2 Kings 19

Ukukhululwa kwelizwe lakoJuda

Kwasekusithi lapho inkosi uHezekhiya isizwile, yadabula izigqoko zayo, yazembesa ngelembu lesaka, yangena endlini ye Nkosi. Yasithuma uEliyakhimi owayephezu kwendlu, loShebina umabhalane, labadala babapristi, bembeswe ngamalembu amasaka kuIsaya umprofethi indodana kaAmozi. Basebesithi kuye: Utsho njalo uHezekhiya: Lolusuku lusuku lohlupho lolokusolwa lolokweyiswa; ngoba abantwana sebefikile ekuzalweni, kanti kakulamandla okubeletha. Mhlawumbe i Nkosi uNkulunkulu wakho izakuzwa wonke amazwi kaRabi-Shake, inkosi yeAsiriya inkosi yakhe eyamthumayo, ukuthi aklolodele uNkulunkulu ophilayo; njalo izasola amazwi i Nkosi uNkulunkulu wakho ewezwileyo: Ngakho phakamiselani insali etholakeleyo umkhuleko. Izinceku zenkosi uHezekhiya zasezifika kuIsaya. UIsaya wasesithi kuzo: Lizakutsho njalo enkosini yenu: Utsho njalo uJehova: Ungesabi amazwi owezwileyo inceku zenkosi yeAsiriya ezingithuke ngawo. Khangela, ngizafaka umoya kuyo, njalo izakuzwa ihungahunga, ibuyele elizweni layo; ngizayenza ukuthi iwe ngenkemba elizweni layo.

URabi-Shake wasebuyela, wafica inkosi yeAsiriya isilwa imelene leLibhina; ngoba wayezwile ukuthi isisukile eLakishi. Kwathi isizwa ngoTirihaka inkosi yeEtiyopiya kuthiwa: Khangela, uphumile ukuyakulwa emelene lawe, yabuya yathuma izithunywa kuHezekhiya, isithi: 10 Lizakhuluma kanje kuHezekhiya inkosi yakoJuda, lithi: UNkulunkulu wakho omthembileyo kangakukhohlisi esithi: IJerusalema kayiyikunikelwa esandleni senkosi yeAsiriya. 11 Khangela, wena usuzwile ukuthi amakhosi eAsiriya enzeni kuwo wonke amazwe, ngokuwatshabalalisa. Wena-ke uzakhululwa yini? 12 Onkulunkulu bezizwe bazikhululile yini, obaba abazichithayo, iGozani leHarani leRezefi labantwana bakaEdeni ababeseTelasari? 13 Ingaphi inkosi yeHamathi, lenkosi yeArpadi, lenkosi yomuzi weSefavayimi, iHena, leIva?

14 UHezekhiya waseyemukela izincwadi esandleni sezithunywa, wazibala, wasesenyukela endlini ye Nkosi, uHezekhiya wayichaya phambi kwe Nkosi. 15 UHezekhiya wasekhuleka phambi kwe Nkosi, wathi:  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, ohlala phakathi kwamakherubi*, wena unguNkulunkulu, wena wedwa, wayo yonke imibuso yomhlaba; wena wenze amazulu lomhlaba. 16  Nkosi, beka indlebe yakho, uzwe-ke,  Nkosi, vula amehlo akho, ubone; uzwe amazwi kaSenakheribi amthume ngawo ukuklolodela uNkulunkulu ophilayo. 17 Qiniso,  Nkosi, amakhosi eAsiriya azichithile izizwe lelizwe lazo, 18 aphosela onkulunkulu bazo emlilweni; ngoba babengeyisibo onkulunkulu, kodwa bengumsebenzi wezandla zabantu, izigodo lamatshe; ngakho bababhubhisa. 19 Ngakho-ke,  Nkosi Nkulunkulu wethu, ake usisindise esandleni sakhe, ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena uyi Nkosi uNkulunkulu, wena wedwa.

