a1 Kor. 12.3; 15.1. Gal. 1.11.
b9.14.
cSeb. 16.12.
d2.9; 9.13; 13. 3 Roma 5.4. Zaga 17.3.
eMark. 12.44.
fMark. 12.44.
h1 Kor. 16.2.
i8.17.
jRoma 15.25,26. Seb. 24.17.
k9.1. 8.19,20. Roma 15.31. 1 Kor. 16.15. Heb. 6.10. Seb. 12.25.
l1 Kor. 1.1.
m8.17. 12.18.
n8.16,23. 2.13.
o8.6 .
q12.13. 1 Kor. 1.5.
r1 Kor. 12.8.
s1 Kor. 12.8.
t8.8,16. 7.11.
u8.8,24.
v9.8.
w1 Kor. 7.6.
x8.8,16. 7.11.
y9.13 .
z8.8,24.
aa6.10. Fil. 2.6,7.
ab6.10. Fil. 2.6,7.
acMat. 8.20. Luka 9.58.
adJak. 2.5.
ae1 Kor. 7.25.
afZaga 19.17. 1 Tim. 6.18,19. Heb. 13.16.
ag8.6 .
ah9.2.
ai9.2. 8.12,19. Seb. 17.11.
aj1 Kor. 16.2.
akMark. 14.8.
al9.7. Mark. 12.43,44. Luka 21.3.
am9.2. 8.12,19. Seb. 17.11.
anRoma 15.16.
aoKol. 4.1.
ap9.12.
aqKol. 4.1.
arEks. 16.18.
asIsam. 17.17.
at8.7. 8.17,22.
au8.6.
av8.7. 8.17,22.
aw8.3 .
ax12.18.
ay11.28.
azSeb. 14.23. 1 Kor. 16.3,4.
baSeb. 19.29.
bc8.4.
bd4.15. Fil. 4.19.
be9.2. 8.12,19. Seb. 17.11. .
bf2 Thes. 3.6.
bg8.4.
bhZaga 3.4. Roma 12.17.
bi8.7. 8.17,22.
bj8.7. 8.17,22.
bk2.3.
blFilim. 1.17.
bmRoma 16.3,9,21. Fil. 2.25; 4.3. Kol. 4.11. 1 Thes. 3.2. Filim. 1.1,24.
bn8.6,17,18,22. 9.3,5.
boFil. 2.25. Seb. 14.4.
bp9.2.
bq8.7,8.
br7.4,14; 9.2; 10.8. 1.14.

2 Corinthians 8

Ngeminikelo yokusiza amaKristu angabayanga

Sesiyalazisa a , bazalwane, umusa b  kaNkulunkulu ophiwe emabandleni eMakedoniya c ; ukuthi ekulingweni okukhulu kwenhlupho d , ukwengezelelwa e  kwentokozo yabo lobuyanga babo obujulileyo f  bengezelela enothweni yokuphana
 ukuphana: Gr.  inkululeko.
kwabo.
Ngoba babekhululekile njengokwamandla abo h, i , ngiyafakaza, langaphezu kwamandla abo, ngesicelo esikhulu basincenga, ukuthi semukele isipho j  lokuhlanganyela koncedo olungolwabangcwele k ; njalo kakubanga njengoba sathemba, kodwa bazinikela kuqala eNkosini, lakithi ngentando kaNkulunkulu l . Kwaze kwathi sakhuthaza m  uTitosi n  ukuthi, njengalokhu wayeseqalile o  phambili, ngokunjalo awuqede futhi kini lumsebenzi womusa
 umsebenzi womusa: kumbe,  isipho.
.
Kodwa njengalokhu lisengezelela q  kukho konke, ekholweni, lelizwini r , lelwazini s , lekutshisekeni konke t , lethandweni lwenu kithi u , ukuze lakulumsebenzi womusa lengezelele v . Kangikhulumi njengokulawula w , kodwa ngokutshiseka x  kwabanye ngihlola lobuqotho y  bothando lwenu z . Ngoba liyawazi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi lanxa wayenothile aa , waba ngumyanga ngenxa yenu ab, ac , ukuze ngobuyanga bakhe lina linothe ad . 10 Lakulokhu ngipha umbono ae ; ngoba lokhu kuluncedo af  kini, abaqala phambili ag  nyakenye ah , kungeyisikwenza kuphela, kodwa lokufisa; 11 kodwa khathesi-ke qedani futhi ukwenza, ukuze, njengalokhu kukhona ukukhuthalela ai  ukufisa, ngokunjalo kukhona lokuqedisa ngalokho aj  elilakho ak . 12 Ngoba uba kukhona al  ukufisa am , umuntu uyemukeleka an  ngalokho alakho, kungeyisikho ngalokho angelakho. 13 Ngoba kungeyisikuthi abanye babe lenkululeko, lina-ke libe lohlupho; kodwa ngokulingana, okwalesisikhathi isengezo senu sibe ngesenswelo yabo, 14 ukuze kuthi lesengezo sabo ao  sibe ngesenswelo yenu ap , ukuze kube khona ukulingana aq , 15 njengokulotshiweyo ukuthi: Owabutha ar  okunengi, kabanga lokusalayo; lowabutha okuncinyane kasilelanga.

16 Kodwa kabongwe uNkulunkulu ofaka as  inkuthalo at  efananayo ngani enhliziyweni kaTitosi, 17 ukuthi isibili wemukela isikhuthazo au , kodwa etshiseka kakhulu av , wasuka waya kini ngesifiso sakhe aw . 18 Njalo sithuma kanye laye umzalwane ax , odumo lwakhe evangelini ludabule emabandleni wonke ay ; 19 kungeyisilokhu kuphela, kodwa ukhethiwe az  futhi ngamabandla ukuthi asiphelekezele ba  lalo umusa
 umusa: kumbe,  isipho.
owasetshenzwa bc  yithi kube ludumo bd  lweNkosi efananayo, lekukhuthaleni kwenu be ;
20 sivikela lokhu bf , hlezi umuntu asisole kulesisengezo esisetshenzwe yithi bg ; 21 sinakekela okuhle bh  kungekho phambi kweNkosi kuphela kodwa laphambi kwabantu. 22 Sasesithuma kanye labo umzalwane wethu, esimfice ezintweni ezinengi kanengi ekhuthele bi , kodwa khathesi ukhuthele kakhulukazi bj  ngenxa yokulithemba okukhulu bk . 23 Kumbe ngoTitosi, ungumhlanganyeli bl  lesisebenzi bm  kanye lami kini; loba abazalwane bethu bn , bayizithunywa bo  zamabandla, bayinkazimulo kaKristu. 24 Ngakho bonakalisani kubo ubufakazi bothando lwenu labokuzincomela kwethu lina, laphambi kwamabandla bp, bq, br .

Copyright information for Ndebele