a11.16. 11.4,19,20. Mat. 17.17.
b5.13. 11.17,21. Mark. 7.22.
c11.16. 11.4,19,20. Mat. 17.17.
dGal. 4.17,18. 1 Kor. 12.31.
eJoha. 3.29.
f4.14. Kol. 1.22,28. Juda 1.24.
gEfe. 5.27.
hEfe. 5.27.
iGen. 3.4. Joha. 8.44.
j1 Tim. 2.14.
kLuka 20.23.
l2.11.
mKol. 2.4,8.
n1.12.
o3.1.
pGal. 1.6.
q11.16. 11.4,19,20. Mat. 17.17.
r10.2.
s12.11.
tMark. 10.44.
u10.10. 1 Kor. 1.17.
vSeb. 4.13.
wEfe. 3.4. 1 Kor. 12.8.
x4.2; 5.11. 6.9; 12.12.
y12.13.
z10.1.
aa1 Kor. 9.1,8. Seb. 18.3.
abMat. 10.8.
acLuka 3.14.
adMat. 10.8.
ae12.13,14.
afFil. 4.15,16. 1 Kor. 16.17.
agSeb. 16.12.
ah12.16. 1 Thes. 2.6.
aiRoma 9.1.
aj1 Kor. 9.15,16.
akRoma 15.23.
alSeb. 18.12.
am6.11; 7.3; 12.15.
an11.31. 12.2,3.
ao1 Kor. 9.12.
apRoma 7.8.
aqRoma 7.8.
arSeb. 26.29.
as2.17.
atIsam. 2.2. Seb. 15.1,24; 20.29,30. Roma 16.17,18. Gal. 1.7; 2.4; 6.12. Fil. 1.15; 3.18. Tit. 1.10,11. 2 Pet. 2.1. 1 Joha. 4.1. Juda 1.4.
auFil. 3.2.
av11.14,15. Fil. 3.21. 1 Kor. 4.6.
aw1 Kor. 5.5.
ax11.14,15. Fil. 3.21. 1 Kor. 4.6.
ayGal. 1.8.
azGal. 2.17.
ba11.14,15. Fil. 3.21. 1 Kor. 4.6.
bb3.9.
bcFil. 3.19.
bd11.1.
be12.6. 12.11.
bf7.15. Mat. 10.40.
bg1 Kor. 7.6,12.
bhSeb. 26.29.
bi9.4.
bj1 Kor. 10.18.
bkFil. 3.3,4.
bl11.1 .
bm1 Kor. 4.10.
bn11.1.
boGal. 2.4. Gal. 4.3,9; 5.1.
bp7.2.
bq11.1.
br1 Kor. 4.11. 1 Kho. 22.24.
bs6.8.
bt10.10.
buFil. 3.3,4.
bv11.1,17. Roma 3.5.
bwFil. 3.5. Seb. 6.1.
bxRoma 11.1.
bySeb. 22.3. & Roma 2.17.
bz3.6.
ca1 Kor. 15.10. Seb. 9.16. 6. 5. 6. 5.
cb6.5.
cc6.5.
cdSeb. 16.23. Mat. 21.35.
ce6.5.
cfLuka 21.12.
cgRoma 8.36.
chMat. 10.17.
ciDute. 25.3.
cjSeb. 16.22.
ckSeb. 14.19.
clSeb. 27.41.
cm1 Kor. 15.30.
cnMat. 26.55.
coSeb. 9.23. Seb. 13.50; 14.5; 17.5.
cpSeb. 14.5; 19.23.
cqSeb. 21.31.
crGal. 1.17.
csGal. 2.4.
ct6.5.
cu2 Thes. 3.8.
cv2 Thes. 3.8.
cw6.5.
cx1 Kor. 4.11.
cyFil. 4.12.
cz1 Kor. 4.11.
da6.5.
dbMat. 17.21.
dc1 Kor. 4.11.
ddLuka 8.14. Seb. 20.18 &. Roma 1.14.
de8.18. 1 Kor. 7.17; 14.33.
df1 Kor. 9.22.
dg12.5,9,10. 13.9.
dhRoma 15.6.
diRoma 9.5.
dj1.23; 11.11.
dkSeb. 9.24. Isa. 7.8.
dlGal. 3.23.
dmSeb. 9.25.
dnSeb. 20.9.

2 Corinthians 11

Ukuziphendulela kukaPawuli ngomsebenzi wakhe

Kungathi lingangibekezelela a  kancane ebuthutheni bami b ; kodwa lani lingibekezelele c . Ngoba ngilobukhwele d  ngani ngobukhwele bukaNkulunkulu; ngoba ngaliganela e  endodeni yinye ukuthi ngilise f, g  kuKristu liyintombi emsulwa h . Kodwa ngiyesaba ukuthi hlezi mhlawumbe njengalokhu inyoka i  yakhohlisa j  uEva ngobuqili bayo k , ngokunjalo imicabango yenu l  ingaduhiswa m  ebuqothweni n  obukuKristu. Ngoba uba ofikayo o  etshumayela omunye uJesu esingamtshumayelanga, loba lisemukela omunye umoya elingamemukelanga, loba elinye ivangeli p  elingalemukelanga, kuhle ukuthi limbekezelele q .

