2 Kings 17

Ukunqotshwa kweSamariya lokuchithwa kwelakoIsrayeli

Ngomnyaka wetshumi lambili kaAhazi inkosi yakoJuda uHosheya indodana kaEla waba yinkosi eSamariya phezu kukaIsrayeli; wabusa iminyaka eyisificamunwemunye. Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi, loba kunjalo kungenjengamakhosi akoIsrayeli ayengaphambi kwakhe. UShalimaneseri inkosi yeAsiriya wenyuka wamelana laye; uHosheya wasesiba yinceku yakhe, wathela umthelo kuye. Kodwa inkosi yeAsiriya yafica ugobe kuHosheya, ngoba wayethume izithunywa kuSo inkosi yeGibhithe, kazabe esenyusa umthelo enkosini yeAsiriya njengeminyaka leminyaka. Ngakho inkosi yeAsiriya yamvalela yambopha entolongweni. Inkosi yeAsiriya yasisenyukela kulo lonke ilizwe, yenyukela eSamariya, yayivimbezela iminyaka emithathu. Ngomnyaka wesificamunwemunye kaHosheya, inkosi yeAsiriya yathumba iSamariya yathumbela uIsrayeli eAsiriya, yabahlalisa eHala leHabori, umfula weGozani, lemizini yamaMede.

Lokhu-ke kwenzeka ngoba abantwana bakoIsrayeli babonile e Nkosini uNkulunkulu wabo eyayibenyuse elizweni leGibhithe ibasusa ngaphansi kwesandla sikaFaro inkosi yeGibhithe, babesabe abanye onkulunkulu, bahamba ezimisweni zezizwe i Nkosi eyayizixotshe elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli, lezamakhosi akoIsrayeli, ayezenzile. Abantwana bakoIsrayeli benza ensitha izinto ezingalunganga bemelene le Nkosi uNkulunkulu wabo. Babezakhele indawo eziphakemeyo kuyo yonke imizi yabo, kusukela enqabeni yabalindi kuze kube semzini obiyelweyo. 10 Basebezimisela insika eziyizithombe lezixuku phezu kwawo wonke amaqaqa aphakemeyo langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlaza. 11 Basebetshisa lapho impepha endaweni zonke eziphakemeyo, njengezizwe i Nkosi eyazisusa phambi kwabo; benza izinto ezimbi ukuyithukuthelisa i Nkosi. 12 Ngoba bakhonza izithombe, i Nkosi eyayithe ngazo kubo: Kaliyikuyenza linto. 13 Kanti i Nkosi yafakaza imelene loIsrayeli njalo imelene loJuda ngesandla sabo bonke abaprofethi lababoni bonke isithi: Phendukani endleleni zenu ezimbi, ligcine imithetho yami, izimiso zami, njengokomlayo wonke engawulaya oyihlo lengawuthumela kini ngesandla senceku zami abaprofethi. 14 Loba kunjalo kabalalelanga, kodwa benza lukhuni intamo yabo, njengentamo yaboyise, abangakholwanga e Nkosini uNkulunkulu wabo. 15 Njalo bala izimiso zayo lesivumelwano sayo eyasenza laboyise lezifakazelo zayo eyazifakaza imelene labo, balandela ize, baba yize, balandela izizwe ezazibahanqile, i Nkosi eyayibalaye ngazo ukuthi bangenzi njengazo. 16 Bayitshiya yonke imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wabo, bazenzela izithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa, amathole amabili, benza isixuku, bakhothamela lonke ibutho lamazulu, bakhonza uBhali. 17 Benza amadodana abo lamadodakazi abo adabule emlilweni, benza ukuvumisa, benza imilingo, bazithengisela ukwenza okubi emehlweni e Nkosi ukuyithukuthelisa. 18 Ngakho i Nkosi yamthukuthelela kakhulu uIsrayeli, yabasusa ebusweni bayo; kakusalanga loyedwa ngaphandle kwesizwe sakoJuda kuphela. 19 Laye uJuda kayigcinanga imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wabo, kodwa bahamba ngezimiso zikaIsrayeli abazenzayo. 20 I Nkosi yasiyala yonke inzalo yakoIsrayeli, yayihlupha, yayinikela esandleni sabaphangi, yaze yabalahla yabasusa phambi kwayo. 21 Ngoba yamdabula uIsrayeli imsusa endlini kaDavida, basebebeka uJerobowamu indodana kaNebati ukuthi abe yinkosi. UJerobowamu wamqhuba wamphambula uIsrayeli ekulandeleni i Nkosi, wabenza bona isono esikhulu. 22 Ngoba abantwana bakoIsrayeli bahamba ngazo zonke izono zikaJerobowamu azenzayo, kabasukanga kuzo, 23 i Nkosi yaze yamsusa uIsrayeli phambi kwayo njengokutsho kwayo ngesandla sazo zonke inceku zayo abaprofethi. Ngakho uIsrayeli wathunjwa wasuswa elizweni lakhe wasiwa eAsiriya kuze kube lamuhla.

