a3.6. Seb. 1.17.
b1 Kor. 7.25.
c4.16. Luka 18.1.
dLuka 20.23.
e2.17.
f5.11; 11.6. Seb. 23.1.
g6.7; 7.14.
h6.4. Roma 16.1.
i5.11; 11.6. Seb. 23.1.
j3.7,14,18.
k2.15.
lJoha. 12.31.
m1 Kor. 2.6.
n3.14.
o2.11.
p3.8,9,11,18. 4.6. Seb. 26.18.
q1 Tim. 1.11.
rKol. 1.15. Fil. 2.6. Heb. 1.3. Joha. 14.9.
s1 Kor. 1.23.
t1.24. 1 Kor. 9.19.
uGen. 1.3.
v2 Pet. 1.19.
w2.10.
x5.1. 2 Tim. 2.20.
y1 Thes. 4.4. & Luka 8.16.
z1 Kor. 2.5.
aa7.5. Hlab. 129.2.
ab6.12. Roma 2.9.
acGal. 4.20.
ad1 Kor. 4.12. Joha. 15.20.
aeHeb. 13.5.
afHlab. 37.24.
ag6.9. 1.5,9. 1 Kor. 4.9; 15.31.
ah2 Tim. 2.11. Roma 5.10; 6.8; 8.17. 1 Pet. 4.13.
aiRoma 8.36.
aj13.9.
ak1 Kor. 12.9.
alRoma 1.12.
amHlab. 116.10.
an3.12.
aoSeb. 2.24.
ap1.9.
aq11.2.
ar1.6. & Roma 8.28. 1 Kor. 3.21.
as1.11.
at8.19.
au4.1. Seb. 20.24.
avRoma 7.22.
awRoma 12.2.
axHlab. 30.5. Roma 8.18. 1 Pet. 5.10.
ay1.8. Roma 7.13. 1 Kor. 12.31. Gal. 1.13.
az5.7. Heb. 11.13. Roma 8.24.
baMat. 13.21.

2 Corinthians 4

UPawuli utshumayela ivangeli ngesibindi

Ngakho-ke, lokhu silenkonzo le a , njengoba senzelwa umusa b , kasidinwa c ; kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo, singahambi ebuqilini d , singaphambanisi ilizwi likaNkulunkulu e , kodwa ngokwenza obala f  iqiniso g  siyazibuka h  kusazela sabo i  bonke abantu phambi kukaNkulunkulu. Kodwa uba futhi ivangeli lethu lembesiwe j , lembesiwe kulabo ababhubhayo k ; okubo unkulunkulu l  walesisikhathi m  uphumputhekisile n  ingqondo zabangakholwayo o , ukuze kungakhanyi kibo ukukhanya p  kwevangeli lenkazimulo kaKristu q , ongumfanekiso kaNkulunkulu r . Ngoba kasizitshumayeli s , kodwa uKristu Jesu iNkosi; njalo thina sizinceku t  zenu ngenxa kaJesu. Ngoba uNkulunkulu owathi ukukhanya kukhanya kuvela ebumnyameni u , nguye owakhanya v  enhliziyweni zethu enkazimulweni yolwazi lobukhosi bukaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu w .

Amandla avela kuNkulunkulu ayaqinisa ezinhluphekweni

Kodwa silayo limpahla eligugu ezitsheni zebumba x, y , ukuze ubuhlekazi z  bamandla bube ngobukaNkulunkulu, njalo bungaveli kithi; siyaminyezelwa aa  inhlangothi zonke, kodwa kasibandezeleki ab ; siyadideka ac , kodwa kasilahli ithemba; siyazingelwa ad , kodwa kasihlanyukwa ae ; siwiselwa phansi af , kodwa kasibhujiswa; 10 sithwele njalonjalo ag  ukufa kweNkosi uJesu emzimbeni, ukuze lempilo kaJesu ah  ibonakaliswe emzimbeni wethu. 11 Ngoba thina esiphilayo sinikelwa njalonjalo ai  ekufeni ngenxa kaJesu, ukuze lempilo kaJesu ibonakaliswe enyameni yethu efayo. 12 Ngakho ukufa aj  kusebenza kithi, kodwa impilo kini. 13 Ngakho silomoya ofananayo ak  wokholo al , njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakholwa am , ngakho ngakhuluma; lathi siyakholwa, ngakho lathi siyakhuluma an ; 14 sisazi ukuthi lowo owayivusayo ao  iNkosi uJesu uzasivusa lathi ap  ngoJesu, asiveze aq  kanye lani. 15 Ngoba zonke izinto ar  zingenxa yenu, ukuze umusa ovamileyo, ngokubonga kwabanengi as , wengezelelwe kube ludumo lukaNkulunkulu at .

Ukulangathela ikhaya lezulwini

16 Ngakho kasidinwa au , kodwa nxa lomuntu wethu wangaphandle ebhujiswa, kube kanti owangaphakathi av  wenziwa abe mutsha aw  insuku ngensuku. 17 Ngoba inhlupheko yethu elula ax  yomzuzwana iyasisebenzela isisindo sobukhosi esilaphakade esingelakulinganiswa isibili ay , 18 ngoba kasikhangeli okubonwayo az  kodwa okungabonwayo; ngoba okubonwayo kungokwesikhathi ba ; kodwa okungabonwayo ngokulaphakade.

Copyright information for Ndebele