aMark. 16.20. 1 Kor. 3.9. Seb. 15.4.
b5.20. Roma 12.1.
cHeb. 12.15.
dIsa. 49.8. Hlab. 69.13.
eIsa. 55.6.
fRoma 15.16. Luka 4.19.
gRoma 14.13. 1 Kor. 10.32.
h1 Kor. 9.12.
j3.6. 1 Kor. 4.1.
k12.12. Seb. 9.16.
l1 Kor. 7.26.
m12.10.
n12.10.
o11.23,24.
p11.23,24.
q11.23,24.
r11.27 .
s11.27.
t11.27.
uMat. 17.21.
vGal. 5.22.
wGal. 5.22.
xRoma 12.9.
y4.2. Efe. 1.13.
z1 Kor. 2.5.
aa10.4. Roma 13.12.
abRoma 6.13.
acEfe. 6.16,17.
ad11.21.
aeMat. 27.63.
af11.6.
ag4.10. Roma 8.36.
ahHlab. 118.18.
ai7.4. Joha. 16.22.
aj8.9. Zaga 13.7.
ak1 Kor. 7.30.
alSeb. 18.1.
am7.3. 11.11; 12.15.
anHlab. 119.32.
ao4.8.
ap12.15.
aq4.8.
ar1 Kor. 4.14.
asDute. 7.3. 1 Kor. 7.39.
at1 Sam. 5.2,3. 1 Kho. 18.21. Zaga 29.27. 1 Kor. 10.21. Efe. 5.7,11.
au1 Kor. 1.9.
avSeb. 26.18.
aw1 Kor. 3.16.
axHlab. 42.2.
ayLevi 26.12.
azJer. 31.33.
ba7.1. Isa. 52.11. Isam. 18.4.
bbEks. 4.22. Isa. 43.6. Jer. 31.1,9. Hos. 1.10. Efe. 1.5. Isam. 21.7.
bcIsam. 1.8; 4.8; 11.17; 15.3; 16.7,14; 19.6,15; 21.22. Esta 13.9; 16.21.

2 Corinthians 6

Sisebenza-ke ndawonye lathi a  siyancenga b  ukuthi lingawemukeli ngeze umusa kaNkulunkulu c ; ngoba uthi: Ngesikhathi esihle ngikuzwile d , langosuku losindiso ngakusiza; khangelani e , khathesi yisikhathi esihle isibili f ; khangelani khathesi lusuku losindiso. Kasikhubekisi g  ngalutho ngitsho, ukuze inkonzo ingasolwa h ; kodwa kukho konke sizibonakalisa
 sizibonakalisa: Gr.  sizincoma.
njengezikhonzi zikaNkulunkulu j , ekubekezeleni okukhulu k , ezinhluphekweni, ebunzimeni l, m , encindezelweni n ,
ekutshayweni o , ekubotshweni p , eziphithiphithini, ekusebenzeni nzima q, r , ekungalalini s , ekuzileni ukudla t, u , ekuhlambulukeni, elwazini, ekubekezeleni v , ebubeleni w , kuMoya oNgcwele, ethandweni olungazenzisiyo x , elizwini leqiniso y , emandleni kaNkulunkulu z ; ngezikhali zokulunga aa, ab  kwesokunene lakwesokhohlo ac , ngodumo langehlazo ad , ngokuthukwa langokudunyiswa; njengabakhohlisi ae , kanti abaqinisileyo; njengabangaziwayo, kanti abaziwayo kakhulu af ; njengabafayo ag , kanti khangelani siyaphila; njengabalaywayo ah , kanti abangabulawayo; 10 njengabalosizi ai , kodwa abathokoza njalonjalo; njengabayanga aj , kodwa abanothisa abanengi; njengabangelalutho, kanti abalakho konke ak . 11 Umlomo wethu uvulekele lina, beKorinte al , inhliziyo yethu am  yenziwe banzi an . 12 Kalivinjelwanga yithi ao , kodwa livinjelwe ap, aq  emibilini yenu. 13 Njalo ngokwenanana okufananayo, ngikhuluma njengebantwaneni ar , lani yenziwani banzi.

UPawuli uxwayisa abakholwayo ukuthi bangahlangani labangakholwayo

14 Lingabotshwa ngokungalingani ejogweni labangakholwayo as ; ngoba kulokuhlanganyela bani at  ukulunga lokungalungi? Kulokuhlanganyela bani au  ukukhanya lobumnyama av ? 15 Njalo uKristu ulokuzwana bani loBheliyali? Kumbe ulesabelo bani okholwayo longakholwayo? 16 Njalo kulokuvumelana bani ithempeli likaNkulunkulu lezithombe? Ngoba lina lilithempeli aw  likaNkulunkulu ophilayo ax , njengokutsho kukaNkulunkulu ukuthi: Ngizahlala kibo ay, az , ngizabhoda phakathi kwabo; sengizakuba nguNkulunkulu wabo, bona-ke bazakuba ngabantu bami. 17 Ngakho phumani ba  phakathi kwabo lehlukaniswe, itsho iNkosi, lingathinti okungcolileyo; mina-ke ngizalemukela, 18 futhi ngizakuba nguBaba kini bb , lina selizakuba kimi ngamadodana lamadodakazi, itsho iNkosi uSomandla bc .

Copyright information for Ndebele