Abantu bezizweni bahlaliswa eSamariya

24 Inkosi yeAsiriya yasiletha abantu abavela eBhabhiloni labavela eKutha labavela eAva labavela eHamathi labavela eSefavayimi, yabahlalisa emizini yeSamariya esikhundleni sabantwana bakoIsrayeli, badla ilifa leSamariya, bahlala emizini yayo. 25 Kwasekusithi ekuqaleni kokuhlala kwabo khona kabayesabanga i Nkosi; ngakho i Nkosi yathumela izilwane phakathi kwabo ezabulala abanye babo. 26 Ngakho bakhuluma enkosini yeAsiriya besithi: Izizwe owazisusayo wazihlalisa emizini yeSamariya kaziwazi umkhuba kaNkulunkulu walelolizwe; ngakho uthumele izilwane phakathi kwazo, khangela-ke ziyazibulala, ngoba kaziwazi umkhuba kaNkulunkulu walelolizwe. 27 Inkosi yeAsiriya yasilaya isithi: Yisani khona omunye wabapristi elabathumbayo besuka lapho; kabayehlala khona, kabafundise umkhuba kaNkulunkulu walelolizwe. 28 Ngakho omunye wabapristi ababebathumbe besuka eSamariya weza wahlala eBhetheli, wabafundisa ukuthi bangayesaba njani i Nkosi.

29 Loba kunjalo sonke isizwe senza onkulunkulu baso, zabafaka ezindlini zezindawo eziphakemeyo amaSamariya azenzayo, yileso laleso isizwe emizini yazo ezihlala kuyo. 30 Labantu beBhabhiloni benza uSukothi-Benothi, labantu beKuthi benza uNerigali, labantu beHamathi benza uAshima, 31 lamaAvi enza uNibazi loTaritaki, lamaSefavayimi ayetshisa abantwana bawo emlilweni esenzela uAdrameleki loAnameleki onkulunkulu beSefavayimi. 32 Babeyesaba le Nkosi, bazenzela abapristi bezindawo eziphakemeyo kwabaphansi kakhulu babo, ababebasebenzela ezindlini zezindawo eziphakemeyo. 33 Babeyesaba i Nkosi, njalo babekhonza onkulunkulu babo njengomkhuba wezizwe ezabathumbayo besuka lapho. 34 Kuze kube lamuhla benza njengemikhuba yakuqala. Kabayesabi i Nkosi, kabenzi njengezimiso zabo lanjengezimiselo zabo lanjengomlayo lanjengomthetho i Nkosi eyakulaya abantwana bakaJakobe, owamutha ibizo elithi uIsrayeli. 35 I Nkosi eyenza isivumelwano labo, yabalaya isithi: Kaliyikwesaba abanye onkulunkulu, lingabakhothameli, lingabasebenzeli, lingabahlabeli. 36 Kodwa i Nkosi eyalenyusa elizweni leGibhithe ngamandla amakhulu langengalo eyeluliweyo, yona lizayesaba njalo yona lizayikhothamela njalo yona lizayihlabela. 37 Lezimiso lezimiselo lomlayo lomthetho eyalibhalela khona, lizaqaphelisa ukukwenza zonke izinsuku, lingesabi abanye onkulunkulu. 38 Lesivumelwano engasenza lani lingasikhohlwa, lingesabi abanye onkulunkulu. 39 Kodwa i Nkosi uNkulunkulu wenu lizayesaba; yona-ke izalikhulula esandleni sezitha zenu zonke. 40 Loba kunjalo kabalalelanga, kodwa benza njengomkhuba wabo wakuqala. 41 Lezizizwe zayesaba-ke i Nkosi, kodwa zakhonza izithombe zazo ezibaziweyo; bobabili abantwana bazo labantwana babantwana bazo, njengokwenza kwaboyise benza labo kuze kube lamuhla.

Copyright information for Ndebele