a9.12,13. 8.4. Gal. 2.10.
bRoma 12.13.
c8.11.
d8.24.
eRoma 15.26. Seb. 18.12.
f8.10.
g9.5. 8.23.
h1.14.
i3.10.
j1 Kor. 16.2.
kSeb. 20.4.
l11.17.
mHeb. 3.14.
n9.5. 8.23.
pFil. 4.17.
q12.17.
rGal. 6.7,9. Zaga 11.18,24,25. Zaga 19.17. .
sDute. 15.7.
tDute. 15.10.
u8.12. Zaga 22.8 .Roma 12.8. Eks. 25.2.
vGal. 6.7,9. Zaga 11.18,24,25. Zaga 19.17.
wFil. 4.19.
x1 Kor. 16.3.
ySeb. 9.36.
zHlab. 112.9.
aaIsa. 55.10.
abLuka 12.18. Hos. 10.12.
acMat. 6.1.
ae1.11.
afLuka 12.18. Hos. 10.12.
ag8.14.
ah1.11.
ai8.2. 8.8 .
aj9.1.
akGal. 1.24. 1 Pet. 2.12. Mat. 15.31. Mat. 5.16. Joha. 15.8.
al10.5.
am9.11.
an8.1.
ao8.1.

2 Corinthians 9

Mayelana lokunikela langesibusiso esivela ngokunikela

Ngoba mayelana lokuncedisa a  okungokwabangcwele b  kakusweleki kimi ukulibhalela; ngoba ngiyazi ukukhuthala kwenu c , engizincoma ngakho d  ngani kwabeMakedoniya, ukuthi iAkaya e  yayisizilungisele kusukela nyakenye f ; lokutshiseka okuvela kini kubavusile abanengi. Kodwa ngithume abazalwane g , ukuze ukuzincoma kwethu h  ngani kungenziwa ize maqondana lalokhu i ; ukuze, njengokutsho kwami, libe lilungile j ; hlezi mhlawumbe, nxa abeMakedoniya befika lami k  balifica lingalungiselanga, siyangeke thina (ukuze singathi, lina) ngalesisibindi sokuzincoma l, m . Ngakho ngibona kufanele ukuthi ngikhuthaze abazalwane n , ukuze baqale ukuza kini, njalo balungisele ngaphambili ukupha kwenu ngesihle
 ukupha ngesihle: kumbe,  isibusiso.
okwakhulunywa ngakho mandulo, ukuthi lesi silungile, ngokunjalo njengesibusiso p  futhi kungenjengokuncitshana q .

Lalokhu ukuthi, ohlanyela ingcosana, uzavuna ingcosana laye r ; lohlanyela ngokunengi, uzavuna ngokunengi laye. Ngulowo lalowo njengalokhu azikhethela khona enhliziyweni; kungabi ngokokudonda s, t  kumbe ngokokubanjwa ngamandla; ngoba uNkulunkulu u  uyamthanda onikelayo ngentokozo. Njalo uNkulunkulu v, w  ulamandla okulengezelela wonke umusa x , ukuze, lilokwenela konke ezintweni zonke ngesikhathi sonke, lengezwe emisebenzini yonke emihle y ; njengokulotshiweyo kokuthi: Uchithachithile z , wanika abayanga; ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. 10 Njalo yena onika aa  inhlanyelo kumhlanyeli, lesinkwa sokudla, kwangathi anganika angakhulisa inhlanyelo yenu, andise izithelo ab  zokulunga kwenu ac ; 11 linothiswa ezintweni zonke kukho konke ukuphana
 ukuphana: kumbe,  inkululeko.
, okusebenza ngathi ae  ukubongwa kuNkulunkulu;
12 ngoba umsebenzi af  walinkonzo kawugcwalisi kuphela inswelo ag  zabangcwele, kodwa futhi wengeza ngokubongwa okunengi kuNkulunkulu ah ; 13 ngobufakazi ai  balinkonzo aj  badumisa uNkulunkulu ak  ngokulalela kovumo al  lwenu ivangeli likaKristu, langokupha kwenu okukhulu am  kubo, lakubo bonke; 14 langomkhuleko wabo ngani, belilangatha ngomusa kaNkulunkulu an  ongelakulinganiswa phezu kwenu. 15 Njalo kabongwe uNkulunkulu ao  ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.

Copyright information for Ndebele