a6.17,18.
b1 Joha. 3.3. Seb. 15.9.
cTshu. 11.10.
dMat. 19.11,12.
e11.20.
f12.17. 2.11. Seb. 20.33.
g6.11,13.
h3.12.
i8.24.
j1.4. 6.10. Fil. 2.17. Mat. 5.12.
k12.10.
l2.13.
m2.13.
n4.8.
oDute. 32.25.
p7.13,14. 1 Thes. 3.6,7.
q2.13.
r12.10.
s7.11 .
t7.10. 1 Kor. 5.2.
u7.11. Kol. 4.13.
v2.2.
wMat. 21.29.
x2.4.
yGal. 2.5. 1 Thes. 2.17.
zHlab. 38.18.
aaHlab. 38.18.
abLuka 9.25.
ac7.10. 1 Kor. 5.2.
ad2 Sam. 12.13. Mat. 26.75.
aeSeb. 11.18.
afRoma 11.29.
agZaga 17.22.
ah7.9.
ai7.12. 8.7,8,16. Roma 12.8.
ajSeb. 22.1; 25.16. 1 Kor. 9.3. 2 Tim. 4.16. 1 Pet. 3.15.
ak7.15. Efe. 6.5.
al7.7.
am7.7.
an2.6.
ao2.6.
apGal. 2.18. Roma 3.5; 16.1.
aq1 Thes. 4.6.
ar1 Kor. 5.1.
as2.4.
at7.12. 8.7,8,16. Roma 12.8.
au7.6,7.
av7.6,7.
awRoma 15.32.
ax8.24; 9.2; 10.8.
ay8.24; 9.2; 10.8.
az4.2.
ba7.6,7.
bb2.9.
bc7.15. Efe. 6.5.
bd2.3.

2 Corinthians 7

Lokhu silalezizithembiso a , bathandekayo, asizihlambululeni b  kukho konke ukungcola kwenyama lokomoya c , siphelelise ubungcwele ekwesabeni uNkulunkulu.

UPawuli ujabuliswa yikufika kukaTitosi

Semukeleni d ; kasonanga muntu e , kasonakalisanga muntu, kasidlelezelanga muntu f . Kangikhulumeli ukulisola; ngoba ngatsho phambili g , ukuthi lisenhliziyweni zethu ukuthi sife ndawonye siphile ndawonye. Sikhulu isibindi h  sami senkulumo kini, ngilokuziqhenya okukhulu ngani i ; ngigcwele induduzo j ; ngengezelelwe k  kakhulu intokozo kuyo yonke inhlupheko yethu.

Ngoba lekufikeni kwethu eMakedoniya l , inyama yethu kayibanga lokuphumula m , kodwa sabandezelwa ezintweni zonke n ; ngaphandle ingxabano o , ngaphakathi ukwesaba. Kodwa uNkulunkulu, oduduza abadanileyo, wasiduduza ekufikeni p  kukaTitosi q ; njalo kungeyisikho ekufikeni kwakhe kuphela, kodwa langenduduzo r  aduduzeka ngayo ngani, lapho esilandisela ukulangatha kwenu s , ukudabuka kwenu t , ukungitshisekela kwenu u , ngaze ngathokoza kakhulu. Ngoba lanxa ngalidabula v  encwadini, kangizisoli w ; lanxa ngazisola x ; ngoba ngibona ukuthi leyoncwadi yalidabula, loba kungokwesikhathi y . Khathesi ngiyathokoza, kungeyisikho ukuthi ladatshulwa z , kodwa ukuthi ladatshulelwa ekuphendukeni aa ; ngoba ladatshulwa ngokukaNkulunkulu, ukuze lingalahlekelwa lutho ab  ngenxa yethu. 10 Ngoba ukudabuka ngokukaNkulunkulu ac, ad  kuletha ukuphenduka ae  kube lusindiso ongezisole ngalo af ; kodwa ukudabuka komhlaba kuletha ukufa ag . 11 Ngoba khangelani, le into efananayo, ukuthi ladatshulwa ngokukaNkulunkulu ah , ukuthi kuveze kini ukukhuthala ai  okungakanani, yebo, ukuziphendulela aj , yebo, ukuthukuthela, yebo, ukwesaba ak , yebo, ukulangatha al , yebo, ukutshiseka am, an , yebo, impindiselo ao . Kukho konke lazibonakalisa ap  ukuthi limsulwa kule indaba aq . 12 Uba-ke lami ngalibhalela, kungeyisikho ngenxa yalowo owonayo, njalo kungeyisikho ngenxa yalowo owoniweyo ar , kodwa ukuze ukulikhuthalela kwethu as, at  kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. 13 Ngalokho siduduzekile au  ngenduduzo yenu; kodwa sathokoza ngokwengezelelweyo kakhulu ngentokozo kaTitosi av , ngoba umoya wakhe uvuselelwe aw  ngokuvela kini lonke; 14 ngoba uba ngazincomela ax  lina ngolutho kuye kangiyangekanga ay ; kodwa njengoba sakukhuluma konke kini ngeqiniso az , ngokunjalo lokuzincoma kwethu okwakukuTitosi ba  kwaba liqiniso. 15 Isihelo sakhe sesengezelelwe kakhulu kini, lapho ekhumbula ukulalela bb  kwenu lonke, ukuthi lamemukela njani ngokwesaba langokuthuthumela bc . 16 Ngakho ngiyathokoza ukuthi ngiyalithemba bd  kukho konke.

Copyright information for Ndebele