aLuka 1.22; 24.23. Seb. 26.19.
b12.7. Gal. 1.12.
c5.17.
d11.11,31.
eSeb. 9.3; 22.17.
f12.4. 1 Thes. 4.17. Isam. 12.5.
gHlab. 148.4.
h11.11,31.
i12.4. 1 Thes. 4.17. Isam. 12.5.
jLuka 23.43.
kMat. 12.4.
m12.9. 11.30.
n12.7,10. 1 Kor. 2.3.
o11.16. 10.8. 5.13.
p1 Kor. 7.28.
q10.2.
r12.7. Gal. 1.12.
s12.7,10. 1 Kor. 2.3.
t10.10. Nani 33.55. Hez. 28.24.
uJobe 2.6,7. Luka 13.16.
v1 Kor. 5.5.
wMat. 26.67.
xMat. 26.44.
yFil. 4.13.
z12.9. 11.30.
aa1 Kor. 2.5.
ab12.7,10. 1 Kor. 2.3.
ac7.4. Mat. 5.12.
ad1 Kor. 7.26.
ae6.4.
afRoma 8.35. 2 Tim. 3.11.
ag6.4.
ah13.4.
ai11.1,16,17,23. Zaga 27.2.
aj3.1.
ak11.5. Gal. 2.6,8.
al1 Kor. 3.7. 1 Kor. 15.8,9. Efe. 3.8.
amRoma 15.19.
an1 Kor. 9.1.
ao6.4.
apRoma 15.19.
aqJoha. 4.48.
arJoha. 4.48.
as8.7.
at1 Kor. 9.12.
au11.9.
av11.7.
aw13.1. 1.15; 13.2.
ax11.9.
aySeb. 20.33. 1 Kor. 10.33.
az1 Kor. 4.14,15. Zaga 19.14.
ba1.6. Kol. 1.24. 1 Thes. 2.8. 2 Tim. 2.10.
bb11.11.
bc11.9.
bdLuka 20.23.
be12.18. 7.2.
bf9.5.
bg8.6,16. 2.13.
bh8.18. 8.22.
bi12.18. 7.2.
bjRoma 4.12. 1 Pet. 2.21.
bk5.12.
blRoma 9.1.
bm1 Kor. 14.26.
bnRoma 14.19.
bo1 Kor. 4.21.
bp1 Kor. 4.21.
bqGal. 5.20.
brGal. 5.20.
bsGal. 5.20.
btGal. 5.20.
bu1 Pet. 2.1. Roma 1.30.
bvRoma 1.29.
bw1 Kor. 14.33.
bx2.1,4.
by13.2.
bzGal. 5.19.
caGal. 5.19.
cb1 Kor. 5.1. 1 Kor. 6.18.
ccGal. 5.19.
cdMark. 7.22.

2 Corinthians 12

UPawuli wemukela izembulo kuJesu

Qiniso ukuzincoma kakusizi lutho kimi; ngoba ngizakuya kumibono a  lezembulo b  zeNkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu c  sekudlule iminyaka elitshumi lane (loba emzimbeni kangazi, loba ngaphandle komzimba kangazi, uNkulunkulu uyazi d ) ukuthi lonje e  wahluthulelwa f  ezulwini lesithathu g . Ngiyamazi-ke umuntu onjalo (loba emzimbeni, loba ngaphandle komzimba, kangazi; uNkulunkulu uyazi h ), ukuthi wahluthulwa i  wasiwa eParadise j , wezwa amazwi angakhulumekiyo, angavunyelwa k,
 angavunyelwa: kumbe,  angelakho.
muntu ukuwakhuluma.
Ngizazincoma ngonjalo, kodwa ngami uqobo kangiyikuzincoma m , ngaphandle kobuthakathaka bami n . Ngoba uba bengingathanda ukuzincoma, bengingazukuba yisithutha o ; ngoba ngizakhuluma iqiniso, kodwa ngiyayekela p , hlezi umuntu acabange ngami q  okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho, kumbe akuzwa kimi, futhi ukuze ngingaphakanyiswa kakhulukazi ngobukhulukazi bezembulo r , nganikwa s  ameva enyameni t , isithunywa u  sikaSathane v , ukungidutshuza w , ukuze ngingaziphakamisi kakhulukazi. Ngalokho nganxusa iNkosi kathathu x  ukuze kusuke kimi. Yasisithi kimi: Umusa wami ukwanele; ngoba amandla ami y  apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho ngizazincoma z  ngentokozo enkulu ebuthakathakeni bami, ukuze amandla kaKristu aa  ahlale phezu kwami. 10 Ngakho ngiyathokoza ebuthakathakeni ab, ac , ekuthukweni, ekubanjweni ngamandla ad, ae , ekuzingelweni af , ekukhathazekeni ag , ngenxa kaKristu; ngoba nxa ngibuthakathaka ah , khona ngilamandla.

Ukusolwa kwakhe libandla kakukho eqinisweni

11 Sengize ngaba yisithutha, ngizincoma ai ; yini elingicindezeleyo; ngoba bekufanele ukuthi mina ngivezwe yini aj ; ngoba kangisilelanga ngalutho ak  kulabo abaphostoli abaqakathekileyo sibili, lanxa ngingesilutho al . 12 Isibili impawu am  zomphostoli an  zenziwa phakathi kwenu ekubekezeleni konke ao , ngezibonakaliso ap, aq  lezimangaliso ar  lemisebenzi yamandla. 13 Ngoba kuyini elaba ngaphansi ngakho kwamanye amabandla as , ngaphandle kokuthi mina uqobo at  kangibanga ngumthwalo kini au ? Ngithethelelani lokhukungalungi av .

14 Khangelani, sengilungele ukuza kini ngokwesithathu aw , njalo kangizukuba ngumthwalo kini ax ; ngoba kangidingi okwenu, kodwa lina ay ; ngoba abantwana az  kabafanele ukudlinzekelela abazali, kodwa abazali abantwana. 15 Mina-ke ngizachitha ngentokozo ba  njalo ngizachithelwa imiphefumulo yenu, lanxa ngilithanda okwengezelelweyo kakhulu bb , ngithandwa kancinyane. 16 Kodwa kunjalo, mina kangibanga ngumthwalo kini bc ; kodwa ngingumhugi bd , ngalibamba ngobuqili. 17 Ngaliqilibezela yini be  ngomunye walabo bf  engabathuma kini? 18 Ngacela uTitosi bg , ngasengithuma kanye laye umzalwane bh ; uTitosi waliqilibezela yini bi ? Kasihambanga yini ngomoya munye? Ngitsho ngezinyathelo zinye yini bj ?

Izeluleko zokucina zikaPawuli kwabeKorinte

19 Licabanga futhi bk  ukuthi siyaziphendulela yini kini? Sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu bl ; njalo konke lokhu bm , bathandekayo, kungokokwakhiwa kwenu bn . 20 Ngoba ngilovalo hlezi mhlawumbe ekufikeni kwami bo  ngizalifica lingenjengalokho engikuthandayo, lami ngificwe bp  yini ngingenjengalokho elikuthandayo; hlezi mhlawumbe kube khona ukuxabana bq , umona br , ulaka bs , umbango bt , ukuhleba bu , ukunyeya bv , ukuzikhukhumeza, iziphithiphithi bw ; 21 hlezi ekufikeni kwami bx  futhi uNkulunkulu wami angithobise phakathi kwenu, njalo ngililele abanengi abonileyo by  ngaphambili, njalo abangaphendukanga kukho ukungcola bz  lobufebe ca, cb  lamanyala cc, cd  abakwenzileyo.

Copyright information for Ndebele