a12.14. 1.15. 13.2.
bDute. 19.15. Nani 35.30. Mat. 18.16. Joha. 8.17.
c10.2,6. 13.10. 1 Kor. 4.21.
d12.14. 1.15. 13.2.
e12.21.
f1.23.
g1 Kor. 7.28.
h8.2.
iMat. 10.20.
j1 Kor. 5.4.
k10.4.
l1 Kor. 9.2.
mFil. 2.7,8. 1 Pet. 3.18.
nRoma 6.4.
o10.4.
p12.10.
q1 Kor. 11.28.
rRoma 8.10. Gal. 4.19.
s1 Kor. 9.27.
t1 Kor. 11.19. Roma 16.10.
u1 Kor. 9.27.
v11.30. 4.12. 1 Kor. 4.10.
w13.11. Efe. 4.12. 1 Thes. 3.10.
x2.3. 1 Kor. 4.21.
yTit. 1.13.
z10.8.
aa10.8.
abRoma 14.19.
ac10.8.
ad10.4.
ae13.9. Heb. 13.21. 1 Pet. 5.10. Luka 6.40.
af1.4.
agRoma 12.16.
ahRoma 12.18.
ai1 Joha. 4.7,8,16.
ajRoma 15.33.
akRoma 16.16.
alFil. 4.22.
amRoma 16.20.
anFil. 2.1.

2 Corinthians 13

UPawuli ubaxwayisa engakafiki kubo

Ngalesisikhathi sesithathu a  ngiza kini; ngemilomo b  yabafakazi ababili kumbe abathathu wonke umutsho uzaqiniswa. Sengitshilo c  ngaphambili njalo ngiyandulela ukutsho, njengalokhu ngikhona ngokwesibili d , njalo ngingekho khathesi ngibhalela kulabo abona ngaphambili e  lakwabanye bonke, ukuthi nxa ngingabuya futhi, kangisoze f  ngibayekele g ; njengoba lidinga ubufakazi h  bukaKristu okhuluma kimi i , ongebuthakathaka kini j  kodwa elamandla k  phakathi kwenu l ; ngoba lanxa wabethelwa m  ngobuthakathaka, kanti uyaphila n  ngamandla kaNkulunkulu o . Ngoba lathi sibuthakathaka kuye p , kodwa sizaphila kanye laye ngamandla kaNkulunkulu kini.

Zihloleni ukuthi lisekholweni, lizilinge q . Kanti kalazi lina ukuthi uJesu Kristu ukini r ? Ngaphandle kokuthi ngeqiniso lingabalahliweyo s . Ngithemba-ke ukuthi lizakwazi ukuthi thina kasisibo abalahliweyo. Njalo ngiyakhuleka kuNkulunkulu, ukuthi lingenzi lutho olubi, kungesikuthi sibonakale thina singabathembekileyo t , kodwa ukuze lina lenze ukulunga, kodwa thina sibe njengabalahliweyo u . Ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso, kodwa okweqiniso. Ngoba siyajabula nxa sibuthakathaka v  thina, lani lilamandla; njalo lalokho siyakukhulekela, ukupheleliswa w  kwenu. 10 Ngakho ngibhala lezizinto ngingekho, ukuze kuthi nxa ngikhona x  ngingasebenzisi ubukhali y , njengamandla z  iNkosi eyanginika wona, ekwakheni aa, ab , njalo angabi ngawokubhidliza ac, ad .

Isicino

11 Elokucina, bazalwane, thokozani, lipheleliswe ae , liduduzwe af , libe ngqondonye ag , lihlale ngokuthula ah ; njalo uNkulunkulu wothando ai  lowokuthula aj  uzakuba lani. 12 Bingelelanani ngokwanga okungcwele ak .

13 Bonke abangcwele bayalibingelela al . 14 Umusa am  weNkosi uJesu Kristu, lothando lukaNkulunkulu, lokuhlanganyela an  kukaMoya oNgcwele kakube lani lonke. Ameni.

Copyright information for Ndebele