Ngoba ngithi r  kangisileli ngalutho s  kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili t . Njalo uba lami u  ngingafundanga ekukhulumeni v , kanti kungeyisikho elwazini w ; kodwa entweni yonke sibonakalisiwe x  kini ezintweni zonke. Kumbe ngenze isono y  yini ngokuzithoba z  ukuze liphakanyiswe lina, lokhu ngilitshumayeze aa  ivangeli likaNkulunkulu ngesihle ab ? Ngaphanga amanye amabandla, ngithatha iholo ac ukuze ngilisize; lalapho ngangikhona kini ngiswele kangibanga ngumthwalo ngitsho emuntwini ad, ae ; ngoba abazalwane af , abavela eMakedoniya ag , bagcwalisa inswelo yami; njalo kukho konke ngizigcinile ah  futhi ngizazigcina ukuthi ngingabi ngumthwalo kini. 10 Njengoba iqiniso likaKristu likimi ai , ukuthi lokhukuzincoma aj  kakuyikumiswa ngami ezabelweni ak  zeAkaya al . 11 Kungani? Ngoba ngingalithandi yini am ? UNkulunkulu uyazi an .

12 Kodwa engikwenzayo, ngizakwenza futhi, ukuze ngiqume ao  ithuba ap  kwabafuna ithuba aq , ukuze kulokho abazincoma ngakho, baficwe benjengathi labo ar . 13 Ngoba abanje as  bangabaphostoli bamanga at , izisebenzi ezikhohlisayo au , beziphendula av  babe ngabaphostoli bakaKristu. 14 Kakumangalisi-ke; ngoba uSathane aw  uqobo uziphendula ax  abe yingilosi yokukhanya ay . 15 Ngakho kakusinto enkulu uba lazo inceku zakhe az  ziziphendula ba  njengenceku zokulunga bb , okuphela kwazo kuzakuba njengokwemisebenzi yazo bc .

16 Ngiyaphinda ngithi bd : Kakungabi lomuntu ocabanga ukuthi ngiyisithutha be ; kodwa uba kungenjalo ngemukelani bf  lanjengesithutha, ukuze lami ngizincome kancinyane. 17 Lokho engikutshoyo, kangikutsho ngokweNkosi bg , kodwa njengebuthutheni bh , kulesisibindi sokuzincoma bi . 18 Lokhu abanengi bezincoma ngokwenyama bj , lami ngizazincoma bk . 19 Ngoba libekezelela abayizithutha bl  ngentokozo lina lingabahlakaniphileyo bm . 20 Ngoba liyabekezela bn , uba umuntu elenza izigqili bo , uba umuntu elidla aliqede bp , uba umuntu elemuka bq , uba umuntu eziphakamisa, uba umuntu elitshaya br  ebusweni. 21 Ngitsho ngenhloni bs , kuze kungathi thina besibuthakathaka bt ; kodwa kukuphi umuntu alesibindi ngakho bu  (ngikhulumela ebuthutheni bv ) lami ngilesibindi ngakho.

22 BangamaHebheru yini bw ? Lami. BangabakoIsrayeli yini bx ? Lami. Bayinzalo kaAbrahama yini by ? Lami. 23 Bayizikhonzi zikaKristu yini bz ? (Ngikhuluma njengohlanya) ngiyiso kulabo; emisebenzini enzima okwengezelelweyo kakhulu ca, cb , emivimvinyeni cc, cd  okwedlula amalawulo, ezintolongweni ce, cf  okungezelelweyo kakhulu, ekufeni kanengi cg ; 24 kumaJuda ch  ngemukela imivimvinya engamatshumi amane kusala owodwa kahlanu ci . 25 Ngatshaywa kathathu ngezinduku cj , ngakhandwa ngamatshe kanye ck , kathathu ngachithekelwa ngumkhumbi cl , ubusuku lemini ngisekujuleni kolwandle; 26 ekuhambeni kanengi; engozini zemifula cm , engozini zabaphangi cn , ezingozini kwabakithi co , ezingozini kwabezizwe cp , ezingozini emzini cq , ezingozini enkangala cr , engozini olwandle, ezingozini kubazalwane bamanga cs , 27 ekutshikatshikeni ct, cu  lebunzimeni cv , ekungalalini kanengi cw , ekulambeni cx, cy  lekomeni cz , ekuzileni ukudla kanengi da, db , ekugodoleni lekuhambenize dc . 28 Ngaphandle kwezinto ezingaphandle, okungicindezelayo insuku zonke yikukhathalela dd  wonke amabandla de . 29 Ngubani obuthakathaka, ngingabi buthakathaka lami df ? Ngubani okhutshekiswayo, lami ngingatshiseki? 30 Uba kumele ukuzincoma, ngizazincoma dg  ngezinto zobuthakathaka bami. 31 UNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu dh , obongekayo kuze kube nini lanini di , uyazi ukuthi kangiqambi manga dj . 32 EDamaseko dk  induna yenkosi uAretha yalinda dl  umuzi wabeDamaseko, efuna ukungibamba; 33 njalo ngehliswa ngewindi esilulwini ngomduli dm, dn , ngasengiphepha ezandleni zayo.

Copyright information for Ndebele