nxa singekho, lathi sinjalo ngesenzo nxa sikhona.

12 Ngoba kasilasibindi sokuzibalela kumbe ukuzifananisa ak  labathile babo abaziqhenyayo al ; kodwa bona bayalinganisana bodwa am , njalo bayafananisana bodwa an , kabaqedisisi. 13 Kodwa thina kasisoze sizincome ao  okwedlula amalawulo; kodwa ngesilinganiso ap  sesigaba
 isigaba: kumbe,  umzila.
uNkulunkulu asabele sona, isilinganiso sokufika lakini.
14 Ngoba kasizeluli ngokweqileyo ngokungathi kasifinyelelanga kini, ngoba sifikile ar, as  lakini evangelini likaKristu; 15 kasizincomi at  okwedlula amalawulo emsebenzini wabanye au , kodwa silethemba lokuthi, nxa lwandile ukholo lwenu, sizakhuliswa ngokwengezelelelweyo phakathi kwenu ngesigaba sethu, 16 ukutshumayela ivangeli endaweni ezingaphambili kwenu, singazincomi ngesigaba
 isigaba: kumbe,  umzila.
somunye aw  ezintweni ezilungisiweyo.
17 Kodwa ozincomayo ax , kazincome eNkosini. 18 Ngoba kayisuye ay  ozincomayo, kodwa lowo iNkosi emncomayo, nguye ovunywayo az, ba .

Copyright information for Ndebele