a1.23.
b7.8.
c12.21. 1 Kor. 4.21.
d8.22. 7.16. Gal. 5.10. 2 Thes. 3.4. Filim. 1.21.
eJoha. 15.11.
fLuka 21.25.
g7.8,9,12.
h7.8,9,12.
i1 Kor. 5.1,2.
jGal. 4.12.
k1.14.
l1 Kor. 5.4,5.
mGal. 6.1. Juda 1.22.
nGal. 3.15.
o8.2. Fil. 2.22.
p7.15; 10.6. Fil. 2.12.
q1 Kor. 5.4. Efe. 4.32.
r4.6.
s1.11.
t1 Kor. 5.5.
u7.2; 12.17,18. 1 Thes. 4.6.
vLuka 22.31. 1 Pet. 5.8.
w3.14; 4.4; 10.5; 11.3. Fil. 4.7.
xSeb. 16.8.
ySeb. 14.27.
z7.5.
aa7.6,13,14; 8.6,16,23; 12.18. Gal. 2.1,3. 2 Tim. 4.10. Tit. 1.4.
abLuka 9.61.
ac7.5. Seb. 16.12.
adKol. 2.15. Roma 8.37.
aeEfe. 5.2. Fil. 4.18.
afEfe. 5.2. Fil. 4.18.
ag1 Kor. 1.18.
ahLuka 13.23.
ai4.3. 2 Thes. 2.10.
aj1 Kor. 1.18.
akLuka 2.34. Joha. 9.39.
al1 Pet. 2.7,8.
am1 Pet. 2.7,8.
an3.5,6.
ao1.18. 4.2; 11.13. 1 Thes. 2.3,5.
aq1 Kor. 5.8.

2 Corinthians 2

Ngasengizimisela lokhu, ukungaphindi ngize kini a  esizini. Ngoba uba mina ngilibangela usizi b , ngubani-ke ongithokozisayo, ngaphandle kobangelwe yimi usizi? Njalo ngalibhalela into le efananayo ukuze ekufikeni kwami c  ngingabi losizi kulabo abamele bangithokozise, ngileqiniso d  ngani lonke, ukuthi intokozo yami e  ingeyenu lonke. Ngoba esizini olukhulu lekudabukeni kwenhliziyo f  ngalibhalela g  ngezinyembezi ezinengi, kungeyisikho ukuthi libangelwe usizi h , kodwa ukuze lazi uthando olwengezelelweyo engilalo kini.

Ngokubuyiselwa kwezoni eziphendukayo

Kodwa uba ekhona obange usizi i , kabanganga usizi kimi j , kodwa nganxanye k  (ukuze ngingathwalisi nzima) kini lonke. Kumanele onjalo lokhukukhuza okungokwabanengi l ; ukuze endaweni yalokho kungcono lithethelele liduduze m , hlezi onjalo aginywe lusizi olwengezelelweyo. Ngakho ngiyalincenga ukuthi liqinise n  uthando kuye. Ngoba ngalokhu ngabhala futhi, ukuze ngazi ubufakazi benu o , uba lingabalalelayo p  ezintweni zonke. 10 Lalowo elimthethelela ulutho, lami ngiyamthethelela q ; ngoba mina futhi uba ngithethelele ulutho, lowo engimthethelelayo, ngikwenza ngenxa yenu phambi r  kobuso bukaKristu s , 11 ukuze singasetshenziswa nguSathane t, u ; ngoba kasisibo abangazi v  ngamaqhinga akhe w .

UPawuli ubonga uNkulunkulu ngokunqoba kwevangeli

12 Lekufikeni kwami eTrowasi x  ngevangeli likaKristu, kwathi sengivulelwe umnyango y  eNkosini, 13 kangibanga lokuphumula z  emoyeni wami, ngoba angimtholanga uTitosi umzalwane wami aa ; kodwa ngasengivalelisa kibo ab  ngasuka ngaya eMakedoniya ac .

14 Njalo kabongwe uNkulunkulu osikhokhelayo ngesikhathi sonke ekunqobeni ad  kuKristu, njalo ebonakalisa ngathi iphunga ae  lolwazi lwakhe endaweni zonke. 15 Ngoba siliphunga elimnandi af  likaKristu kuNkulunkulu kulabo ag  abasindiswayo ah  lakulabo ai  ababhubhayo aj ; 16 kulaba iphunga lokufa ekufeni ak, al , lakwabanye iphunga elimnandi lempilo empilweni am . Njalo ngubani olingene lezizinto an ? 17 Ngoba kasinjengabanengi, abalonayo ao,
 abalonayo: kumbe,  abenza inkohliso ngelizwi.
ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa njengebuqothweni aq , njalo njengokuvela kuNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, sikhuluma sikuKristu.

Copyright information for Ndebele