a4.7. Jobe 4.19.
b5.4. 2 Pet. 1.13,14.
cMark. 14.58.
d5.4. Roma 8.23.
eIsam. 3.18; 16.15.
f5.4. 2 Pet. 1.13,14.
g5.4. 2 Pet. 1.13,14.
hRoma 5.12.
i1 Kor. 15.53,54.
j1 Kor. 15.53,54.
kIsa. 29.23.
l1.22.
m4.18. Joha. 20.29.
n1 Kor. 13.12.
o1.9.
pFil. 1.23.
qRoma 14.18.
rRoma 14.10.
sHlab. 62.12.
tJobe 31.23. Heb. 10.31. Juda 1.23.
u4.2; 11.6.
v4.2; 11.6.
w3.1.
x12.19.
yRoma 7.8.
z1.14.
aa11.1,16,17; 12.6,11. Seb. 26.25.Mark. 3.21.
abMark. 5.15. Luka 8.35.
acRoma 1.14.
adRoma 5.15.
aeRoma 6.11,12. Roma 14.7.
afGal. 2.6. Fil. 3.7,8. 1 Tim. 5.21. Jak. 2.1,4; 3.17.
ag1.17.
ah1.17.
aiJoha. 6.63.
aj12.2. Gal. 1.22.Roma 16.7.
akGal. 6.15. Roma 6.4.
alIsa. 43.18,19. Isam. 21.5. Efe. 2.15; 4.24.
amRoma 5.10. 1 Joha. 2.2; 4.10.
an3.6.
aoRoma 5.11.
apRoma 3.24,25.
aqRoma 5.10. 1 Joha. 2.2; 4.10.
arGal. 6.14.
as1 Kor. 13.5.
atRoma 5.11.
auEfe. 6.20. Mal. 2.7. Gal. 4.14.
av6.1.
awRoma 5.10. 1 Joha. 2.2; 4.10.
axRoma 8.3. Gal. 3.13. Heb. 9.28. 1 Joha. 3.5. Roma 4.25.
ayRoma 1.17; 10.3. Roma 3.21; 5.19. 1 Kor. 1.30.

2 Corinthians 5

Ngoba siyazi ukuthi uba indlu yethu yemhlabeni a  yedumba b  idilizwa, silesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla c , ephakade emazulwini. Ngoba lakule siyabubula d , silangatha ukwembeswa ngendlu yethu evela ezulwini; uba lathi sesembathisiwe singaficwa size e . Ngoba lathi esikhona kulelidumba f  siyabubula sisindwa g ; ngoba kasifisi h  ukwembulwa kodwa ukwembeswa i , ukuze okubhubhayo kuginywe j  yimpilo. Owasilungisela-ke khona lokhu nguNkulunkulu k , futhi owasipha isibambiso sikaMoya l . Ngakho silesibindi ngesikhathi sonke, sisazi ukuthi sisekhona ekhaya emzimbeni sikhatshana leNkosi, ngoba sihamba ngokholo m , kungeyisikho ngokubona n ; ngakho silesibindi o , njalo siyathaba kakhulu p  ukuba khatshana lomzimba, lokuba sekhaya leNkosi. Ngalokho-ke siyafisa kakhulu, loba sisekhaya, kumbe sikhatshana lekhaya, ukuthi sibe ngabemukelekayo kuye q . 10 Ngoba sonke simele ukubonakala phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu r , ukuze ngulowo lalowo s  azamukelele izinto ezenziwe ngomzimba, njengalokhu akwenzileyo, loba kuhle kumbe kubi.

Impilo entsha ekuKristu. Inkonzo yokubuyisana

11 Ngakho sisazi ukwesabeka t  kweNkosi siyabancenga abantu, kodwa sibonakalisiwe u  kuNkulunkulu; njalo ngithemba ukuthi sibonakalisiwe v  lezazeleni zenu. 12 Ngoba kasizivezi w  futhi kini x , kodwa silinika ithuba y  lokuzincoma z  ngathi, ukuze libe lakho ukumelana labo abazincomayo ebusweni, kungeyisikho enhliziyweni. 13 Ngoba uba sihlanya aa , kukuNkulunkulu; uba siqondile ab , kukini. 14 Ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela ac , sibona lokhu, ukuthi uba omunye wafela bonke, ngakho bonke bafa ad ; 15 njalo wafela bonke ukuze abaphilayo ae  bangabe besaziphilela, kodwa lowo owabafelayo wabuye wavuka. 16 Ngakho kusukela khathesi thina kasazi muntu af  ngokwenyama ag ; lanxa lathi samazi uKristu ngokwenyama ah , kodwa khathesi kasisamazi ai . 17 Ukuze kuthi uba umuntu ekuKristu aj , uyisidalwa esitsha ak ; okudala sekudlule al , khangela konke sekukutsha. 18 Konke lokhu-ke kuvela kuNkulunkulu, owabuyisana am  lathi ngoJesu Kristu kuye, wasinika inkonzo an  yokubuyisana ao ; 19 okunjengokuthi uNkulunkulu wayekuKristu ap  ebuyisana aq  lomhlaba kuye ar , engababaleli iziphambeko zabo as , ebeka kithi ilizwi lokubuyisana at . 20 Ngakho siyizithunywa au  esikhundleni sikaKristu, njengokungathi uNkulunkulu uyancenga ngathi av ; siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi: Buyisanani loNkulunkulu aw . 21 Ngoba lowo ongasazanga isono wamenza isono esikhundleni sethu ax , ukuze thina sibe yikulunga ay  kukaNkulunkulu kuye.

Copyright information for Ndebele