20 UIsaya indodana kaAmozi wasethumela kuHezekhiya esithi: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu wakoIsrayeli, ithi: Lokho okukhuleke kimi mayelana loSenakheribi inkosi yeAsiriya ngikuzwile. 21 Yileli ilizwi i Nkosi elikhulume mayelana laye: Intombi emsulwa, indodakazi yeZiyoni, iyakudelela, iyakuklolodela; indodakazi yeJerusalema inikina ikhanda ngemva kwakho. 22 Ngubani omeyisileyo wamhlambaza? Njalo uphakamisele bani ilizwi, waphakamisela amehlo akho phezulu? Umelene loNgcwele kaIsrayeli. 23 Ngesandla sezithunywa zakho uyeyisile iNkosi, wathi: Ngobunengi bezinqola zami ngenyuke indawo ephezulu yezintaba, inhlangothi zeLebhanoni. Ngizagamula imisedari yayo emide, lamafiri ayo akhethekileyo. Ngizangena endaweni yokuhlala yamaphethelo ayo, igusu leKharmeli yayo. 24 Mina ngagebha nganatha amanzi angaziwayo, langengaphansi yenyawo zami ngomisa yonke imifula yezindawo ezivinjelweyo. 25 Kawuzwanga yini ukuthi ngakwenza endulo, ngakubumba ensukwini zendulo. Khathesi ngikufikisile, ukuthi ube ngodiliza imizi ebiyelwe ngemithangala ibe zinqumbi zamanxiwa. 26 Ngakho abahlali bayo balezandla ezinfitshane, badanile balenhloni, banjengotshani egangeni lemibhida eluhlaza, utshani bempahla, lamabele ahanguliweyo engakami. 27 Kodwa ngiyakwazi ukuhlala kwakho lokuphuma kwakho lokungena kwakho lokungithukuthelela kwakho. 28 Ngenxa yokungithukuthelela kwakho, lokuthi umsindo wakho wenyukele endlebeni zami, ngizafaka umkhala wami emakhaleni akho, letomu lami endebeni zakho, ngikwenze ubuyele ngendlela oweza ngayo.

29 Lokhu-ke yisibonakaliso kuwe; lonyaka lizakudla okuzikhulelayo, langomnyaka wesibili umkhukhuzela wakho, kuthi ngomnyaka wesithathu lihlanyele livune, lihlanyele izivini lidle izithelo zazo. 30 Labaphephileyo bendlu yakoJuda abaseleyo bazaphinda bagxumeke impande phansi, bathele izithelo ngaphezulu; 31 ngoba kuzaphuma eJerusalema insali, labaphephileyo entabeni yeZiyoni; ukutshiseka kwe Nkosi yamabandla kuzakwenza lokhu. 32 Ngakho utsho njalo uJehova mayelana lenkosi yeAsiriya: Kayiyikungena kulumuzi, kayiyikutshoka umtshoko khona, kayiyikuza phambi kwawo ilesihlangu, kayiyikubuthelela idundulu maqondana lawo. 33 Ngendlela eyeza ngayo izabuyela ngayo, kayiyikungena kulumuzi, itsho i Nkosi. 34 Ngoba ngizawuvikela lumuzi ukuwusindisa, ngenxa yami, langenxa kaDavida inceku yami.

35 Kwasekusithi ngalobobusuku ingilosi ye Nkosi yaphuma yatshaya enkambeni yamaAsiriya izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lanhlanu. Lapho bevuka ekuseni kakhulu, khangela, bonke babeyizidumbu ezifileyo. 36 Ngakho uSenakheribi inkosi yeAsiriya wasesuka wahamba wabuyela, wahlala eNineve. 37 Kwasekusithi ekhonza endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, oAdrameleki loSharezeri amadodana akhe bamtshaya ngenkemba, bona babalekela elizweni leArarathi. UEsarihadoni indodana yakhe wasebusa esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele