a5.12; 10.12,18; 12.11. Roma 16.1.
b11.4.
cSeb. 18.27.
d3.6. 1 Kor. 9.2.
eSeb. 8.30.
f1 Kor. 3.5.
gHlab. 42.2.
h3.7. Eks. 24.12; 34.1. Dute. 10.1.
iZaga 3.3. & Jer. 31.33.
jEfe. 3.12.
k2.16.
l1 Kor. 15.10.
m3.6. 1 Kor. 9.2.
n6.4; 11.23. 4.1; 5.18. Efe. 3.7. Kol. 1.23,25. 1 Tim. 1.12.
o3.14. Jer. 31.31.
pGal. 3.15.
qRoma 2.27.
rRoma 4.15.
s3.17. Joha. 6.63. Roma 8.2. 1 Pet. 3.18.
tRoma 4.15.
u3.7. Eks. 24.12; 34.1. Dute. 10.1.
vEks. 34.29,35.
wEks. 34.29,35.
x3.13. Luka 4.20.
y1 Kor. 11.7. Luka 9.29-31. Seb. 6.15.
z1 Kor. 13.8.
aaRoma 4.15. Heb. 12.18,21.
ab11.15. Roma 1.17; 3.21.
acEks. 34.29,35.
ad9.3. 1 Pet. 4.16.
ae1 Kor. 13.8.
af7.4. 4.13. Efe. 6.19.
agEks. 34.29,35.
ah3.13. Luka 4.20.
aiRoma 10.4. Gal. 3.23,25.
aj1 Kor. 13.8.
akRoma 11.25. Mat. 13.14.
al2.11.
am4.4. Mark. 6.52.
anSeb. 15.21.
ao3.6.
ap1 Kor. 13.8.
aqSeb. 15.21.
arRoma 11.23,26.
asIsa. 25.7.
at3.6. Joha. 4.24; 15.26.
auGal. 5.1,13. Joha. 8.32.
av1 Kor. 13.12.
aw4.4,6. Joha. 17.24.
axRoma 8.29.
ayMat. 17.2.
azHlab. 84.7.

2 Corinthians 3

UPawuli uyaziveza ebandleni

Siqala siphinde ukuziveza yini a ? Kumbe siyadinga yini, njengabanye b , izincwadi zokusiveza kini c , loba zokuvezwa okuvela kini? Lina liyincwadi yethu d , ebhalwe enhliziyweni zethu, eyaziwa ifundwe ngabantu bonke e ; libonakalisa ukuthi liyincwadi kaKristu esetshenziswa yithi f , ebhalwe hatshi ngeyinki, kodwa ngoMoya kaNkulunkulu ophilayo g , kungeyisikho ezibhebheni zamatshe h , kodwa ezibhebheni zenyama yenhliziyo i .

Lethemba j  elinjalo silalo ngoKristu kuNkulunkulu; kungesikuthi siyenelisa thina ngokwethu k  ukucabanga ulutho njengoluvela kithi, kodwa ukwenelisa kwethu kuvela kuNkulunkulu l ; owasenza futhi senelisa ukuba yizikhonzi m, n  zesivumelwano esitsha o, p , esingeyisiso sokulotshiweyo q  kodwa esikaMoya; ngoba okulotshiweyo kuyabulala r , kodwa uMoya s  uyaphilisa.

Inkazimulo yevangeli iyayidlula eyomlayo omdala

Kodwa uba inkonzo yokufa t , emazwini, abazwe ematsheni u , yafikela enkazimulweni v , kwaze kwathi abantwana bakoIsrayeli w  behluleka ukujolozela x  ubuso bukaMozisi ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe y , eyenziwa yaphela z , pho ingebe nkulu kangakanani inkonzo kaMoya izakuba enkazimulweni? Ngoba uba inkonzo yokulahlwa iyinkazimulo aa , kangakanani inkonzo yokulunga yengeziwe enkazimulweni ab . 10 Ngoba lalokho okwake kwaba yinkazimulo, akuzange ngitsho kukhazimule ac  ngalindlela ad , ngenxa yalinkazimulo eyidlulayo kakhulu. 11 Ngoba uba lokho okwenziwa kwaphela ae  kulenkazimulo, kangakanani lokho okumiyo, kusenkazimulweni.

12 Ngakho silethemba elinje, sisebenzisa isibindi esikhulu ekukhulumeni af ; 13 njalo kasinjengoMozisi owafaka isimbombozo ag  ebusweni bakhe, ukuze abantwana bakoIsrayeli bangajolozeli ah  isiphetho ai  sento eyenziwa yaphela aj ; 14 kodwa ingqondo zabo ak, al  zenziwa lukhuni am ; ngoba kuze kube lamuhla isimbombozo esifananayo sihlezi ekufundeni an  isivumelwano esidala ao  singambombozwanga, esenziwa saphela kuKristu ap . 15 Kodwa kuze kube lamuhla, nxa kufundwa uMozisi aq , isimbombozo siphezu kwenhliziyo yabo. 16 Loba nini nxa ebuyela eNkosini ar , isimbombozo as  siyasuswa. 17 LeNkosi inguMoya at ; lalapho akhona uMoya weNkosi, lapho kukhona inkululeko au . 18 Thina-ke, sonke esilobuso obembuliweyo sibona inkazimulo yeNkosi esibukweni av, aw , siyaguqulelwa ax, ay  esimeni esifananayo sisuka enkazimulweni sisiya enkazimulweni az , njengokuvela kuMoya weNkosi.

Copyright information for Ndebele