a3 Joha. 1.1. 1 Pet. 5.1. Seb. 11.30.
b1.13. 1 Pet. 5.13.
c3 Joha. 1. 1 Joha. 3.18. 2 Joha.1.3.
dJoha. 8.32.
eJoha. 1.17; 14.6. Gal. 3.1.

2 John 1

Isibingelelo

Umdala a  kunkosikazi ekhethiweyo lakubantwana bayo b , mina engibathanda ngeqiniso c , njalo kungeyisimi ngedwa kodwa labo bonke asebelazi d  iqiniso e ,
Copyright information for Ndebele